blank

Dentalna morfologija

 • Svrha predmeta je studenta uputiti u anatomiju i funkciju usne šupljine. Težište je stavljeno na razvoj, biologiju i morfologiju zuba. Student upoznaje različitosti mliječne i trajne denticije kao i promjene mikrostrukture i makrostrukture zuba. Genetski utjecaj na razvoj zuba, stečene i hereditarne promjene na zubnim tkivima i zubima. Osim zubala recentnog čovjeka, student upoznaje i uspoređuje zubala primata, biljojeda i mesojeda.
 • - Uvodne napomene o predmetu, zubalu čovjeka, mono-, di-, polifiodoncija, zub - predmet istraživanja, paleontologija - taksonomija, fizikalna antropologija, evolucija, rekonstrukcija filogeneze, humana genetika, embriologija - rast i razvoj -teratologija, značenje morfologije zubi, klinička stomatologija
  - Obilježavanje zubi – po Zsigmondy-u (koordinatni križ), po Haderup-u (+/-), dualni način, obilježavanje prvim slovima latinskih naziva; odontometrija – što pojam označava, orijentacione ravnine – sagitalna, frontalna, transverzalna, u kojoj stomatološkoj specijalnosti se koriste i zašto; trajni sjekutići – broj veličina, morfološki oblik, gornji prvi i drugi trajni sjekutići, donji prvi i drugi trajni sjekutići, kruna, korijen, plohe zuba; opće karakteristike sjekutića – dimenzije
  - Trajni očnjaci – gornji očnjak – vrijeme nicanja; dimenzije; morfološki oblik; plohe zuba
  endodontski prostor; značenje o stomatološkoj protetici; varijacije očnjaka u dimenzijama; hipodoncija očnjaka
  - Pretkutnjaci čovjeka, raznolikost sjekutića i očnjaka – gornji i donji pretkutnjaci; razlike u obliku okluzalnih ploha i morfološkom izgledu kruna; broj korijenova i korijenskih kanala; varijacije morfoloških oblika sjekutića i očnjaka; dodatne kvržice; veća izraženost kvržice, povećan broj korijenova
  - Trajni kutnjaci čovjeka – opća obilježja; broj; dimenzije; razlike u oblicima okluzalnih ploha gornjih i donjih kutnjaka; razlike u broju korijenova i korijenskih kanala; prikazi endodontskih prostora
  - Raznolikost pretkutnjaka i kutnjaka – dimenzije; dodatne kvržice; abnormalnosti i varijacije oblika krune, korijena, pulpne komorice, korijenskih kanala; caklinski biseri, Tuberculum Carabelli
  - Gonadna disgeneza – utjecaj viška i manjka spolnih kromosoma na rast i razvoj dentalnih i osealnih struktura kraniofacijesa te organa usne šupljine.
  - Mliječni zubi čovjeka – opće karakteristike; razlike i sličnosti s trajnim zubima; broj; boja; dimenzije; diasteme; posebnosti mliječnih morfoloških oblika kruna i korijenova; vrijeme nicanja – kronološki; oblik zubnih lukova mliječne denticije
  - Rani razvoj zuba čovjeka – faze razvoja zuba; stadij pupoljka, kape, zvona; razvoj zubne papile; dentinogeneza; amelogeneza; razvoj krune i korijena zuba; Hertwigova ovojnica; faze nicanja zubi; unutarnji caklinski epitel; vanjski caklinski epitel; zvjezdolika mrežica; odontoblasti; ameloblasti
  - Razvoj korijena, parodontne sveze; Hertwigova ovojnica; epitelna dijafragma; razvoj jednokorijenskog zuba; razvoj višekorijenskog zuba; razvoj potpornog aparata zuba; razvoj periodontnog ligamenta; razvoj alveolnog nastavka; nicanje zuba; faze nicanja zubi; kronološki redoslijed nicanja zubi
  - Razvoj okluzije – što je okluzija; vrste okluzija; aksijalni položaj zubi i korijenova; odnosi u interkuspalnoj poziciji; okluzalne plohe zubi; kontakti zubi gornjeg i donjeg zubnog luka; radiografski prikazi
  - Žvačni sustav čovjeka – funkcijska anatomija orofacijalnog sustava; žvakanje; strukture koje sudjeluju pri žvakanju; artikulacija temporomandibularnog zgloba; mišići koji su uključeni u žvakanje; okluzalni odnosi kutnjaka
  - Zubni luk; sustav usnica-obraz-jezik – položaj zubi u gornjem zubnom luku; položaj zubi u donjem zubnom luku; zakrivljenost gornjeg i donjeg zubnog luka; različite visine nepca; uloga jezika pri mastikaciji
  - Artikulacija zubi, mehanizam i značajke – što je artikulacija zubi; interkuspalna pozicija; protruzijska kretnja; retruzijska kretnja; okluzalni odnosi; idealni kontakti; kretnje mandibule – simetrične i asimetrične; kretnje kondila; vanjski i unutrašnji aspekt kvržica pretkutnjaka i kutnjaka; kvržice vodilje; potporne kvržice
  -Samozaštitne osobitosti zubala čovjeka; interdentalni prostori; okluzalni kontakti; zakrivljenost zubnog luka; morfološki oblici zubi i njihov utjecaj; varijacije nagiba krune zuba; CDS u gornjem i donjem zubnom luku; kontinuitet gornjeg i donjeg zubnog luka; utjecaj sline i fermenata; djelovanje vertikalnih, aksijalnih i horizontalnih sila; obraz i sluznica – zaštita od mehaničke traume; zaštita pričvrsnog aparata zuba; varijacije oblika zuba koji utječu na razvoj parodontne bolesti

