blank

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor


jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.)

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:
- srednja stručna sprema ekonomskog smjera
- poznavanje rada na računalu
- 1 godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju
- dokaz o državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog
osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja
- popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja

Opis poslova radnog mjesta III. vrste-računovodstveni referent u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek propisan je člankom 13. točkom 3. podtočom 34. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek - .pdf).
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Pristupnikom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.fdmz.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima na natječaju.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E, 31 000 Osijek, s naznakom: “prijava na natječaj za računovodstvenog referenta“.

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Prijavom na ovaj natječaj pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek  - Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka (.pdf)

KLASA: 112-01/19-01/20
URBROJ:2158/97-97-05-19-01
Osijek, 5. studenoga 2019.

webmail studomat