blank

Ispis

IT menadžment

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Cilj kolegija IT menadžment na diplomskom studiju je proširiti znanja i mogućnosti korištenja ICT-a u menadžmentu, kao sastavnici razvoja poslovne strategije u užem i širem okruženju.
  Cilj je da studenti nauče prepoznati probleme ovog područja te ovladaju metodama njihovog rješavanja.
 • 1. Razvojne tendencije IT i njihov utjecaj u menadžmentu. Informacijsko komunikacijska uvjetovanost poslovnog upravljanja. Menadžment informacijski sustav.
  2. Menadžerske informacije ( sintaktički, semantički, pragmatički aspekt )
  3. Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju menadžment informacijskog sustava. Informacijski menadžment.
  4. IT menadžment u upravljanju poslovnim sustavom. MIS za potporu odlučivanju: odlučivanje, koncepcija, ciljevi, modeli, potpora skupinama MIS-a i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje podataka.
  5. Strateško organiziranje podataka i informacija za MIS: skladišta podataka i baze modela. Primjeri uporabe MIS-a. Aplikativni sadržaji.
  6. Baze podataka kao izvori podataka i informacija za menadžere. Napredno korištenje
  baza podataka.
  7. Statistički aplikativni modeli. Statističke analize za menadžere.
  8. Osnove upravljanja ljudskim potencijalima. Oblikovanje dinamičkih modela upravljanja ljudskim potencijalima. Model maksimiranja zadovoljstva ljudskih potencijala usklađivanjem afiniteta djelatnika i performansi radnih mjesta.
  9. Tehnike kreativnosti timskoga rada i njihova primjena u menadžmentu. Izrada i prezentacija timskih projekata
 • Obvezatna:
  1. Certo, S. C., Certo, S. T. :“Moderni menadžment“, MATE, Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)
 • Nakon završenog kolegija student će moći:
  1.prepoznati osnovne karakteristike suvremenih menadžerskih trendova
  2.razumjeti potrebu korištenja IT menadžmenta
  3.primijeniti i procijeniti učinak pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz IT
  4.razumjeti i poboljšati uvjete za razvoj IS i primjenu IT u organizaciji
  5.argumentirati ulogu IT menadžmenta u poslovanju

Ispis

Poslovno komuniciranje

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Cilj  kolegija  Poslovno  komuniciranje  na  prediplomskom  studiju  smjera  "Menadžment"  jeste  upoznavanje  studenata  sa važnosti  poslovnog  komuniciranja  u  suvremenom menadžmentu  i  poslovanju  uopće.  Poslovno  komuniciranje  je  dio  vještine ("alata"),  koje  usmjerava  poslovne  i  kreativne  potencijale  pojedinca  i  skupine  u  brže  i  efikasnije  mogućnosti  rješavanja gospodarskih i inih problema na mikro i makro razini okruženja.
 • Komuniciranje kao dio kulture
  Komunikacijski stilovi u menadžmentu
  Komunikacija–vještina / znanost
  Komunikacija i okruženje
  Poslovna komunikacija–temelj poslovnih procesa
  Suvremena sredstva poslovne komunikacije
  Oblici poslovne komunikacije
  Proces poslovne komunikacije
  Pravila za uspješno komuniciranje
  Razvoj komunikacijske tehnologije i sustavi poslovne komunikacije
  Poslovna komunikacija u E-poslovanju: zakonske pretpostavke, problemi sigurnosti
  Multimedija u funkciji poslovne komunikacije
  Tehnike kreativnosti i timskog rada
  Suvremene tehnologije i komunikacija
  Novi trendovi u neizravnoj komunikacijskoj interakciji
  Trendovi poslovne komunikacije u budućnosti
  Pregovaranje kao ključni poslovni proces
  Odnosi s javnošću kao direktno vizualiziranje organizacije
  Javni nastup i međuljudsko ophođenje
  Aktivno slušanje kao komunikacijska prednost
  Komunikacija u zdravstvu
 • Obvezatna literatura:
  1. Lamza –Maronić, M., Glavaš, J.,Poslovno komuniciranje, Studio HS Internet, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008.
 • Nakon završenog kolegija student će moći:
  1.prepoznati osnovne komponente i funkcije poslovnog komuniciranja
  2.znati osnovme metode i strategije razvoja uspješne poslovne komunikacije
  3.procijeniti utjecaj poslovnog komuniciranja na procese donošenja odluka u menadžmentu
  4.kreirati strategiju razvoja i poticanja uspostave organizacijske klime bazirane na komunikaciji
  5.utvrditi ključne komunikacijske varijable za donošenje poslovnih odluka

