Ispis

Anesteziologija s analgezijom u dentalnoj medicini

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 •  Upoznavanje analgezije u dentalnoj medicine
  - Definicije
  - Lijekovi koji se koriste sa ciljem postizanja analgezije
  - Načini izvođenja analgezije: peroralna, parenteralna, inhalacijska analgezija
  Upoznavanje s vrstama anestezije u dentalnoj medicini
  - Opća anestezija: indikacije, kontraindikacije
  - Tehnike regionalne anestezije – blokovi živaca, površinska anestezija: indikacije i kontraindikacije
  - Lijekovi i pribor za izvođenje regionalne anestezije
  - Procjena učinka bloka i površinske anestezije
  Osobitosti analgezije i anestezije u dječjoj dobi
  Upoznavanje s neželjenim učincima anestezije i analgezije u dentalnoj medicine, hitni postupci dentalnog higijeničara pri pojavi neželjenih reakcija
 • 1. Upoznavanje s vrstama anestezije u dentalnoj medicini
  2. Opća anestezija: indikacije, kontraindikacije
  3. Tehnike regionalne anestezije – specifični blokovi živaca, površinska anestezija: indikacije i kontraindikacije
  4. Lijekovi i pribor za izvođenje regionalne anestezije
  5. Procjena učinka bloka i površinske anestezije
  6. Ocjenske ljestvica za bol
  Analgezija u dentalnoj medicini
  7. Definicija premedikacije, peroralna analgezija,
  8. parenteralna analgezija intravenska, intramuskularna
  9. nesteroidni protuupalni lijekovi koji se koriste sa ciljem postizanja analgezije
  10. Načini izvođenja analgezije: peroralna, parenteralna, inhalacijska analgezija
  Analgezija i anestezija dječje dobi u dentalnoj medicini
  Neželjeni učinci anestezije i analgezije u dentalnoj medicine, hitni postupci dentalnog higijeničara pri pojavi neželjenih reakcija
 • Obvezatna:
  - M. Jukić, I. Husedžinović; S. Kvolik: Klinička anesteziologija, Medicinska naklada Zagreb, 2013. – odabrana poglavlja
  - K. Šakić i suradnici: Klinička anesteziologija, Grafika Osijek, 2007.

  Dopunska:
  Natuknice s predavanja
 • 1. Nakon završene nastave i položenog ispita studenti koji se školuju za zvanje „dentalni higijeničar“ će biti upoznati s osnovama anestezije i analgezije u dentalnoj medicini
  2. Naučiti će osnovne definicije iz područja regionalne i opće anestezije koje su od značaja za dentalnog higijeničara
  3. Naučiti prepoznati i mjeriti bol uporabom ocjenskih ljestvica
  4. Raspoznavati lijekove koji se koriste sa ciljem postizanja analgezije,
  5. Načini izvođenja analgezije: peroralna, parenteralna, inhalacijska analgezija
  6. Upoznavanje s vrstama anestezije u dentalnoj medicini
  7. Opća anestezija: indikacije, kontraindikacije; inhalacijska sedacija u dentalnoj medicini
  8. Tehnike regionalne anestezije – specifični blokovi živaca, površinska anestezija: indikacije i kontraindikacije
  9. pribor i sigurno izvođenje regionalne anestezije
  10. Polaznici će upoznati osnovne lokalne anestetike koji se koriste za postizanje blokova živaca u dentalnoj medicini, razlike među pripravcima prema koncentraciji, razloge i način dodavanja vazokonstriktora
  11. Polaznici će naučiti ulogu asistenta pri izvođenju pri izvođenju bloka, te će moći procijeniti učinak bloka i učinak površinske anestezije