Ispis

Materijali u dentalnoj medicini

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Cilj kolegija je edukacija dentalnih higijeničara o vrstama  materijala u dentalnoj medicini, njihovom sastavu, strukturi, svojstvima i primjeni.
 • Sadržajem predmeta okvirno je obuhvaćena sljedeća tematika: struktura, mehanička, fizikalna, kemijska i reološka svojstva materijala u stomatologiji, legure za krunice i mostove, bazu proteze i ortodontske žice, keramički materijali, polimeri i polimerizacija, umjetne smole u protetici, cementi, elastični materijali za otiske, sadra, voskovi, termoplastični kompozicijski materijali, paste za funkcijski otisak, materijali za ulaganje, materijali za nadogradnje, materijali za obradbu i poliranje, površinska obrada stomatoloških radova, materijali za prekrivanje dentinske rane i punjenje korijenskih kanala, klasični materijali za ispune zubnih kaviteta, adhezivna sredstva i kompozitni materijali za ispune, materijali u oralnoj i parodontnoj kirurgiji, pojam biokomparibilnosti, metode uzorkovanja, identifikacije nepoznatog sastava inkorporiranog gradivnog materijala, ispitivanje kemijske stabilnosti i alergenosti
 • Obvezna:
  1. Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Zagreb: Stomatološki fakultet, 2005. Dostupno na web adresi: http://www.sfzg.hr/_download/repository/Osnove_stomatoloskih_materijala.pdf
  2. Šutalo J. Kompozitni materijali u stomatologiji. Zagreb: Grafički Zavod Hrvatske, 1988.
  3. Živko J, Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Zagreb: Školska knjiga, 2005.

  Dopunska:
  1. Bengel W. Mastering Digital Dental Photography. 1. izd. Quintessence Publishing (IL); 2006.
 • Student/ica će nakon završenog kolegija moći:

  1. Opisati načine korištenja materijala koji se svakodnevno upotrebljavaju u dentlnoj praksi (otisni materijali, sredstva za vezivanje, restaurativni materijali i sl),
  2. Objasniti značaj biokompatibilnosti i certificiranja dentalnih materijala.