blank

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) ) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 13. siječnja 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. MAŠE HRELEC PATRLJ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija, na Katedri za kirurgiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„JEDNODNEVNA KIRURGIJA- ZAŠTO I KAKO?"

Nastupno predavanje održat će se u utorak, 22. siječnja 2019. godine s početkom u 12.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Propedeutika” pred studentima treće godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina, u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E, na 2. katu u Kabinetu vještina 3-Pedijatrija Zavoda za sestrinstvo.


Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Mladen Bušić, redoviti profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-01-19-03
Osijek, 14. siječnja 2019.

webmail studomat