blank

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

Raspisuje


NATJEČAJ


za izbor


1. u Katedri za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju

-jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu višeg predavača na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane medicinska mikrobiologija

-jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani anatomija i znanstvenoj grani histologija i embriologija

2. u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju

-jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme za 50% radnog vremena u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani neurologija i znanstvenoj grani patofiziologija

3. u Katedri za psihijatriju

-jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme za 50 % radnog vremena u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani psihijatrija i znanstvenoj grani patofiziologija

4. u Katedri za patofiziologiju

-jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme za 20% radnog vremena u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina i znanstvenoj grani patofiziologija

5. u Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu

-jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani sestrinstvo

6. u Katedri za kirurgiju

-jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme za 20% radnog vremena u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani urologija

7. u Katedri za kliničku medicinu

-jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme za 50% radnog vremena u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina 

-jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani dermatovenerologija

8. u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju

-jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti,znanstvenoj grani fizikalna medicina i rehabilitacija

9. za Studij Fizioterapije u Orahovici

-jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti

10. u Katedri za javno zdravstvo

-jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)

Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja(NN 106/06), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno nastavna zvanja (NN 122/17) odnosno Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr).

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je popuniti i priložiti tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis, popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E, 31 000 OSIJEK

OBAVEZNO U PRIJAVI NAZNAČITI ZVANJE I KATEDRU ZA KOJU SE PODNOSI PRIJAVA.

 

KLASA: 112-01/18-01/08
URBROJ:2158/97-97-05-18-01

06.04.2018.

 

webmail studomat