blank

Preventivna dentalna medicina i pedodoncija

 • Cilj predmeta je da student upozna s nužnim sadržajima iz područja promocije zdravlja, etiopatogeneze, prevencije i profilakse oralnih bolesti i uloge i odgovornosti dentalnog higijeničara u osiguravanju oralnog zdravlja pojedinca i zajednice.
  Studenti trebaju savladati temeljna znanja o skrbi za oralno zdravlje djece sa smetnjama u razvoju, protetskoj rehabilitaciji djece u razdobljima mliječne, mješovite i trajne denticije. Tu spadaju i znanja za provedbu najraširenijih oblika prevencije karijesa, praćenja i usmjeravanja dentofacijalnog rasta interceptivnim ortodontskim napravama i postupcima.
 • Uvod, javno zdravstveni aspekti oralnih bolesti, definicija, predmet i cilj preventivne stomatologije
  Strategije za prevenciju oralnih bolesti
  Biološki mehanizmi zaštite u usnoj šupljini
  Etiologija karijesa
  Etiologija parodontopatije
  Uloga plaka-biofilm (oralnih mikroorganizama) i pljuvačke u etiologiji oralnih bolesti
  Prehrana i oralno zdravlje. Analiza prehrane, vitamini, vrste prehrane (vegetarijanska, organska, vitaminska i sl.), bjelančevine, masti, ugljikohidrati
  Specifičnosti prehrane, grupe s visokim rizikom za oralne bolesti - karijes ranog djetinjstva -poremećaji ishrane, hipertenzija
  Dijagnosticiranje rizika oralnih bolesti
  Programska stomatološka zaštita. Vrste programa, planiranje, implementacija,
  Evaluacija, školska stomatološka njega. Sadržaj, organizacija, implementacija, evaluacija
  Stomatološko zdrastvena nastava (učenje). Program stomatološkog učenja (državni, regionalni, lokalni) - osnovna načela - javne potrebe i prihvaćanje -priprema audiovizuelnih materijala, upotreba pisanih materijala
  Stomatološko zdravstvena nastava (učenje) - metodologija podučavanja (prenošenja znanja) (predmet i ciljevi) - izrada testova za ocjenu znanja prije i poslije zdravstveno nastavne intervencije - komunikacija (izrada dopisa, kontakti usmeni, pisani i si.) - motivacija
  Fluoridi i oralno zdravlje - osnovna znanja o fluoru- toksikologija – upotreba fluorida u prevenciji i terapiji karijesa
  Profilaksa karijesa. Zalijevanje fisura. Interceptivna ortopedija
  Epidemiologija oralnih bolesti Indeksi za praćenje oralnih bolesti

