blank

Natječaj - tehnički suradnik

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO

raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i prijam

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-tehnički suradnik u Katedri za informatiku, statistiku i strane jezike na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

- završena srednja škola društvenog smjera
- 1 godina radnog iskustva
- izvrsno poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni su priložiti:

- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)
- dokaze o završenom programu ili seminaru iz područja informatike

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo (www.fdmz.hr). Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu. Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Cara Hadrijana 10 e, 31000 Osijek s naznakom „Prijava na natječaj za tehničkog suradnika“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Klasa:112-01/18-01/02
Urbroj:2158/97-97-05-18-01

Datum objave: 11.01.2018.

webmail studomat