blank

Ispis

Uvod u medicinu, povijest medicine i medicinska etika

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Studenti stječu osnovna etička načela medicine, uključno sa  modernim deontološkim smjernicama, prepoznaju važnost zdravlja za društvo i glavne javnozdravstvene koncepte i pristupe, razumiju razvoj medicine i mijenjanje pogleda na zdravlje i bolest kroz vrijeme i univerzalnost, internacionalnost i interdisciplinarnost medicine te ovladavanje osnovama informacijskog sustava i informacijskih alata u zdravstvu.
 • Modul 1. Prvi dio ovog modula predstavlja predavanja o nacionalnim i međunarodnim deklaracijama, konvencijama, zakonima i kodeksima sa kojima bi student dobio uvid u liječničku i stomatološku moralnu, materijalnu i krivičnu odgovornost.
  Drugi dio ovog modula predstavljen je sa 15 seminara ,koje će studenti obaviti u skupinama i gdje će detaljno proučiti izabrana poglavlje iz medicinske deontologije te se upoznati sa nekima etičkim dilemama sa kojima se susreće liječnik u svojoj praksi.
  Modul 2. Geneza i razvoj medicinske etike; povijesno-uzročno-problemski aspekti nastanka, razvoja i statusa bioetike. Temelji odnosa liječnik-pacijent-društvo. Profesionalni aspekti medicinske etike, bioetike, deontologije i medicinskog prava.
  Izazovi medicinske etike i bioetike u kontekstu biomedicinskog progresa. Aktualnost tradicionalnih etičkih načela. Etika u transplantaciji organa. Etika u psihijatriji i prisilno liječenje. Etika u humanoj genetici. Etika u humanoj reprodukciji i ljudska prokreacija. Etika u reanimatologiji i intenzivnome liječenju. Etika u pedijatriji. Eutanazija i inačice. Uloga i značaj nacionalnih i međunarodnih regulativa u rješavanju aktualnih pitanja u području medicinske etike i bioetike. Funkcija, status i struktura etičkih povjerenstava.
  Modul 3. Razvoj medicinske znanosti i prakse kroz povijest-od pramedicine do moderne medicine. Dosezi hrvatskih liječnika u inozemstvu i nekih tuđih liječnika kod nas te razvoj organiziranih liječničkih društava, zdravstvenog školstva i bolnica u Hrvatskoj. Poticanje studentskog razmišljanja i motiviranje studenata sa seminarima i ekskurzijama.
  Modul 4. Baza podataka. Elektronički medicinski zapis. Informacijski sustavi u zdravstvu. Signali u medicini. Slike u medicini. Telemedicina i telematika. Sistemi za potporu kod medicinskog odlučivanja. Sigurnost informacija i kriptografija. Nomenklature i klasifikacije u medicini. Računalne mreže i internet kao infrastruktura znanstvenog informiranja.
  Modul 5. Upoznavanje studenata sa međuodnosom između ekonomskih zakonitosti i sustava zdravstvene zaštite. Stjecanje znanja o procesu planiranja u zdravstvu te njegovoj važnosti. Stjecanje znanja o organizaciji zdravstvene zaštite, osnovnim elementima zdravstvenog sustava, njegovim funkcioniranjem. Stjecanje znanja o osnovnim elementima modela financiranja zdravstvene zaštite te osnovnim sustavima financiranja zdravstvene zaštite u suvremenim zemljama. Upoznavanje s osobitostima zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj.
 • Obvezatna literatura:
  1. Grmek MD, Budak A, ur. Uvod u medicinu. Globus, Zagreb, 1996.
  2. Kovačić L, ur. Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti. Zagreb: Medicinska naklada, 2003.
  3 Škrobonj A, Muzur A, Rotshild V. Povijest medicine za praktičare. Rijeka, Adamić, 2003. (izabrana poglavlja)
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  1. Definirati liječničku profesiju i osnovne medicinske pojmove
  2. Prikazati osobitosti liječničkog poziva
  3. Nabrojiti zakonske i podzakonske akte vezane uz dentalnu medicinu
  4. Nabrojiti profesionalne organizacije zdravstvenih djelatnika u svijetu i u nas
  5. Opisati obilježja suradnje u medicini, dentalnoj medicini i sustavu zdravstva
  6. Definirati i opisati ulogu povijesti medicine u medicinskoj edukaciji i svakodnevnom radu doktora medicine.
  7. Opisati razvoj medicine od najranijih početaka ljudske civilizacije, uz upoznavanje s metodama za očuvanje zdravlja, liječenje osnovnih zdravstvenih problema, razvoj i unaprjeđenje metoda liječenja.
  8. Analizirati i opisati način rada ljekarnika i ljekarništva od najranijih početaka civilizacija do suvremenog doba.
  9. Objasniti i definirati osnova obilježja, dostignuća i medicinske izume po povijesnim vremenskim razdobljima.
  10. Analizirati i opisati materiju povijesti medicine od najranijih početaka do suvremene medicine sa svim tehnološkim dostignućima i brzim razvojem.
  11. Samostalno koristiti metodologiju obrade podataka, informacija i znanja u medicini i zdravstvenoj zaštiti te informacijsku i komunikacijsku tehnologiju.
  12. Opisati i objasniti međuodnos između ekonomskih zakonitosti i sustava zdravstvene zaštite
  13. Definirati i opisati mjere zdravstvene zaštite i medicinsku tehnologiju te objasniti odnos između medicinske tehnologije i organizacije zdravstvene zaštite
  14. Objasniti proces planiranja u zdravstvu te identificirati njegovo značenje i važnost
  15. Nabrojiti i opisati osnovne elemente modela financiranja zdravstvene zaštite te osnovne sustave financiranja zdravstvene zaštite u suvremenim zemljama
  16. Opisati proces upravljanja u zdravstvenoj zaštiti te objasniti njegove specifičnosti
  17. Prikazati i objasniti osobitosti zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj
  18. Definirati temeljne etičke pojmove; etičke teorije, njihove podjele i glavne predstavnike; etička načela, te etičke pristupe pojedinim medicinskim temama
  19. Opisati osnovne pojmove: etika, moral, bioetika, etičke teorije, načela, etičke teorije, načela, etičke pristupe pojedinim temama
  20. Analizirati i sučeljavati moralne norme i pristupe u sustavu zdravstva
  21. Osmisliti i formulirati, te prosuđivati primjenu etičkih teorija i načela na pojedine slučajeve medicinske i kliničke prakse

webmail studomat