blank

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
i
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

Raspisuju

N A T J E Č A J

za izbor

1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane pedijatrija na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 30% radnog vremena na Medicinskom fakultetu i 20% radnog vremena na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

1.2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane pedijatrija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena na Medicinskom fakultetu i 10% radnog vremena na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, u nastavnoj bazi KBC Osijek.


Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19), ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statutom Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek, www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja).

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. – prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda.
Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta potrebno je popuniti i priložiti tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek, www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u doc. i pdf. formatu.
Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Na natječaj, se pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ br. 116/2003.)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Medicinski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Josipa Huttlera 4, 31 000 OSIJEK

KLASA:112-01/20-01/03
URBROJ: 2158-61-05-20-01

2. Simpozij istraživačkih radova u sestrinstvu s međunarodnim sudjelovanjem

2. Simpozij istraživačkih radova u sestrinstvu s međunarodnim sudjelovanjem
„Izazovi istraživanja u sestrinstvu“

Požega, 18. travnja 2020.


Poštovani,
izrazita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na 2. simpozij istraživačkih radova u sestrinstvu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, s međunarodnim sudjelovanjem. Glavna je tema i naziv simpozija „Izazovi istraživanja u sestrinstvu“.
Simpozij će se održati 18.travnja 2020. godine u Požegi. Simpozij je namijenjen studentima preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstvo Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Pozivamo sve medicinske sestre i tehničare te druge zainteresirane zdravstvene i nezdravstvene djelatnike da svojim prisustvom uveličaju simpozij.
Simpozij će biti bodovan prema pravilniku HKMS za sve sudionike (predavače i slušače).
Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem doprinesete kvaliteti i uspješnosti simpozija.


Znanstveni i organizacijski odbor

Upute za prijavu
Simpozijem se žele povezati medicinske sestre i tehničari, studenti svih preddiplomskih i diplomskih studija Sestrinstvo Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek kroz prezentaciju istraživačkih radova. Cilj je simpozija „Izazovi istraživanja u sestrinstvu“pružiti priliku prikupljanja i izmjene znanja te ukazivanje na iznimnu važnost istraživačkih radova u suvremenom sestrinstvu.
Pristigle radove pregledati će znanstveni odbor te odabrati one koji će se prezentirati u obliku PPT prezentacije ili obliku postera. Sažetci radova biti će objavljeni u e - zborniku.
Simpozij će biti bodovan prema pravilniku HKMS.
Prijave sažetaka možete vršiti od 10. veljače do 20. ožujka 2020. godine na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sve dodatne informcije o simpoziju slobodno potražite na mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Želimo Vam srdačnu dobrodošlicu!

Znanstveni odbor:
1. prof. dr. sc. Aleksanadar Včev
2. prof. dr. sc. Željko Glavić
3. doc. dr. sc. Štefica Mikšić
4. doc. dr.sc. Damir Matoković
5. doc. dr.sc. Andrea Šimić Klarić
6. doc. dr. sc. Robert Lovrić

Organizacijski odbor:
1. Božica Lovrić, mag.med.techn.
2. Marin Mamić , mag.med.techn.
3. Ivana Mamić, mag.med.techn.
4. Silvija Marić, mag.med.techn.
5. Tihomir Jovanović, mag. med. techn.
6. Željko Mudri, univ. bacc. med. techn.
7. Dragica Pavlović, mag.med.techn.

 

Prilozi:

1. Prijavnica (.docx)

2. Upute za pisanje sažetka (.pdf)

STEM stipendije

Poštovani studenti, obavještavamo vas da je otvoren VI. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti.

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do srijede, 15. siječnja 2020. godine, do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 23. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. ZRINKE IVANIŠEVIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti (temeljne medicinske znanosti; dentalna medicina), na Katedri za dentalnu medicinu 1 Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„EPIDEMIOLOGIJA I DIJAGNOSTIKA KARIJESA"

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 13. siječnja 2020. godine, s početkom u 12.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Preventivna dentalna medicina i pedodoncija” pred studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, predavaonica D1 (dvorište).

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. doc. dr. sc. Anđela Grgić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Davor Seifert, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Stjepan Siber, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.


KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-29
Osijek, 24. prosinca 2019.

Toplo srce studenata u vrijeme darivanja

Božić je vrijeme koje nadahnjuje djecu da sanjaju, žele i nadaju se ljepšim stvarima u životu. Također je i najbolje vrijeme da svi zajedno dijelimo snove kao velika obitelj i divna prilika da cijenimo dobrotu u svakome te blagoslove koje imamo u životu. Da je prosinac jedan od najljepših mjeseci u cijeloj kalendarskoj godini i da je to mjesec darivanja, zajedništva i ljubavi na najbolji način pokazali su nam studenti 2. godine diplomskog studija sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, dislociranog studija u Slavonskom Brodu. Studenti su u sklopu kolegija Rehabilitacija u zajednici išli na vježbe u Zlatni cekin Slavonski Brod, ustanovu u Hrvatskoj za rehabilitaciju i odgoj djece s teškoćama u razvoju te dječji vrtić s Montessori programom u kojem su uz zdravu djecu uključena i djeca s poteškoćama u razvoju. Posjet Zlatnom cekinu studente nije ostavio ravnodušnima, a to najbolje pokazuje njihova nesebična gesta koja se dogodila u ovo predblagdansko vrijeme. Naime, studenti su skupili i donirali određeni iznos namijenjen potrebama djece koja borave u Zlatnom cekinu te im uručili čestitku i zahvalu za gostoprimstvo. Time su studenti sestrinstva pokazali svoju zahvalnost, ukazali da je Božić istinska proslava ljubavi te naveli djecu da vjeruju u anđele i dobrotu stranaca. Nadamo se da će ova gesta ostati tradicija te da će potaknuti i druge studente da posebno u ovo predblagdansko vrijeme dijele svijetlost nade s onima kojima je to potrebno.

