blank

Ispis

Oralna medicina

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 •  Cilj predmeta je obrazovanje studenata za praktični rad na pacijentima koji boluju od različitih bolesti oralne sluznice, u smislu prepoznavanja, dijagnostike i liječenja oralnih bolesti.
 • Dijagnostičke metode u oralnoj medicini: a) kliničke metode, b) dijagnostički testovi, c) laboratorijske dijagnostičke metode
  Oralne infekcije – nespecifične, specifične, gljivične: klinička slika, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza, terapija
  Oralne infekcije - virusne: Herpes virus I i II, VZV, HIV, EBV, CoA, klinička slika, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza, terapija
  Rekurentne oralne ulceracije: etiologija, klasifikacija, klinička slika, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza, terapija
  Oboljenja usana i jezika: etiologija, klinička slika, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza, terapija
  Pljuvačka i pljuvačne žlijezde: osnovne karakteristike, poremećaji salivacije, bolesti pljuvačnih žlijezda, klinička slika, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza, terapija
  Limfni čvorovi glave i vrata, otok lica: etiologija, klinička slika, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza, terapija
  Bijele i crvene lezije oralne sluznice: etiologija, klinička slika, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza, terapija
  Oralna sluznica i sistemske bolesti. Oralne manifestacije kožnih bolesti
  Pemphigus, Pemphigoid, Lichen planus, Erythema exudativum multiforme
  Oralna sluznica i sistemske bolesti: endokrine, krvne imunološke, kardiovskularne, bubrežne, psihosomatski poremećaji i psihijatrijske bolesti
  Orofacijalni bol, neuralgije I temporomandibularni zglob: kronična orofacijalna bol, poremećaji ukusa, oralni simptomi bez pratećih fizičkih promjena, atipična facijalna bol, glosodinija i glosopiroza, subjektivna kserostomija i idiopatska disgeuzija, etiologija, klinička slika, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza, terapija
  Oralne manifestacije izazvane neželjenim djelovanjem lijekova (antibiotici, kortikosteroidi, imunosupresivi, citostatici) i oralne manifestacije izazvane fizičkim, kemijskim, termičkim i radiacijskim agensima: etiologija, klinička slika, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza, terapija


  PRAKTIČNA NASTAVA

  Primjena zaštitnih mjera u sprečavanju širenja infekcije (Hepatitis, HIV/AIDS i dr.)
  Osnovne karakteristike zdrave oralne sluznice, preventiva oboljenja mekih oralnih tkiva
  Znaci i simptomi bolesti u oralnoj medicini
  Dijagnostičke metode u oralnoj medicini, Anamneza
  Klinički pregled oralne sluznice i ostalih okolnih struktura
  Klinički oralni testovi, kliničko laboratorijski testovi, laboratorijske dijagnostičke metode
  Terapijski postupak: ambulantna terapija (stomatološka), kućna terapija, terapija sistemskih bolesti

  Terapijski zahvati:

  1. eliminacija iritacija oralne sluzokože
  2. kiretaža oralne sluzokože
  3. uklanjanje krusta, pokrova bula ili nekrotičnih naslaga na oralnoj sluznici
  4. intralezijska i perilezijska aplikacija lijekova
  5. kauterizacija tkiva
  6. primjena lasera
 • Obvezna:
  1. Cekić-Arambašin A i suautori. Oralna medicina. Školska knjiga Zagreb, 2005

  Dopunska:
  1. Vučićević Boras V. Priručnik oralnih bolesti - od dijagnoze do terapije. Medicinska naklada Zagreb, 2004.
  2. Greenberg MS, Glick M. Burketova oralna medicina: dijagnoza i liječenje. 1. Hrvatsko izdanje, Medicinska naklada Zagreb, 2006.
  3. Laskaris G. Atlas oralnih bolesti. Hrvatsko izdanje, Naklada Slap, Zagreb, 2005.
  4. Topić B. Diferencijalna dijagnoza i terapija bolesti oralnih sluznica. Stomatološki fakultet, Sarajevo, 2004
 • Nakon položenog ispita student će :

  1. razlikovati zdravu od patološki promjenjene oralne sluznice i značaj za oralnu medicinu poremećaja glavnih sistema organa
  2. uzeti odgovarajuću anamnezu
  3. mjeriti krvni tlak i vitalne znakove
  4. prepoznati ekstraoralne znakove bolesti
  5. prepoznati intraoralne znakove bolesti
  6. prepoznati oralne manifestacije sistemskih bolesti
  7. opisati dijagnostičke postupke u oralnoj medicini
  8. interpretirati laboratorijske rezultate
  9. pacijenta obučiti o održavanju oralne higijene
  10.asistirati tijekom pregleda, dijagnostičkih i terapijskih procedura
  11. sudjelovati u procesu edukacije pacijenata i profilaksi
  12. sanirati hitna stanja i prepoznati rizične pacijente

webmail studomat