blank

Ispis

Fizioterapija temeljena na dokazima

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Cilj ovog kolegija je naučiti studente kritički evaluirati postojeće znanstvene dokaze, dizajnirati i izvijestiti rezultate znanstvenog rada, razumjeti smjernice kliničke prakse kao preduvjeta za fizioterapijsku praksu temeljenu na dokazima.
  Studenta će se podučiti i specifičnim kompetencijama:
  Korištenje kliničkih smjernica i evaluacija rezultata fizioterapijske prakse temeljene na dokazima.
  Pronalazak znanstvenih dokaza u bazama podataka i preglednim člancima
  Kritička procjena znanstvenih dokaza u odnosu na odabir uzorka, tip studije i statističku analizu; kritička procjena protokola, mjernih karakteristika i mjernih uređaja.
  Definiranje znanstvenog problema i postavljanje dijagnoze; razumijevanje etičkih problema u kliničkoj praksi; sposobnost pripremanja projektne prijave.
  Izvođenje oralne prezentacije i izvještaja o rezultatima za konferencije i znanstvene publikacije.
 • Fizioterapijska praksa temeljena na dokazima: povijesni razvoj medicine temeljene na dokazima, značenje znanstvenih dokaza u kliničkoj praksi, kliničke smjernice kao izvor fizioterapije temeljene na dokazima.
  Potraga za postojećim znanstvenim dokazima: strategije pretraživanja, baze podataka, pregled literature, pristup punom tekstu znanstvenog rada.
  Pregled uobičajenih pogrešaka pri statističkoj analizi (veličina uzorka, metaanaliza, istraživački i konfirmatorni pristup, statistička i klinička značajnost, problemi multiplih testova i analiza podgrupa, korelacija i uzimanje uzoraka).
  Kritička procjena (kvaliteta i relativnost) znanstveno dokazanog liječenja, klinička promatranja, prognoza, dijagnoza i uzrok, odabir uzorka, monitoriranje eksperimentalnih stanja, varijabilnost kliničkih istraživanja (prikaz slučaja, usporedba grupa, randomizacija, prospektivne i retrospektivne studije, kohortno istraživanje, presječna istraživanja).
  Kritička procjena mjernih karakteristika i uređaja za analizu u znanstvenim radovima i kliničkoj praksi (pouzdanost, osjetljivost, validnost, pogreške u mjerenju).
  Definiranje znanstvenog problema i postavljanje hipoteze.
  Etički problemi u znanstvenim istraživanjima.
  Aplikacija projekta, mogući izvori financiranja znanstvenog rada.
  Struktura i pisanje znanstvenog istraživanja: prikaz slučaja, članak, pripremanje oralne ili poster prezentacije za konferencije ili predavanje.
  Prezentacija rezultata u istraživanju i kliničkoj praksi (kognitivni i perceptivni procesi, primjeri grafičke interpretacije, dobri i loši primjeri).
  Implementacija prakse utemeljene na dokazima i otkrivanje njene učinkovitosti.
 • Obvezatna literatura:
  1. Herbert R, Jamtvedt G, Birger Hagen K, Mead J (2011). Practical evidence-based physiotherapy. Edinburgh: Elsevier Churchill livingstone.
  2. Prezentacije i bilješke s predavanja
 • Student će nakon odslušanog kolegija razumjeti značenje fizioterapijske prakse temeljene na dokazima i značenje smjernica u kliničkoj praksi; analizirat će postojeće znanstvene dokaze i kritički evaluirati znanstveni rad; moći će pripremiti projektni prijedlog; moći će u usmenom i pisanom obliku prezentirati svoje znanstveni rad i kliničku praksu.

webmail studomat