blank

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 9. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

MARLENE BRSTILO ČIČKOVIĆ, mag. physioth., pristupnice natječaja za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane fizikalna medicina i rehabilitacija, za rad na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena, na Katedri za kliničku medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD ANKILOZATNOG SPONDILITISA"

Nastupno predavanje održat će se u utorak, 17. prosinca 2019. godine s početkom u 11.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Informatika u zdravstvu” pred studentima prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, dislociranog studija u Orahovici, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A, u Dvorani I na 1. katu.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Savo Jovanović, professor emeritus Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik
2. doc. dr. sc. Anđela Grgić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. Josip Jakab, pred., predavač Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.


KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-23
Osijek, 9. prosinca 2019.

webmail studomat