  Pedodoncija:
  Osnove, ciljevi i zadaci i specifičnosti dječje stomatologije. Dječja stomatologija kao grana stomatologije. Osnovni ciljevi dječje stomatologije. Značaj očuvanja zdravlja usne šupljine i zuba u djece. Nacionalna patologija oboljenja usne šupljine i zuba u predškolske i školske djece i adolescenata.
  Dijete u stomatološkoj ambulanti (uloga i zadaci dentalnog higijeničara). Ponašanje djeteta u stomatološkoj ordinaciji. Podjela djece prema uzrastu, ponašanju, psihološki tipovi djece. Prva posjeta djeteta. Prijem djece, stav dentalnog higijeničara I osoblja. Suradnja s roditeljima, pratiocima, nastavnicima i dr.
  Stomatološka dokumentacija, evidencija, stomatološki pregled Stomatološki pregledi (sistematski, prvi, kontrolni, ciljani). Opća procjena pacijenta (stas, godine, govor). Anamneza (terapija, tegobe, sadašnja bolest, anamneza, porodična anamneza). Pregled usne šupljine, zadah, usne, bukalna sluznica, gingiva, jezik i podjezični prostor, nepca, pljuvačka, zubi). Stomatološka dokumentacija.
  Rast i razvitak orofacijalnog sistema. Prenatalni razvitak. Postnatalni razvitak.
  Razvitak zuba (odontogeneza) faza inicijacije, proliferacije, histološke I morfološke diferencijacije, apozicije, nicanja, resorpcije korjenova. Razvitak cakline (amelogeneza), dentina (dentinogeneza), korena zuba, pulpe I alveolarnog grebena. Razvitak stalnih zuba i zubne gredice.
  Nicanje zuba.Faze nicanja zuba (preeruptivna, eruptivna, posteruptivna). Mehanizam nicanja. Resorpcija korjenova mliječnih zuba. Kronologija razvitka i nicanja mliječnih i stalnih zuba.
  Nepravilnosti razvitka zuba Nepravilnosti nicanja zuba. Opći poremećaji pri nicanju zuba. Lokalni poremećaji pri nicanju zuba. Kasno nicanje zuba.
  Poremećaji u toku resorpcije korjenova mliječnih zuba. Nepravilnosti broja zuba.
  Nepravilnosti veličine, oblika, položaja i boje. Nepravilnosti strukture zuba (opći i lokalni čimbenici, intoksikacije). Nepravilnosti strukture zuba prouzrokovane nasljednim faktorima (amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, dentinska displazija). Idiopatske nepravilnosti strukture zuba.
  Karijes zuba u djece i adolescenata (cirkularni karijes) Karijes mliječnih zuba.
  Terapija. Specifičnosti karijesa mliječnih i stalnih zuba u djece (građa, debljina tkiva, histološke karakteristike). Karijes cakline, dentina, cementa.
  Oboljenja pulpe mliječnih i stalnih zuba u djece Etiologija: Uzročnici, mikrobiološki, kemijski, fizički, patogeni. Indikacije za liječenje oboljele pulpe:Opće zdravstveno stanje, motiviranost, oralni status, vrsta zuba, vrsta oboljenja.
  Materijali za ispune u dječjoj stomatologiji. Osobine stomatoloških materijala za ispune. Karakteristike stomatoloških materijala za ispune u djece. Sredstva za toaletu kaviteta. Materijali za privremeno zatvaranje kaviteta, podloge.
  Bolesti parodontnih i mekih tkiva u djece Karakteristike i specifičnost mekih tkiva usta i zuba u djece različitih uzrasta. Povrede sluznice usta: mehaničke, termičke, kemijske. Morfološke promjene na usnama: promjena boje, površinske strukture, veličine. Pigmentacije oralne sluznice. Oboljenja jezika. Samostalna oboljenja, razvojne anomalije jezika.
  Virusne i gljivične infekcije Virusne infekcije (stomatitis herpetica, h.s. rcidivans, herpes zoster, varicella, parotitis epidemica, herpangina, rubeola, morbilli, recurentni aftozni stomatit, aids).
  Gljivične infekcije: monilijaza i aktinomikoza. Rad s djecom s posebnim potrebama Specifičnosti hendikepirane djece, etiologija, mentalni hendikep, medicinski hendikep. Stanje oralnog zdravlja kod hendikepirane djece. Stomatološka zdravstvena zaštita hendikepirane djece: s fizičkim hendikepom, s hendikepom u komunikaciji (govorne mane, gluhi, slijepi, cerebralnom paralizom, autistična djeca). Sedacija i rad u općoj anesteziji kod djece s posebnim potrebama.
  Trauma zuba u djece Etiologija trauma zuba u djece: uzrok, način i sredstva kojima je trauma nastala, psihološki tip osobe s traumom, predisponirajući čimbenici, ekološki čimbenici, mjesto nastanka traume. Epidemiologija traume zuba u djece, učestalost trauma u odnosu na spol, denticiju. Klasifikacija
  trauma.
  Oralno kirurške intervencije. Specifičnosti oralno kirurških intervencija u djece.
  Priprema djeteta za oralno kiruršku intervenciju. Suglasnost roditelja, liječnika, odgovarajućih specijalnosti.
  Hitna stanja. Dentogene infekcije u djece, anafilaktični šok, lokalne
  alergijske reakcije, akutni astmatični napad, sinkopa, kolaps, histerični napad, epileptični napad, opstrukcija dišnih putova, hipoglikemija, hipo i hiper ventilacijski sindrom.
  PRAKTIČNA NASTAVA