  -Mikroskopska građa tvrdih zubnih tkiva – uključuje caklinu, cement i dentin; caklina – najtvrđe tkivo u humanom organizmu, oblaže površinu krune, građena je od caklinskih prizama, ameloblasti; dentin – najdeblji sloj zuba, prekriva caklinu, građena od dentinskih tubulusa, visok postotak anorganskog sadržaja; cement – prekriva korijen zuba, spojište cakline i dentina, spojište cakline i cementa

  -Zubna caklina – kemijski sastav zubne cakline; histološka građa cakline; Retziusove linije, inkrementne linije; aprizmatska caklina; caklinske prizme – izgled, oblik, veličina; nemineralizirani dijelovi cakline – lamele, grmići, vretena, Hunter-Schregerove linije; debljina cakline na kvržicama, uz zubni vrat; kristalići Ca-hidroksid apatita, dimenzije
  -Dentin – kemijski sastav; histološka građa dentina; dentinski tubulusi; kristali hidroksiapatita; Tomesovi nastavci; primarni dentin; mantel-dentin; sekundarni dentin; sekundarni reparatorni dentin; “mrtvi hodnici”, sklerozirani dentin; tubularni; intertubularni, peritubularni, atubularni; predentin; Tomesov zrnati sloj; permeabilitet; CDS
  - Zubna pulpa – anatomija pulpe, koronarna pulpa; radikularna pulpa; apikalni foramen; akcesorni kanali; histološka građa pulpe; odontoblasti; fibroblasti; ostale stanice u pulpi; osnovna supstanca pulpe; vaskularizacija i inervacija pulpe; opskrba pulpno-dentinskog kompleksa; funkcija pulpe; regresivne promjene; fibrozne promjene; pulpoliti; difuzne kalcifikacije
  - Zubni cement – uloga cementa na površini korijena; dio pričvrsnog aparata zuba; fizikalna i kemijska svojstva; celularni i acelularni cement; razlike u životnoj dobi; cementikli; reparacija cementa; stanice cementa; vlakna; resorpcija cementa
  - Anatomija parodonta – periodontni ligament, kolagena vlakna periodontnog ligamenta – Sharpey-eva vlakna, stanice periodontnog ligamenta
  - Fiziologija parodonta – stanice periodontnog ligamenta, fibroblasti, cementoblasti, osteoblasti, osteoklasti i cementoklasti, epitelne stanice,krvne žile i živci, limfni sustav.
  - Alveolna kost – klasifikacija, kompakta i spongioza; morfologija; kemijska svojstva alveolne kosti; organski matrix; nekolageni proteini; histologija kosti – osteoid; strukturne osobitosti kosti; Haversovi kanalići; stanice u kosti; (resorpcija kosti); Sharpeyeva vlakna; strukturne promjene kosti
  - Sluznica usne šupljine – uloga sluznice usne šupljine; slojevi epitela – bazalni sloj, stratum spinosum, granulosum, corneum; citokeratini; nekeratinociti; melanociti; Langerhansove stanice; Merkelove stanice; lamina propria usnice; vermilion; labijalna sluznica; alveolna sluznica; slobodna i pričvrsna gingiva; dentogingivna vlakna
