blank

Ispis

Poslovno komuniciranje

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Cilj  kolegija  Poslovno  komuniciranje  na  prediplomskom  studiju  smjera  "Menadžment"  jeste  upoznavanje  studenata  sa važnosti  poslovnog  komuniciranja  u  suvremenom menadžmentu  i  poslovanju  uopće.  Poslovno  komuniciranje  je  dio  vještine ("alata"),  koje  usmjerava  poslovne  i  kreativne  potencijale  pojedinca  i  skupine  u  brže  i  efikasnije  mogućnosti  rješavanja gospodarskih i inih problema na mikro i makro razini okruženja.
 • Komuniciranje kao dio kulture
  Komunikacijski stilovi u menadžmentu
  Komunikacija–vještina / znanost
  Komunikacija i okruženje
  Poslovna komunikacija–temelj poslovnih procesa
  Suvremena sredstva poslovne komunikacije
  Oblici poslovne komunikacije
  Proces poslovne komunikacije
  Pravila za uspješno komuniciranje
  Razvoj komunikacijske tehnologije i sustavi poslovne komunikacije
  Poslovna komunikacija u E-poslovanju: zakonske pretpostavke, problemi sigurnosti
  Multimedija u funkciji poslovne komunikacije
  Tehnike kreativnosti i timskog rada
  Suvremene tehnologije i komunikacija
  Novi trendovi u neizravnoj komunikacijskoj interakciji
  Trendovi poslovne komunikacije u budućnosti
  Pregovaranje kao ključni poslovni proces
  Odnosi s javnošću kao direktno vizualiziranje organizacije
  Javni nastup i međuljudsko ophođenje
  Aktivno slušanje kao komunikacijska prednost
  Komunikacija u zdravstvu
 • Obvezatna literatura:
  1. Lamza –Maronić, M., Glavaš, J.,Poslovno komuniciranje, Studio HS Internet, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008.
 • Nakon završenog kolegija student će moći:
  1.prepoznati osnovne komponente i funkcije poslovnog komuniciranja
  2.znati osnovme metode i strategije razvoja uspješne poslovne komunikacije
  3.procijeniti utjecaj poslovnog komuniciranja na procese donošenja odluka u menadžmentu
  4.kreirati strategiju razvoja i poticanja uspostave organizacijske klime bazirane na komunikaciji
  5.utvrditi ključne komunikacijske varijable za donošenje poslovnih odluka

webmail studomat