blank

Anatomija glave i vrata

 • Anatomija proučava normalnu građu ljudskog tijela. Cilj je kroz sustavnu anatomiju proučiti obilježja organa, njihovu opskrbu krvlju i inervaciju. U sustavnom pristupu organi su grupirani prema zajedničkoj funkciji. Poseban je naglasak u nastavi na općim anatomskim načelima važnima za razumijevanje građe i funkcije ljudskog tijela. Osim sustavne anatomije proučava se i topografska anatomija što podrazumijeva učenje obilježja organa s obzirom na njihov smještaj i međusobni odnos s okolnim strukturama. U topografskom pristupu organi su grupirani prema lokaciji, tj. položaju u tijelu. U praksi, svi organi u tijelu pripadaju nekoj anatomskoj regiji i nekom tjelesnom sustavu. Stoga se u kliničkoj praksi postavlja dijagnoza sukladno i sustavnom i topografskom pristupu. Ljudsko tijelo može se jasno podijeliti u 8 velikih dijelova/modula (glava, vrat, prsa, trbuh, zdjelica, leđa, gornji i donji udovi) koji se dalje mogu podijeliti u regije. Proučavanje tijela kroz regije omogućuje bolje razumijevanje odnosa građe i funkcije organa.
 • Uvod u anatomiju, Uvod u osteologiju, kosti trupa, skelet gornjih okrajina, skelet donjih okrajina, uvod u sindesmologiju, zglobovi trupa, kosti neurokranijuma, kosti viscerokranijuma, uvod u miologiju, morfologija središnjeg živčanog sustava, sustav parasimpatikusa u području glave i vrata, regio parotideomasseterica, uho, oko, Regio faciei anterior, Fossa infratemporalis, Trigonum submandibulare, Ždrijelo i parafaringealni prostor, Trigonum caroticum i krvne žile mozga, Regio colli lateralis et fossa jugularis.
 • Obavezna literatura:
  1. Marušić A, Krmpotić-Nemanić J. Anatomija čovjeka 2004. Medicinska naklada
  2. Krmpotić-Nemanić J. Anatomija čovjeka, Zagreb 1993. Medicinska Naklada, 5. pretiskano izdanje
  3. Waldayer, Anatomija čovjeka, Zagreb 2009., Golden Marketing – Tehnička knjiga
  4. Sobotta: Atlas of Human Anatomy. Urban and Schwartzenberg, Munchen, 1983.

  Izborna literatura:
  1. Nikolić V., Keros P. Klinička anatomija abdomena, Zagreb 2000. Naklada Ljevak
  2. Kahle W, H Leonhardt, W Platzer: Sustav organa za pokretanje, Zagreb 1989. JUMENA, 4. prerađeno izdanje; Utrobni organi, Zagreb 1990. JUMENA, 4. prerađeno izdanje; Živčani sustav i osjetila, Zagreb 1996. Medicinska Naklada, 4.pretiskano izdanje
  3. Keros P., Krmpotić - Nemanić J., Vinter I.: Perovićeva anatomija čovjeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1989.


 •  Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti.
  Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  -poznavati anatomsku terminologiju i ustrojstvo, definirati nazivlje i temeljna načela građe općih skupina anatomskih struktura
  - prepoznati i imenovati kosti, orijentirati u prostoru i staviti ih u odnos sa susjednim skeletnim elementima
  - prepoznati i imenovati zglob, te ga orijentirati u prostoru i staviti u odnos s kostima koje sudjeluju u njegovom formiranju
  - prepoznati i imenovati mišić, staviti ga u odnos sa susjednim mišićima
  - prepoznati i imenovati svaki izolirani visceralni organ,
  - poznavati organizaciju autonomnog dijela živčanog sustava (simpatički, parasimpatički i enterički dio), organizaciju središnjeg živčanog sustava u području glave i vrata
  - prepoznati i imenovati krvne žile u području glave i vrata, staviti ju u odnos s okolnim organima i tjelesnom šupjinom/regijom tijela kroz koje se pruža, s opisivanjem od proksimalno prema distalno (za arterije) tj od distalno prema proksimalno (za vene) uz navođenje ogranaka (tj. pritoka) te njihovih irigacijskih teritorija
  - svladati topografsku anatomiju glave i vrata u smislu razumijevanja podjele tijela na regije, definiranja granice regija, te poznavanje organizacije anatomskih struktura koje čine funkcijske cjeline; poznavanja obilježja određene anatomske strukture sa stajališta sustavne i topografske anatomije te objašnjavanja aspekata koje strukturu čine važnom u kliničkoj medicini

webmail studomat