blank

Ankete - procjena studenata nakon kolegija

Poštovani,

- anketu ispunjavaju studenti koji su odslušali navedene kolegije (bez obzira jesu ih položili ili ne)
- anketa se ispunjava za svakoga nastavnika na kolegiju zasebno - anketi istoga kolegija pristupate onoliko puta koliko je nastavnika izvodilo (predavanja, seminari, vježbe)
- anketa je u potpunosti anonimna
- u svrhu podizanja kvalitete nastave očekujemo vašu potpunu iskrenost i zahvaljujemo na suradnji.

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine:

1. godina

Medicinska biologija - 175399

Anatomija 1 - 175397

Medicinska kemija - 175403

Osnove rada na računalu - 175401

- Hitna medicinska pomoć 1 - 175404

- Komunikacija 175402

- Obilježja i značenje promocije zdravlja u dentalnoj medicini - 175407

- Tjelesna kultura 1 - 175406

- Stručna praksa 1 - 175405

2. godina

Oralna biologija - 175966

Biokemija - 175750

Histologija i embriologija - 175903

- Anatomija 2 - 175965

- Fiziologija živaca - 175753

- Etika u dentalnoj medicini - 175970

- Tjelesna kultura 2 - 175974

- Engleski jezik 2 - 175973

- Prehrana i zdravlje - 175971

- Epidemiološka obilježja karijesa u dječjoj i adolescentnoj dobi - 175972

- Stručna praksa 2 - 175967

3. godina

- Dentalni materijali i tehnologija dentalnih materijala - 183698 

Gnatologija - 183683

Pretklinički praktikum - 183684

- Informatika u zdravstvu - 183700

Metode javnog zdravlja - 183680

Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini - 183701

Integrativni pristup u prevenciji blažih dentalnih tegoba - 189204

Mikrobiologija, imunologija i oralna mikrobiologija - 183679

- Farmakologija i toksikologija - 183696

- Gnatologija - 183683

- Stručna praksa 3 - 183699

4. godina

- Stomatološka propedeutika - 205974 

- Klinička medicina 1 - 205976

Klinička medicina 2 - 205975

Infektologija i epidemiologija - 205977

Kirurgija - 205978

Opća i dentalna radiologija - 205979

- Bolesti zuba 1 - 205980

- Bolesti usta i parodontologija 1 - 205981

- Dječja i preventivna dentalna medicina 1 - 205986

- Uvod u znanstveni rad - 205987

- Oralna higijena - 205988

- Društveni utjecaj na oralno zdravlje - 205989

- Engleski jezik - 205990

- Stručna praksa - 209160

 

Preddiplomski sveučilišni studij Dentalne higijene:


2. godina

- Oralna patologija - 175762 

Farmakologija - 175764

Epidemiologija - 175761

Preventivna dentalna medicina i pedodoncija - 175763

Razvoj čovjeka - 175771

- Oralna mikrobiologija i imunologija sa kontrolom infekcija - 175767

 

3. godina

Karijes zuba - 176090

Oralna medicina - 176091

Anesteziologija s analgezijom u dentalnoj medicini - 176093

Oralno zdravlje i štetne navike - 176120

Stomatološka skrb bolesnika sa posebnim potrebama - 176121

- Hitna stanja u medicini - 176092

- Zdravstveni odgoj - 176096

- Završna stručna praksa s izradom završnog rada - 176097

 

Preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapije Orahovica:

1. godina

Anatomija s histologijom -201556

Patologija - 175457

Fizika s osnovama radiologije - 201559

Osnove zdravstvene njege - 175456

- Informatika u zdravstvu - 175447

Strani jezik - 175443

Komunikacijske vještine - 201566

Gerontologija - 202865

Prehrana i zdravlje - 202863

Javno zdravstvo - 201564

- Uvod u fizioterapiju - 175450

- Biomehanika - 201557

- Fizioterapijska procjena - 175446

- Klinička praksa I - 175452

2. godina

- Ortopedija, traumatologija, ortotika, protetika i odabrana poglavlja iz kirurgije - 204282 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji - 204283

Urgentna medicina - 204290

Osnove radne terapije - 204291

Zdravstvena psihologija - 204284

Palijativna skrb - 204293

Etika u zdravstvu - 176545

Fizikalni čimbenici u terapiji - 176549

- Interna medicina - 176543

- Fizioterapija internističkih i onkoloških bolesnika - 204285

- Klinička praksa II - 176553

3. godina

- Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo - 204295 

- Zdravstvena skrb kirurškog pacijenta - 204294 

Fizioterapijske vještine II - 189260

Klinička praksa III - 189261

Psihijatrija i neurologija - 204296

Fizioterapija u neurologiji i psihijatriji - 204297

- Sport osoba s invaliditetom - 204301

- Pedijatrija - 204302

- Ginekologija s porodiljstvom - 204304

- Specijalne teme u fizioterapiji u ginekologiji i porodništvu - 204305

 