  Uvodna vježba (priprema radnog mjesta)
  Prijem djece, priprema, odnos prema djetetu i roditeljima, zakazivanje
  Timski rad. Učešće higijeničara u stomatološkom pregledu, vođenje stomatološke dokumentacije

  Karakteristike mliječne denticije (prepoznavanje mliječnih i stalnih zuba).
  Nepravilnosti razvitka zuba
  Oboljenja tvrdih zubnih tkiva kod djece i adolescenata
  Komplikacije karijesa, oboljenja pulpe u djece i omladine
  Oboljenja periodoncijuma u djece
  Oboljenja mekih tkiva dječjeg uzrasta
  Virusna i gljivična oboljenja u dječjem uzrastu
  Akutne dentogene infekcje kod djece i adolescenata
  Vađenje zuba i oralno kirurške intervencije u dječjem uzrastu
  Povrede mekih i tvrdih tkiva usne šupljine u djece
  Hitna stanja u dječjoj stomatologiji
  Stomatološki materijali u dječjoj stomatologiji
 • Obavezna literatura:
  1. Keros J. i suradnici. Uvod u stomatologiju.Stomatološki fakultet u Zagrebu, 2008
  2. Topić B., Tahmišćija H. Stomatološka propedeutika, Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo - Zagreb, 2002.
  3. Olga Lulić Dukić, Pedodoncija- Klinički pristup, Naklada Slap, 2005

  Izborna literatura:
  1. Zarevski P, Škrinjarić I, Vranić A: Psihologija za stomatologe. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005.
  2. Hraste – Gržić, Uvod u stomatologiju, Opća i socijalna stomatologija, Medicinski fakultet Rijeka, 2006

 • Nakon položenog ispita student će:

  - opisati etiologiju oralnih bolesti
  - nabrojati faktore rizika za oralne bolesti i mogućnosti dijagnosticiranja
  - pripremiti savjete za kontrolu faktora rizika oralnih bolesti
  - analizirati prehranu i dati savjete s aspekta oralnog zdravlja
  - primjeniti metodologiju komunikacije, motivacije i podučavanja u stomatološkom zdravstveno-nastavnom radu
  -primjeniti metode profilakse flourom
  -primjeniti metode profilakse karijesa (pečaćenje fisura, lokalna aplikacija koncentriranim fluoridom
  -pripremiti medicinsku dokumentaciju i prati epidemiološke pokazatelje oralnih bolesti

  Pedodoncija:
  - opisati specifičnosti rada sa djecom
  - opisati mliječne i stalne denticije
  - opisati specifičnosti karijesa različitih denticija
  - opisati psihološke tipove djece
  - opisati savladavanje tehnikama rada sa djecom
  - interpretirati načela otrole bola
  - opisati stomatološke materijale koji se primjenjuju u dječjoj stomatologiji
  - opisati osnove oralnokirurških intervencija u dječjem uzrastu
  - opisati osnovne principe liječenja povrede zuba
  - opisati principe liječenja komplikacija karijesa na mliječnim i stalnim zubima
  - opisati principe liječenja dentogenih infekcija u djece
  - primjeniti tehnike uklanjanja supragingivalnog kamenca
  - primjeniti tehnike uklanjanja mekih naslaga sa površine zuba
  - opisati osnove virusnih, bakterijskih i drugih oboljenja u usnoj šupljini djece
  - opisati principe zbrinjavanja hitnih stanja
  - opisati principe zbrinjavanja djece sa posebnim potrebama

webmail studomat