  - Fiziologija usne šupljine
  - Zubalo kralješnjaka – zubalo riba, vodozemaca i gmazova Karakteristike zuba tijekom filogenetskog razvoja vrsta - promjene u broju zuba, specijalizaciji te broju izmjena zuba tijekom života; Rožnati zubi, Načini učvršćenje zuba u položaju – akrodontni, tekodontni i pleurodontni tip; Aprizmatska i prizmatska caklina, razlike u građi dentina, primjeri polifiodontnih denticija, primjer kameleona - monofiodontna denticija; zubalo neotrovnih zmija, zubi za ubrizgavanje otrova u guja – kanal u dentinu ili utor sa stražnje strane zuba; kornjače.
  - Zubalo sisavaca – razlike zubala mesojeda i biljojeda - Sisavci bez zuba – primjer kitova usana i mravojeda; Kitovi zubani – broj zuba, homodontno i polifiodontno zubalo; Karakteristike zuba sisavaca – heterodoncija, redukcija broja zuba, visoka specijalizacija, dijastema; Karakteristike kutnjaka – sekodontni tip, selenodontni tip, lofodontni tip; Karakteristike zubala tobolčara – mesojedi i biljojedi; Karakteristike zubala kukcoždera, kvržice za probijanje hitinskih oklopa kukaca
  - Karakteristike trajnorastućih zuba - Definicija i svojstva trajnorastućih zuba, trajnorastući sjekutići, očnjaci i kutnjaci; Karakteristike histološke građe - caklina, dentin i predentin, odlaganje sekundarnog i tercijarnog dentina, zubna pulpa; Utjecaj trošenja na funkciju zuba; Osobine rasta zuba iz gornje i donjih čeljusti – posljedice prijeloma, karakteristike rasta u slučaju izostanka antagonista; Kongenitalni poremećaji vezani uz trajnorastuće zube.
  - Evolucija i nastanak vrsta
  - Zubalo majmuna; zubalo hominida
 • Obavezna literatura:
  1. Berkovitz B. K.B., Holland G. R., Moxham B.J., Oral Anatomy, Histology and Embriology, 3 Ed., Mosby, Edinburgh, 2002.

  Izborna literatura:
  Web stranica Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu (osiguran pristup stranici Dental School of Leeds University-File Oral Biology, slobodan pristup anatomiji zubi i histologiji usne šupljine,genetika i zubi Gene expression in Teeth http:/bite-it.helsinki.fi, Sveučilište u Helsinkiju) u sastavu web stranice Fakulteta www.sfzg.hr

 • 1. Prepoznati mliječne i trajne zube na uzorcima humanih zubi, histološku građu zuba, okluziju i artikulaciju na sadrenim modelima,
  2. Opisati anomalije zuba (klase, anomalije broja, veličine ,položaja i morfologije),
  3. Opisati resorpcijske promjene na korijenima mliječnih zubi,
  4. Objasniti embrionalni razvoj zuba.
  5. nacrtati zube u dvije dimenzije, prema ASU sistemu (Arizona State University) određivanje antropoloških osobitosti.

webmail studomat