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapije Orahovica:

1. godina

- Fizioterapija temeljena na dokazima - 179207 

Bioenergetika pokreta i utjecaji okoliša - 179212

Fizioterapija u primarnoj prevenciji - 179208

Istraživački pristup u zdravstvu - 179206

Integrativna medicina - 179213

- Uvod u medicinu, povijest medicine i medicinska etika - 179205

- Poslovno komuniciranje 179218

 

2. godina

Fizioterapija i zdravlje žena - 190741

Fizioterapija u gerijatriji - 190743

Fizioterapija mišićno-koštanog sustava - 190744

Menadžment u zdravstvu - 190747

 

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva Osijek:

1. godina

- Prehrana ljudi - 175473 

Osnove zdravstvene njege - 175471

Osnove medicinske kemije i biokemije - 188392

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja - 175463

Javno zdravstvo - 176263

Klinička praksa I - 175474

Tjelesna i zdravstvena kultura - 188396

Farmakologija - 188393

Anatomija - 188394

- Proces zdravstvene njege - 175472

- Informatika u zdravstvu i zdravstvenoj njezi - 175466

- Rad s grupom u sestrinstvu - 188397

- Engleski jezik - 175476

 

2. godina

- Psihologija u zdravstvu - 176266

- Patofiziologija - 176257

Interna medicina - 176254

Neurologija - 176256

Infektologija s mikrobiologijom i parazitologijom - 183581

Klinička praksa II - 176268

Tjelesna i zdravstvena kultura - 190716

Zdravstvena njega odraslih - 190714

Higijena i epidemiologija - 176265

Ginekologija i porodništvo - 176250

- Zdravstvena njega majke i novorođenčeta - 176251

- Pedijatrija - 176252

- Engleski jezik II - 176269

- Klinička propedeutika - 176255

- Zdravstvena njega onkoloških bolesnika - 205996

3. godina

- Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje - 176279

- Kirurgija, traumatologija i ortopedija - 176272 

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - 190717

Psihijatrija - 176276

Klinička praksa III - 176287

Oftamologija - 176273

Otorinolaringologija - 176274

Osnove istraživačkog rada - 176286

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika - 176277

- Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja - 176283

- Zdravstvena njega starijih osoba - 176284

- Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja - 183583

- Engleski jezik III - 176290

- Promicanje zdravlja i primarna zdravstvena zaštita - 176288

 

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva Nova Gradiška:

1. godina

- Osnove zdravstvene njege - 175505 

Javno zdravstvo - 188545

Zdravstveno zakonodavstvo - 188941

Osnove medicinske kemije i biokemije - 175497

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja - 175498

Klinička praksa I - 175509

Tjelesna i zdravstvena kultura - 202991

Komunikacijske vještine - 175510

Prehrana ljudi - 175508

Farmakologija - 202989

Anatomija - 202990

- Fiziologija - 175500

- Informatika u zdravstvu i zdravstvenoj njezi - 175502

- Rad s grupom u sestrinstvu - 202992

- Osteoporoza i druge koštane bolesti - 188544  

2. godina

- Patologija - 176226

- Sociologija zdravlja i bolesti - 176239

Patofiziologija - 176234

Neurologija - 176233

Interna medicina - 176231

Klinička praksa II - 176244

Tjelesna i zdravstvena kultura - 190707

Infektologija s mikrobiologijom i parazitologijom - 190706

Dermatologija - 176237

- Zdravstvena njega odraslih - 176238

- Ginekologija i porodništvo - 176227

- Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi - 176243

- Psihologija u zdravstvu - 176242

- Klinička propedeutika - 176232

- Zdravstvena njega onkoloških bolesnika - 180675

- Ekstraskeletni učinci vitamina D3 - 190708

3. godina

- Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje - 180680

- Kirurgija, traumatologija i ortopedija - 190709

- Oftalmologija - 180682

- Otorinolaringologija - 180683 

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - 190710

Psihijatrija - 180685

Klinička praksa III - 180693 

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika - 180686

- Zdravstvena njega u zajednici - 180688

- Osnove istraživačkog rada - 180692

- Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama - 180691

- Nacionalni program prevencije raka vrata maternice - 190712

- Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja - 190711

- Promicanje zdravlja i primarna zdravstvena zaštita - 180694


Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva Pregrada:

1. godina

- Anatomija - 188683 

Osnove zdravstvene njege - 175482

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja - 175479

Osnove medicinske kemije i biokemije - 175478

Tjelesna i zdravstvena kultura - 202988

Fiziologija - 175480

Klinička praksa 1 - 202987

Farmakologija - 202986

Javno zdravstvo - 188399

- Proces zdravstvene njege - 175487

- Filozofija i etika u sestrinstvu - 188402

- Tjelesna i zdravstvena kultura - 202988

- Informatika u zdravstvu i zdravstvenoj njezi - 188943

 

2. godina

- Ginekologija i porodništvo - 190718

- Sociologija zdravlja i bolesti - 190719 

Infektologija s mikrobiologijom i parazitologijom - 190720

Dermatologija - 176161

Interna medicina - 190721

Tjelesna i zdravstvena kultura - 190727

Klinička praksa 2 - 176167

Zdravstvena njega odraslih - 190722

Higijena i epidemiologija - 176169

Patofiziologija - 190723

- Zdravstvena njega djeteta - 190724

- Organizacija, upravljanje i administracija u ZNJ - 176162

- Klinička propedeutika - 190728

- Telemedicina - 190729

- Zdravstvena njega neurološkog bolesnika - 190730

 

3. godina

- Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja - 190731

- Psihijatrija - 176181 

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika - 176182

Kirurgija, traumatologija i ortopedija - 190732

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - 190733

Klinička praksa 3 - 176200

Otorinolaringologija - 176189

Oftamologija - 176183

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje - 176190

- Osnove istraživačkog rada - 190734

- Zdravstvena njega u zajednici - 190735

- Zdravstvena njega u kući - 176192

- Promicanje zdravlja i primarna zdravstvena zaštita - 190736

- Hitna stanja u psihijatriji - 190737

- Ginekološka endoskopija - 190738


Diplomski sveučilišni studij Sestrinstva Osijek:

1. godina

- Psihologija sestrinstva 1 - 189130

Uvod u biomedicinu i zdravstvo - 182941

Psihologija sestrinstva 2 - 189131

Psihologija sestrinstva 3 - 189132

Teorija kurikuluma - 175534

Pedagogija, didaktika i metodika odgoja - 205991

- Istraživanje i metodologija istraživanja - 175528

2. godina

- Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija - 176321

- Prehrana ljudi u starijoj dobi - 176316 

Klinička bioetika - 182954

Intrahospitalne infekcije - 176335

Onkološka zdravstvena njega i onkologija - 183065

Organizacija primarne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u zajednici - 176337

- Organizacija palijativne zdravstvene skrbi - 183678


Diplomski sveučilišni studij Sestrinstva Slavonski Brod:

1. godina

- Pedagogija, didaktika i metodika odgoja - 189145

Teorija kurikuluma - 175561

Uvod u biomedicinu i zdravstvo - 189146

Ekonomika u zdravstvu 1 - 189147

Ekonomika u zdravstvu 2 - 189148

Cjeloživotno obrazovanje - 175562

- Kvaliteta rada u sestrinstvu - 175550

2. godina

- Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija - 180597 

Prehrana ljudi u starijoj dobi - 190764

Poremećaj svijesti - 190766

Rehabilitacija u zajednici - 190777

Organizacija palijativne zdravstvene skrbi - 190774

Promocija zdravlja - 190770

Onkološka zdravstvena njega i onkologija - 190772


Diplomski sveučilišni studij Sestrinstva Sveta Nedelja:

1. godina

- Kvaliteta rada u sestrinstvu - 205929

- Psihologija sestrinstva 1 - 205921

Psihologija sestrinstva 2 - 205922

Psihologija sestrinstva 3 - 205923

Cjeloživotno obrazovanje - 205926 

Istraživanje i metodologija istraživanja - 205919

- Pedagogija, didaktika i metodika odgoja - 205920

- Ekonomika u zdravstvu 2 - 205928

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstva Čakovec:

2. godina

- Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija - 176367 

Prehrana ljudi u starijoj dobi - 190695

Poremećaj svijesti - 190697

Globalizacija i zdravlje - 205994 

TMS i inovativne metode liječenja - 190700

Organizacija palijativne zdravstvene skrbi - 190701

- Organizacija primarne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u zajednici - 190699

webmail studomat