blank

Interna medicina

 • Studenti trebaju steći slijedeća znanja:
  Poznavanje općih medicinskih bolesti
  Samostalno moći procijeniti utjecaj općih bolesti na liječenje zuba
  Samostalno moći procijeniti i poduzeti pravilne mjere opreza pri liječenju pacijenata s navedenim bolestima
  Samostalno moći procijeniti rizik kojem se izlažu pacijenti prije početka dentalnog tretmana i njegovu trenutnu opravdanost
 • Uvod u internu medicinu.
  Komunikacija s pacijentom, anamneza, fizikalni pregled pacijenta.
  Pregled glave i vrata, prsnog koša, trbuha, spolnih organa, ekstremiteta, kože, nokti i kose.
  Poznavanje uzroka i kliničke slike, dijagnostike i terapije najčešćih internističkih bolesti.
  Principi kardiopulmonalne resuscitacije.
 • Obavezna literatura:
  Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić. INTERNA MEDICINA, 2008. Zagreb, Ljevak,  Odabrana poglavlja

  Izborna literatura:
  B. Antonin i suradnici: Propedeutika interne medicine.1989. Zagreb, JUMENA
  Ž. Metelko, H. Harambašić i suradnici: Internistička propedeutika i osnove fizikalne dijagnostike. 1999. Zagreb, Medicinska naklada

 •  Student će nakon završenog kolegija moći:

  1. opisati metode procjene srčane funkcije, mjerenja krvnoga tlaka i kritičnih hitnih stanja pacijenata
  2. prepoznati hitna stanja u internoj medicini: krvarenja, akutni infarkt miokarda, insuficijenciju respiracije, ketoacidozu, metabolička komatozna stanja i ostala hitna stanja
  3. procjeniti potrebu za određivanje hitnih laboratorijskih analiza
  4. hitno odrediti vrijednosti šećera u krvi
  5. odrediti oralne manifestacije češćih internističkih i infektivnih bolesti
  6. procijeniti potrebu određivanja mjera zaštite u slučaju zaraznih bolesti
  7. prepoznavanje najčešćih internističkih bolesti
  8. opisivanje osnovnih simptoma i znakova internističkih bolesti
  9. prepoznati i bolesti koje su u uskoj svezi sa stomatološkom patologijom i zahvatima

webmail studomat