blank

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 24. veljače 2020. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. IVE MARTINOVIĆA, pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija, na Katedri za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:

„KOMPLIKACIJE NAKON IMPLANTACIJE UMJETNIH SRČANIH VALVULA: TROMBOZA, REGURGITACIJA I DEGENERACIJA"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 4. ožujka 2020. godine, s početkom u 12.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Patologija i oralna patologija” pred studentima treće godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina, u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, predavaonica na I. katu desno.


Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Marko Matijević, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. prof. dr. sc. Svjetlana Marić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.


KLASA: 602-04/20-01/05
URBROJ: 2158/97-97-05-20-02
Osijek, 25. veljače 2020.

webmail studomat