blank

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Zavodu za integrativnu medicinu
- jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti

2. na Katedri za kirurgiju
2.1. - jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija
2.2. - jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane fizikalna medicina i rehabilitacija

 

Puni sadržaj natječaja: Natječaj, veljača 2019 (.pdf)

webmail studomat