blank

Preddiplomski sveučilišni studij dentalna higijena

Napisano u Sveučilišni preddiplomski studij dentalna higijena

Preddiplomski sveučilišni studij Dentalne higijene

Vrsta studija:
Sveučilišni izvanredni

Mjesto izvođenja studija:
Osijek

Trajanje studija:
3 godine, odnosno 6 semestara (180 ECTS bodova)

Naziv koji se stječe završetkom studija:
Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica dentalne higijene – univ.bacc.dent.hig

Uvjeti upisa na studij

Pravnim aktima (Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Pravilnik o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Pravilnik o provođenju državne mature) propisan je status studenta što podrazumijeva način na koji student stječe navedeni status, tko ima pravo upisa, na koji način pristupnik stječe pravo upisa u prvu godinu i u više godine studija.
Uvjeti za upis na preddiplomski studij dentalne higijene utvrđeni su na osnovu gore navedenih pravnih akata kao i na osnovu Pravilnika o studiranju.
Polazeći od načela ravnopravnosti te vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, poštujući naputke Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i Središnjeg prijavnog ureda, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje imaju:
1. Završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu u Republici Hrvatskoj – odabir kandidata prema jedinstvenoj listi Središnjeg prijavnog ureda, a prema parametrima vrednovanja rezultata državne mature koje donosi Fakultet. 
2. Uspješno položen test psihomotorike koji provodi Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek:

Vrednovanje ocjena iz srednje škole

 

Uvjet (DA/NE)

Postotak

Broj bodova

OPĆI USPJEH

DA

30%

300

Vrednovanje uvjeta obveznih predmeta državne mature:

 

RAZINA (A/B)

Postotak

Broj bodova

Hrvatski jezik

B

20%

200

Matematika

B

0%

0

Strani jezik

B

10%

100

Vrednovanje uvjeta obveznih predmeta državne mature:

 

Uvjet (DA/NE)

Postotak

Broj bodova

BIOLOGIJA

NE

10%

100

KEMIJA

NE

10%

100

FIZIKA

NE

10%

100

UKUPNO

100%

1.000

 

 

 

3. Završenu srednju školu bez obveze polaganja državne mature ukoliko su stariji od 25 godine – odabir kandidata putem razredbenog postupka u organizaciji Fakulteta tijekom kojeg će se transparentno odabrati najbolji kandidati.

Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Studenti Dentalne higijene će biti kompetentni samostalno planirati, educirati, informirati i provoditi zdravstvenu zaštitu oralne šupljine na osnovu vrednovanja činjenica ali i vrednovanja teorijskih znanja unutar područja dentalne medicine. Time je prvostupnik dentalne higijene osposobljen za samostalan rad u sustavu zdravstva gdje ima značajnu ulogu za oralno zdravlje čitavog društva koje se očituje u edukaciji, prevenciji i promociji zdravlja koju dentalni higijeničari obavljaju u sklopu dentalnog tima.

Nakon završetka studija omogućiti će se i nastavak obrazovanja na nekom drugom sličnom sveučilišnom studijskom programu.

Povezanost studija s temeljnim i modernim vještinama i strukom

Svrha studija je upoznati pristupnike, kroz predavanja, seminare i vježbe, sa suvremenim pristupom razvoju dentalne medicine.
Navedeno zanimanje ima značajnu uloga za oralno zdravlje čitavog društva koje se očituje u edukaciji, prevenciji i promociji zdravlja koju dentalni higijeničari obavljaju u sklopu dentalnog tima.
U Republici Hrvatskoj zasad ne postoji zanimanje dentalnog higijeničara. Prateći trendove iz Europske unije i zemalja u našoj regiji prepoznali smo unaprjeđivanje struke dentalne medicine uvođenjem zanimanja dentalnih higijeničara.
U razvijenim državama EU konstantna je potražnja za prevencijom, estetikom i “wellness“ tretmanima u području usne šupljine te je razvijena svijest da je oralno zdravlje dio općeg zdravlja i bitna komponenta kvalitete života. Postoje relevantni podaci da je provođenjem dentalne skrbi od strane dentalnih higijeničara u ovim zemljama došlo do pada pojavnosti karijesa u djece, pada bezubosti kod starijih osoba te je došlo do općeg poboljšanja oralnog zdravlja u zajednici.


Povezanost studija s potrebama lokalne zajednice

Fakultet za dentalnu medicinu u i zdravstvo Osijek, u okviru kojega se obrazuju stručnjaci u području biomedicine i zdravstva (doktori dentalne medicine, prvostupnici/e sestrinstva i magistar sestrinstva), svjesno je svoje odgovornosti za unaprjeđenje zdravlja i razine tjelesne pripremljenosti stanovništva lokalne zajednice, a imajući u vidu postojeću mrežu zdravstvenih ustanova te rastući broj institucija koje se bave raznim oblicima pružanja zdravstvenih usluga kao i razvoj zdravstvenog turizma. Upravo lokalni razvoj zdravstvenog turizma u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja i poboljšanja kvalitete života zahtijeva kompetentne educirane kadrove u području dentalne higijene.
Stoga je i namjera pokretanja studija dentalne higijene bila upotpunjavanje palete studijskih programa iz područja biomedicine i zdravstva koje provodi Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s ciljem podizanja kvalitete zdravstvenih usluga što posljedično dovodi do potencijalnog stvaranja novih radnih mjesta.

