blank

Natječaj


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1. u Katedri za kliničku medicinu
jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani fizikalna medicina i rehabilitacija na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)

2. u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija(neurokirurgija)

3. u Katedri za javno zdravstvo
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

4.u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani neurologija

5. u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani neurologija

6. u Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija

7. u Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom
jednog nastavnika u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)

Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr).

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je popuniti i priložiti tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis, popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E, 31 000 OSIJEK


OBAVEZNO U PRIJAVI NAZNAČITI ZVANJE I KATEDRU ZA KOJU SE PODNOSI PRIJAVA.

KLASA:112-01/18-01/01
UR. BROJ: 2158/97-97-05-18-01

Datum objave: 11.01.2018.

webmail studomat