blank

Obavijest

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 22. veljače 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

KRISTIJANA DUJMENOVIĆA, dr. med. dent., pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina, na Katedri za dentalnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„ORALNA SKRB U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu 6. ožujka 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Zdravstvena njega starijih osoba pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E, na 2. katu u Kabinetu vještina 3-Pedijatrija Zavoda za sestrinstvo.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. doc. dr. sc. Marko Matijević, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Bruno Vidaković, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-08
Osijek, 27. veljače 2019.

webmail studomat