blank

Komunikacijske vještine

 • Cilj predmeta je predočiti studentima osnovna načela, vrste i oblike ljudske komunikacije i specifičnosti komunikacije u zdravstvu i osposobiti ih za učinkovitu komunikaciju s pacijentima i članovima njihovih obitelji.
 • Uvod u komunikaciju: definicija komunikacije, pojam, vrste, ciljevi i načela komunikacije; verbalna komunikacija; neverbalna komunikacija; prepreke u komunikaciji; slušanje, značaj slušanja, tehnike aktivnog slušanja; prigovori i tehnike rješavanja prigovora;
  povratna informacija: struktura i priopćavanje; asertivna komunikacija; empatija i značaj empatije u komunikaciji s pacijentom i njegovom obitelji; komunikacija s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti; komunikacija s djecom i adolescentima; komunikacija sa starijim osobama; prezentacijske vještine; komunikacija u timu; stilovi vođenja.
 • Obavezna literatura:
  Kathleen K. Reardon: Interpersonalna komunikacija – Gdje se misli susreću, „Alineja”, Zagreb 1998.

  Izborna literatura:
  Donald C. Pennington: Osnove socijalne psihologije, Naklada Slap, Jastrebarsko 1996.
 • Nakon odslušanog predmeta i izvršenih svih obveza student će:
  1. izreći definiciju komunikacije, objasniti pojam, vrste, ciljeve i načela komunikacije;
  2. nabrojiti obilježja informacijske i terapijske komunikacije;
  3. prepoznati i demonstrirati osnovne neverbalne i paraverbalne poruke;
  4. objasniti i usporediti osnovne komunikacijske stilove;
  5. prepoznati i demonstrirati osnovne prepreke u komunikaciji s pacijentom i članom obitelji;
  6. prepoznati i razriješiti jednostavne prigovore u odnosu s pacijentom i članovima obitelji;
  7. usporediti i protumačiti specifičnosti komunikacije s osobama ograničenih komunikacijskih
  sposobnosti, djecom, adolescentima i starijim osobama;
  8. pripremiti i izvesti prezentaciju na zadanu temu iz područja dentalne higijene;
  9. identificirati i odabrati primjeren stil vođenja u timu.

webmail studomat