blank

Gerontostomatologija

 • Cilj kolegija je da poučava studente o fiziologiji starenja, preventivnim i terapijskim mjerama iz različitih domena stomatologije i medicine koje se međusobno dopunjavaju u očuvanju i liječenju oralnog i općeg zdravlja osoba starije dobi.
 • Opći pojmovi o zdravlju i starenju; starenje i problemi starenja, Starija dob i stomatološka zaštita - demografija, stomatološka zaštita (s javnim financiranjem, samofinanciranje i starački domovi); Uloga stomatologa i oralnog higijeničara u interdisciplinarnom timu; Biološki aspekti starenja - bioliški, fiziološki, imunološki; Starenje i alveolarna kost, zubi, oralna sluznica, žlijezde slinovnice, parodocijum; Oralno zdravlje u starosti i kvalitet života; Bihevioralni aspekti starenja - psihološke perspektive starenja, utjecaj okoline i društva, komunikacija liječnik- starija osoba; Opći medicinski aspekti starenja - procjena stanja zdravlja, prehrana, mentalni poremećaji i psihijatrijske bolesti u starijih, lijekovi i starija dob; Opće bolesti u starijoj dobi; Prevencija i očuvanje zdravlja u starosti; Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija starije dobi; Zdravstvena zaštita starije dobi  - bolnička gerijatrija; Utjecaj medicinskih problema na stomatološku zaštitu; Epidemiologija oralnih bolesti u starije dobi , preventivna stomatološka zaštita; Patologija i terapija oboljenja oralne sluznice i pljuvačnih žlijezda; Patologija i terapija oboljenja zuba; Protetski aspekti u terapiji starije dobi;  Mogućnosti prihvaćanja i adaptacije starije dobi  na zubne nadoknade; Planiranje protetskog tretmana kod starih; Tretman bezubih pacijenata starije dobi; Tretman krezubih pacijenata starije dobi;  Izrada kompleksnih zubnih nadoknada; Izrada fiksnih zubnih nadoknada; Rehabilitacija bolesnika starije dobi ovisnih o tuđoj skrbi; Protetske nadoknade na miniiplantima; Endodontsko liječenje starije dob; Oralno kirurška terapija; Maksilofacijalna kirurgija i stari; Oralni implanti i starija dob.
 • Obavezna literatura:
  1. Ćatović A. i sur. Odabrana poglavlja iz gerontostomatologije, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Skripta, Zagreb, 2004.

  Izborna literatura:


 • 1. prepoznati ekstraoralne znakove bolesti,
  2. mjeriti krvni tlak i prepoznati promjene vitalnih znakova.
  3. Sudjelovati u procesu edukacije pacijenta u održavanju oralne higijene usne šupljine i zubnih nadoknada,
  4. sudjelovati u saniranju hitnih stanja kod starih pacijenata, znati će prepoznati razinu starosti i primjeni adekvatan način pripreme takvog pacijenta,
  5. interpretirati laboratorijske rezultate, znati će da izvrši pripremu bolesnika starije dobi za adekvatnu stomatološku intervenciju.

webmail studomat