blank

Psihologija u dentalnoj medicini

 • Cilj nastave ovog predmeta je upoznati studente s osnovama psihološkog razvoja čovjeka, povezanosti ponašanja čovjeka s pojedinim fazama psihološkog razvoja (traumatizacije, fiksacije) te s osnovama teorije stresa i utjecaja stresa na duševno i tjelesno zdravlje i ponašanje čovjeka. Studenti će se posebno detaljno upoznati s psihološkim problemima vulnerabilnih skupina bolesnika (djeca, stari, invalidne osobe) i njihovim specifičnim psihološkim potrebama te mogućnostima njihovog razrješavanja. Studente će se upoznati s utjecajem psihološkog stanja na doživljaj boli i s mogućnostima ublažavanja iste psihološkim tehnikama. Studentima će se predstaviti psihološke osnove ljudskog ponašanja te različiti čimbenici koji utječu na to ponašanje u okolnostima doživljaja boli i stresa pri liječenju oralnih poremećaja. Također će se prikazati estetsko značenje usta i zubi za psihički razvoj čovjeka. Studenti će steći teorijska znanja koja će im unaprijediti njihove postojeće vještine rada s pacijentima te im omogućiti unaprjeđenje istih kroz izravni i aktivni kontakt s drugim osobama.
 • Biopsihosocijalne osnove pojedinca. Pojam "ljudske prirode" i definicije ličnosti. Ljudsko ponašanje (ponašanje pojedinca) i društveno ponašanje. Čovjek kao biološko, psihičko i društveno biće. Razdoblja u razvoju pojedinca. Životni ciklus: Prenatalno razdoblje, porođaj i razdoblje poslije porođaja. Djetinjstvo, adolescentno doba, doba zrelosti i doba starosti. Reakcije na staračko doba. Etički aspekti. Organska osnova ljudskog ponašanja. Biološka osnova (genetski utjecaj i utjecaj sredine). Neuroanatomska osnova (lokalizacija psihičkih procesa u mozgu i uloga njegovih pojedinih dijelova u ponašanju). Neurokemijske determinante ponašanja (neurotransmiteri i njihova uloga u reguliranju psihičkog stanja i ponašanja).
  Psihološke teorije ljudskog ponašanja.
  Socijalni čimbenici ljudskog ponašanja. Obitelj (pojam; funkcije; srodstvo; roditeljstvo; utjecaj na razvoj, zdravlje i ponašanje djeeteta). Kultura (kultura i razumijevanje zdravlja i bolesti). Društvena struktura (pojam i elementi; položaji, društvene uloge i ponašanje).
  Struktura i dinamika ličnosti: osnove ljudskog ponašanja.
  Crte ličnosti. Temperament. Karakter. Inteligencija. Emocije. Motivacija.Stavovi, vrijednosti i interesi. Ponašanje i zdravlje. Pojam i vrste zdravstvenog ponašanja (pozitivno, preventivno, bolesničko i ponašanje u "ulozi bolesnika"). Teorije i modeli zdravstvenog ponašanja. Devijantno ponašanje. Kriteriji određivanja pojma devijantnost. Biološki pristup. Psihološka shvaćanja. Sociološke teorije. Socijalna kontrola I prevencija devijacija.
  Mentalni poremećaji i ponašanje. Pojam mentalnog zdravlja i bolesti. Osnovni modeli objašnjenja.
  Stres i socijalna podrška. Pojam, karakteristike i klasifikacija stresa.
  Socijalna podrška: izvori i učinkovitost. Prevladavanje stresa i socijalna podrška.
  Anksiozni poremećaji. Pojam anksioznosti i anksiozni poremećaji. Dentalna anksioznost.
  Psihosocijalni čimbenici i oralno zdravlje. Psihosocijalni čimbenici u etiologiji oralnih zdravstvenih problema. Psihosocijalne reakcije i poremećaji oralnog zdravlja. Pretilost, debljina i poremećaji prehrane.
  Budnost i spavanje. Pojam budnosti i faze spavanja. Postupci u sprječavanju i otklanjanju poremećaja spavanja.
  Rod i seksualnost. Spol, rod i faze seksualnosti. Seksualna orijentacija. Poremećaji seksualnosti.
  Agresija i nasilje. Pojam i karakteristike agresivnog ponašanja. Zapostavljanje, zlostavljanje i nasilje. Poremećaji kontrole impulsa.
  Pojam i teorije boli. Psihička, tjelesna i psihogena bol. Teorije boli.
  Komunikacija. Pojam, vrste i načini komunikacije. Neverbalna komunikacija. Verbalna komunikacija.
  Odnos zdravstveni radnik - pacijent. Liječničko zanimanje - autonomija, monopol, autoritet i odgovornost. Ličnost bolesnika. Modeli interakcije zdravstveni radnik - pacijent.
 • Obavezna literatura:

  1. Havelka Mladen (1998.): Zdravstvena psihologija, Jastrebarsko, „Naklada slap“;
  2. Zarevski, P., Škrinjarić, I. I Vranić, A. (2012.) Psihologija za stomatologe, Jastrebarsko, „Naklada slap“

  Izborna literatura:

  1. Lučanin, D. I Despot Lučanin, J. (2010.): Komunikacije vještine u zdravstvu, Jastrebarsko, Naklada Slap
  2. Arambašić, Lidija (2008.): Gubitak, tugovanje, podrška. Jastrebarsko, „Naklada slap“;
  3. Hudek-Knežević, Jasna i Kardum, Igor (2006.): Stres i tjelesno zdravlje. Jastrebarsko, „Naklada slap“
 • 1. Opisati faze psihosocijalnog razvoja čovjeka i utjecaj fiksacija i traumatizacija u pojedinim fazama na kasnije ponašanje čovjeka u različitim socijalnim situacijama. Opisati osnovne pojmove u vezi s psihologijom ponašanja čovjeka i njegovom komunikacijom s osobama različite dobi i spola te različitih zdravstvenih stanja u različitim socijalnim situacijama.
  2. Objasniti psihološku pozadinu ponašanja, postupaka i emocionalnih reakcija u socijalnim okolnostima i u stresnim situacijama. Objasniti ulogu motivacije u procesu liječenja (pridržavanje uputa liječnika, suradljivost).
  3. Definirati stres i utjecaj stresa na ponašanje čovjeka i na njegove tjelesne funkcije. Opisati utjecaj stresa na tjelesno zdravlje.
  4. Opisati utjecaj gubitka dijelova tijela i tjelesnih funkcija (tjelesni nedostaci) na psihičke funkcije čovjeka.
  5. Opisati psihosocijalne aspekte doživljaja boli i mogućnosti psihološkog ublažavanja iste.
  6. Objasniti psihološke osnove ljudskog ponašanja te različite čimbenike koji utječu na to ponašanje u okolnostima doživljaja boli i stresa pri liječenju oralnih poremećaja. Opisati estetsko značenje usta i zubi za pravilan duševni razvoj čovjeka.

webmail studomat