blank

Natječaj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, raspisuje

N A T J E Č A J

-    za prijam jednog zaposlenika na položajno radno mjesto I. vrste – Rukovoditelj (šef) Odsjeka u središnjoj službi (Tajnik Fakulteta), na neodređeno vrijeme (pola radnog vremena)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
-    završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (mag. iur.)
-    najmanje pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
-    poznavanje rada na računalu.
Uz prijavu na natječaj pristupnici obavezno prilažu:
-    životopis
-    presliku diplome
-    dokaz o državljanstvu (presliku domovnice)
-    presliku rodnog lista
-    elektronički zapis s podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) ne stariji od dana objave natječaja
-    odgovarajući dokaz o radu na istim ili sličnim poslovima za koje je raspisan natječaj
-    ako je pristupnik u mirovini prilaže rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( čl. 99, stavak (3)  Zakona o mirovinskom osiguranju – pročišćeni tekst (NN 157/13,151/14,33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18. i  115/18.).
Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (NN 93/14. i 127/17.)
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao i dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni na Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavljeni pristupnici bit će obaviješteni o rezulatima natječaja u roku od 8 dana od dana njegova završetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve pristupnike na natječaj i putem elektronske pošte.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave se dostavljaju na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, 31000 Osijek, s naznakom „Prijava na natječaj za položajno radno mjesto tajnika Fakulteta.“

U Osijeku,  27.02.2019.

Sveučilište Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku  
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

webmail studomat