blank

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 4. studenoga 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. STJEPANA SIBERA, pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina, znanstvene grane oralna kirurgija, na Katedri za dentalnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„PREKANCEROZNE LEZIJE U USNOJ ŠUPLJINI"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 13. studenoga 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Oralna medicna” pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Velika predavaonica.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Marko Matijević, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. Doc. dr. sc. Davor Seifert, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. Prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-19
Osijek, 5. studenoga 2019.

webmail studomat