Analiza uposlivosti studenata nakon završetka studijskog programa


U Republici Hrvatskoj trenutno ima dvije visokoobrazovne institucije koje provode ovakav studijski program što obzirom na iskazanu potrebu stomatološke struke predstavlja veliki prostor za uposlivost završenih studenata.
Preddiplomski sveučilišni studij dentalne higijene je u području biomedicine i zdravstva i prema tome u STEM području studijskih programa prema kojem se je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odredilo kao prema strateškom cilju i u tom smislu i potpisalo Programski ugovor s MZOS RH. Ovaj je cilj određen upravo imajući u vidu rastući potencijal upošljavanja zdravstvenih djelatnika, a posebno nakon ulaska Republike Hrvatske u EU.
Ovome treba dodati i očekivani daljnji razvoj turističke ponude u Republici Hrvatskoj, a time i zdravstvenog turizma gdje jednu od važnih uloga imaju i visokokvalificirani dentalni higijeničari.

Usporedba predloženog studijskog programa s inozemnim akreditiranim programima

Sukladno načelima Bolonjske deklaracije predloženi studijski program je strukturiran i vrednovan s ECTS bodovima. Stoga se otvara mogućnost da pohađaju organiziranu nastavu bilo nekog drugog sličnog preddiplomskog studija ili da prijeđu na slični stručni studij prenoseći svoje ECTS bodove. Međunarodna pokretljivost studenata i nastavnika treba se temeljiti na bilateralnim, partnerskim sporazumima sveučilišta, a podržana je kroz programe EU za poticanje mobilnosti na sveučilištima.
Izradom programa sveučilišnog preddiplomskog studija dentalne higijene nastojalo se prilagoditi studijskim programima koji su u najvećoj mjeri usporedivi s visokom učilištima u Europskoj Uniji, a sve s ciljem postizanja mobilnosti studenata i nastavnika. Studij dentalne higijene od ranije je priznat kao sveučilišni program u većini zemalja Europske Unije.
Program je izrađen prema preporukama Europske parodontološke federacije (EFP) (http://www.efp.org/education/dental-hygienist).
Program sveučilišnog preddiplomskog studija dentalne higijene je sadržajno i kvalifikacijski potpuno usporediv s programom koji se izvodi na Sveučilištima u Malti (http://www.um.edu.mt/ds/programme/UBSCHIDNYFT-2013-4-O) i Slovačkoj
(https://student.unipo.sk/maisportal/studijneProgramy.mais).

Vertikalna mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na bilo kojem diplomskom studiju iz područja biomedicine i zdravstva. Daljnji razvoj diplomskih studija za zdravstvene struke je jedan od značajnih strateških ciljeva što vodi prema uspostavljanju cjelovitog studijskog programa vertikale obrazovanja.
Samim ustrojem studijskih programa Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, osigurana je vertikalna mobilnost studenata unutar samog Fakulteta. Za sve sveučilište studijske programe koje trenutno izvodi Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek stvorena je mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata FDMZ-a ).

Studijski-programi-grafikon

Popis kolegija po godinama studija

 

 PREDMET   P    V    S   ECTS STATUS
 I. godina      
 Anatomija glave i vrata 30 80 15 10 O
 Biologija i histologija stanice 20 10 3 O
 Psihologija u dentalnoj medicini 15 15 3 O
 Oralna histologija i embriologija 30 15 15 6 O
 Uvod u dentalnu medicinu 30 165 15  8 O
 Oralna fiziologija i patofiziologija 30 45 8 O
 Prehrana i zdravlje 30 30 4 O
 Klinička oralna higijena 15 45 15 4 O
 Dentalna morfologija 30 150 10 O
 Stručna praksa 40 O
 Dentalna fotografija 15 15  3 I
 Etika u dentalnoj medicini 15 15  3 I
 Gerontostomatologija 15 15  3 I
 II. godina      
 Epidemiologija 30 30 4 O
 Oralna patologija 30 15 45 8 O
 Farmakologija 30 15 6 O
 Preventivna dentalna medicina i pedodoncija 30 160 20 12 O
 Interna medicina  30 30 6 O
 Parodontologija 30 110 20 11 O
 Dentalna radiologija 15 30 4 O
 Oralna mikrobiologija i imunologija sa kontrolom infekcija 30 20 40 6 O
 Stručna praksa 40 O
 Informatika u zdravstvu 15 15 3 I
 Komunikacijske vještine 15 15 3 I
 Razvoj čovjeka 15 15 3 I
 III. godina      
 Karijes zuba 30 150 15 12 O
 Oralna medicina 30 150 15 12 O
 Hitna stanja u medicini 15 15 15 3 O
 Anesteziologija s analgezijom u dentalnoj medicini 15 15 3 O
 Specijalistika dentalne medicine 30 150 15 11 O
 Oralna kirurgija i maksilofacijalna kirurgija 30 60 15 7 O
 Zdravstveni odgoj 10 35 15 3 O
 Oralno zdravlje i štetne navike 15 15 3 I
 Stomatološka skrb bolesnika s posebnim potrebama 15 15 3 I
 Materijali u dentalnoj medicini 15 15 3 I
 Završna stručna praksa s izradom završnog rada 100 3

 

 

webmail studomat