Ispis

Upravljanje kvalitetom

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Stjecanje osnovnih znanja iz područja upravljanja kvalitetom s aspekta modernih pristupa kvaliteti te njihova primjena u realnim sustavima.
 • Povijest kvalitete
  Razvoj i definiranje kvalitete
  Evolucija upravljanja kvalitetom
  Troškovi kvalitete
  Normizacija kvalitete
  Metode i alati za upravljanje kvalitetom
  Utjecaj kvalitete na poslovni rezultat
 • Obvezatna literatura:
  1. Lazibat, T., Upravljanje kvalitetom Znanstvena knjiga d.o.o., Zagreb, 2009
 • 1. Prepoznati značaj kvalitete proizvoda i usluga u zdravstvu
  2. Razložiti aspekte kvalitete
  3. Razjasniti ustroj sustava upravljanja kvalitetom na bazi norme ISO 9001
  4. Izračunati osnovne statističke pokazatelje u kontroli kvalitete
  5. Primijeniti sedam osnovnih alata za poboljšavanje kvalitete
  6. Prepoznati primjenu ostalih alata i metoda za poboljšavanje kvalitete

Ispis

Poduzetništvo

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Cilj  predmeta je pomoći studentima u razumijevanju poduzetništva kao proaktivnog ponašanja svakog pojedinca, grupe i institucije u kontekstu globalizacije. Globalizacija utječe na povećanje neizvjesnosti i kompleksnosti u okruženju u  kojem živimo  i  djelujemo  što  na  različite  načine  utječe  na  živote  pojedinaca.  Kako  bi  se  nosili  s  tom  povećanom  nesigurnošću  i kompleksnošću društva potrebne su poduzetničke vještine, osobine i ponašanje.
 • Poduzetnost kao način razmišljanja i djelovanja
  Od ideje do projekta
  Poduzetničke vještine
  Poduzetnik u odnosu prema drugima
  Od projekta do tvrtke
 • Obvezatna literatura:
  1. Oberman Peterka, S.; Perić, J., Delić, A.; Poduzetništvo u malim i srednjim poduzećima, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica, 2016.
 • 1. opisati glavne značajke poduzetništva i poduzetnosti kao ključne kompetencije
  2. opisati djelovanje slobodnoga tržišta u uvjetima tržišnoga gospodarstva
  3. razlikovati organizacijsko-pravne oblike poduzetničkoga pothvata
  4. primijeniti različite tehnike kreativnoga razvoja inovativne poduzetničke ideje i načina njene
  5. provedbe
  6. prepoznati poslovne prilike u lokalnoj zajednici i šire
  7. procijeniti izvedivost poduzetničke ideje
  8. isplanirati realizaciju poslovne ideje od zamisli do provedbe
  9. provesti učenički projekt
  10. pokazati samostalnost i odgovornost u pripremi, provedbi i vrednovanju učeničkoga projekta
  11. vrednovati rezultate provedenoga učeničkog projekta
  12. primijeniti poduzetničke vještine (organizacijske, upravljačke, vještine rada u timu, komunikacijske,
  13. interkulturalne) u realizaciji poduzetničkoga pothvata u obliku učeničkoga projekta
  14. upravljati prethodno izrađenim jednostavnim planom upravljanja materijalnim i nematerijalnim
  15. resursima na učeničkom projektu
  16. demonstrirati komunikacijske vještine u internoj i eksternoj komunikaciji
  17. identificirati negativne aspekte poduzetničke klime i neprihvatljive obrasce poduzetničkoga
  18. ponašanja
  19. argumentirati prednosti i važnost društveno odgovornoga poslovanja i bavljenja društvenim
  20. poduzetništvom.