Filip Đurasek, univ. bacc. med. techn.

 

Zlatni cekin IMG 0706 m

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 19. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. AGNEZE ALEKSIJEVIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, na Katedri za javno zdravstvo, humanističke i društvene znanosti u biomedicini Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„KLINIČKA I FINANCIJSKA ISPLATIVOST FAKTURIRANJA MKB Z51.5"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 10. siječnja 2020. godine, s početkom u 15.30 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Ekonomika u zdravstvu 1” pred studentima prve godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, studija u Slavonskom Brodu, u prostorima Poliklinike na 4. katu u Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod, Ulica Andrije Štampara, 35000 Slavonski Brod.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. doc. dr. sc. Ivan Miloloža, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Stjepan Rudan, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

 

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-28
Osijek, 20. prosinca 2019.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom

- osam suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija

2. na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu

- jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo

Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, člankom 124. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).
Pristupnici natječaja se prijavljuju na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 4.
Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja .
Pristupnici natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor/intervju (provjera znanja i motivacije). Pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni putem mrežnih stranica ( http://www.fdmz.hr/index.php/home/novosti ) o mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.
Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u jednom primjerku u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.
Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek - Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka (.pdf)

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta“

KLASA: 112-01/19-01/24
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 18. prosinca 2019.

Održana osnivačka skupština Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

U prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek je 17. prosinca 2019. godine održana  osnivačka skupština udruge Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Skupštini je prisustvovao velik broj osnivača, bivših studenata Fakulteta sa svih studijskih programa koji se izvode na Fakultetu. Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, pozdravio je inicijativu bivših studenata Fakulteta i izrazio podršku aktivnostima koje će Udruga provoditi, a sve u cilju povećanja prepoznatljivosti Fakulteta u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Istaknuo je kako se među bivšim studentima Fakulteta nalaze vrlo uspješni zdravstveni djelatnici i znanstvenici, koji su članovi brojnih udruga i radnih skupina te pridonose razvoju struke i znanosti u području biomedicine i zdravstva. Novoizabrana predsjednica udruge Nikolina Farčić, mag. med. techn., okupljene je pozvala na suradnju kako bi se ostvarili ciljevi udruge:  uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i svih pojedinaca koji su završili neki od obrazovnih programa na Fakultetu, razvijanje suradnje između Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te zdravstvenih ustanova ili organizacija u kojima djeluju članovi Udruge, umrežavanje i razmjena iskustava članova Udruge te sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni te uspostavljanje kontakata sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu. Predsjednica je pozvala sve bivše studente da se uključe u rad udruge i time podrže ovu vrijednu inicijativu.

slika 1 m

slika 2 m

slika 3 m

slika 4 m

slika 5 m

Dekanove nagrade

Na 8. sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u akademskoj 2019./2020. godini održanoj u utorak 17. prosinca 2019. godine dodijeljene su Dekanove nagrade za najbolji znanstveni rad u 2018. godini:

- student Fakulteta – Katarini Mišić, studentici 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, dislociranog studija u Orahovici, za rad pod naslovom „Utjecaj fizioterapije na osteoartritis koljenog zgloba“;

- mladi znanstvenik – dr. sc. Mateju Šapini, za rad pod naslovom „Multi-lag tone-entropy in neonatal stress“

- znanstvenik senior – izv. prof. dr. sc. Martini Smolić za rad pod naslovom „Association of Wnt Inhibitors, Bone Mineral Density and Lifestyle Parameters in Women with Breast Cancer Treated with Anastrozole Therapy“

Primijenjena statistika - program cjeloživotnog učenja

Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ponovno pokreće program cjeloživotnog učenja Primijenjena statistika

Program je prilagođen svima koji imaju potrebu za provođenjem statističkih analiza, a žele dodatnu edukaciju da bi njihove analize bile brze i kvalitetne te rezultati pravilno interpretirani. Način izvođenja programa osigurava polazniku razumijevanje metoda koje se primjenjuju te razvijanje vještine obrade podataka korištenjem statističkog softvera.

Sadržaj programa pokriva osnovne teme iz statistike koje se najčešće koriste u primjenama. Za za razumijevanje gradiva nije nužno predznanje veće od gimnazijskog programa matematike. Nastava se izvodi u malim grupama, a statistički softver se može odabrati. Za ovu edukaciju u ponudi su statistički paket Statistica te statistički programski jezik R.

Više o programu i načinu prijave možete vidjeti na web stranici programa:

https://www.mathos.unios.hr/index.php/nastava/program-cjelozivotnog-obrazovanja-primijenjena-statistika

Početak edukacije nove grupe polaznika se planira u veljači 2020. godine.

webmail studomat