blank

Ispis

Stomatološka skrb bolesnika sa posebnim potrebama

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Cilj kolegija je da dentalni higijeničar upozna  epidemiološke i društveno-ekonomske karakterstike ove kategorije bolesnika u našoj populaciji te da  poznaje medicinske aspekte stomatološke zaštite osoba s posebnim potrebama.
 • TEMA PREDAVANJA
  Cilj i značaj predmeta, karakteristike oralne patologije osoba s posebnim potrebama
  Psihosocijalna gledišta stomatološke zaštite osoba s posebnim potrebama
  Prevencija oralnih bolesti osoba s posebnim potrebama-oralna higijena
  Prevencija oralnih bolesti osoba s posebnim potrebama-profilaksa oralnih bolesti. Individualni program za prevenciju oralnih bolesti
  Osobe s visokim medicinskim rizicima u stomatološkoj ambulanti, socijalno medicinski značaj.
  Ortodontsko liječenje osoba s rascjepima čeljusti i nepca
  Ortodontsko liječenje osoba s teškim kraniofacijalnim deformitetima
  Premedikacija i sedacija osoba s posebnim potrebama.
  Stomatološko zbrinjavanje bolesnika u općoj anesteziji

  SADRŽAJ VJEŽBE
  Upoznavanje sa specifičnostima stomatološkog zbrinjavanja pacijenata s posebnim potrebama, vrste invalidnosti, mogućnosti komunikacje i stomatološkog rada u ambulantnim ustanovama.
  Prijem i pregled osoba s posebnim potrebama, planiranje skrbi, praktično izvođenje (ambulantni rad).
  Oralna higijena- izbor sredstava i tehnika za održavanje oralne higijene u osoba s posebnim potrebama. Obuka pacijenata i roditelja za pravilno održavanje oralne higijene.
  Primjena profllaktičkih mjera u ambulantnim uvjetima.
  Ambulantno zbrinjavanje bolesnika s visokim medicinskim rizikom.
  Stomatološko zbrinjavanje bolesnika u općoj anesteziji.
  Mobilni ortodontski aparati kod pacijenata s rascjepima čeljusti i nepca
  Fiksni aparati kod bolesnika s teškim deformitetima
  Ambulantni rad na terenu (škole ili stacionarne ustanove za osobe s posebnim
  potrebama).
 •  Obvezna:
  1. Dental Care of the Medically Complex Patient, By Peter B. Lockhart, June H. Nunn, John G. Meechan. Published 2004 Elsevier Health Sciences
  2. Special Care Dentistry Author(s)/Editor(s): Fiske, Janet / Dickinson, Chris / Boyle, Carole / Rafique, Sobia / Burke, Mary. Quintessence Publishing
  3. Despot Lučanin, J: Iskustvo starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. 2003.

  Dopunska:
  1. Dental Care of the Medically Complex Patient, By Peter B. Lockhart, June H. Nunn, John G. Meechan. Published 2004 Elsevier Health Sciences
  2. Special Care Dentistry Author(s)/Editor(s): Fiske, Janet / Dickinson, Chris / Boyle, Carole/ Rafique, Sobia / Burke, Mary. Quintessence Publishing
 • Nakon odslušane nastave student će moći:

  1. Opisati specifičnosti oralne patologije najčešćih stanja i oboljenja osoba s posebnim potrebama
  2. Opisati profilaktičke mjere koje se mogu primjenjivati kod ovih bolesnika (prema skupinama)
  3. Opisati specifičnosti rada u ordinaciji i mogućnostima rada u iv i inhalacionoj sedaciji
  4. Opisati specifičnosti rada u općoj anesteziji
  5. Pokazati pozitvni stav o osobama s posebnim potrebama (prihvaćanje i razumijevanje potreba i mogućnosti, uspostavljanje komunikacije)
  6. Opisati najčešće vrste invaliditeta

webmail studomat