Ispis

Integrativna medicina

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Cilj kolegija je naučiti provjeru, unaprjeđenje i proširenje znanja i vještina te rješavanja (dijagnostičko - terapijskih) konkretnih prikaza slučajeva bolesnika u ambulanti fizioterapeuta.
 • Specifičnosti postupka u fizioterapiji u procjeni etiologije bolesti, prevencije, dijagnostike, liječenja, komplikacija bolesti i rehabilitaciji bolesnika
  Specifičnosti bolničkog i izvanbolničkog morbiditeta i mortaliteta
  Suradnja s konzultantima i razlike u načinu rada liječnika obiteljske medicine i specijalista konzultanta
  Prepoznavanje najčešćih razloga dolazaka bolesnika
  Prepoznavanje utjecaja vanjskih čimbenika na bolesti i zdravlje čovjeka
  Rješavanje prikaza slučajeva bolesnika – postavljanje dijagnoze i ordiniranje terapije uz kontrolu stanja bolesnika
 • Obvezatna literatura:
  1. Včev A, Burton N: Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje - OSKI, Medicinski fakultet Osijek, 1. hrvatsko izdanje, 2015. god.

 • 1. Imenovati glavna područja interne medicine i unutar njih osnovne skupine bolesti unutarnjih organa i organskih sustava
  2. Klasificirati, definirati, opisati i razlikovati pojedine bolesti unutarnjih organa i organskih sustava kao jedinstvene kliničke entitete
  3. Opisati vodeće simptome i znakove bolesti unutarnjih organa i organskih sustava i povezati ih u specifične kliničke slike i sindrome te protumačiti osnovne patofiziološke mehanizme razvoja najvažnijih kliničkih entiteta
  4. Prezentirati diferencijalno – dijagnostičke mogućnosti na osnovi kliničkih simptoma i znakova u bolesnika
  5. Razlikovati osnovna načela liječenja te planirati optimalnu vrstu i slijed terapijskih postupaka
  6. Kritički prosuđivati različite invazivne i neinvazivne metode liječenja pojedinih bolesti i argumentirano ih prezentirati bolesniku
  7. Predvidjeti odgovarajuću prognozu bolesti te analizirati tijek, učinke i ishode liječenja
  8. Prepoznati metode dijagnostike i liječenja u skladu s načelima „medicine utemeljene na dokazima“
  9. Demonstrirati vještinu samostalnog uzimanja anamneze i izvođenja kliničkog pregleda te određivanja radne dijagnoze
  10. Uočiti vodeće simptome bolesti te prepoznati povezanost tih simptoma s određenim kliničkim entitetima
  11. Prepoznati simptome u životno ugroženog bolesnika i prezentirati vještinu njegova zbrinjavanja
  12. Razviti vještinu raspravljanja o kliničkoj slici i tumačenja diferencijalne dijagnoze
  13. Razviti vještinu tumačenja i raspravljanja o rezultatima nalaza dijagnostičke obrade bolesnika
  14. Samostalno izvoditi određene kliničke vještine sukladno Knjižici kliničkih vještina
  15. Izvesti uz nadzor odgovarajući broj različitih dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno Knjižici kliničkih vještina
  16. Prezentirati način upravljanja dijagnostičkim i terapijskim postupkom te nadzorom bolesnika u skladu s odgovarajućim postupnicima (algoritmima)
  17. Voditi medicinsku dokumentaciju bolesnika
  18. Sudjelovati u timskom, interdisciplinarnom i multidisciplinarnom kliničkom radu te demonstrirati dobre komunikacijske vještine s bolesnikom, njegovom pratnjom te osobljem

webmail studomat