blank

Upisnik - Kvaliteta i sigurnost dodataka prehrani na bazi pčelinjih proizvoda

Poštovani,

obavještavamo vas kako je upitnik o dodacima prehrani i pčelinjim proizvodima koji ulaze u njihov sastav objavljen na slijedećoj poveznici: https://upu-pgz.hr/upitnik/. Upitnik je, uz analize mikrobioloških i kemijskih parametara, odnosno, parametara kvalitete dodataka prehrani i samog meda, važan dio istraživanja pod naslovom: „Kvaliteta i sigurnost dodataka prehrani na bazi pčelinjih proizvoda“, koje se provodi u na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ljubazno Vas molim da isti ispunite te ga proslijedite na ispunjavanje svim svojim kolegama, suradnicima i studentima kako bismo dobili potpuniju i jasniju sliku o tome koliko i kako hrvatski potrošači koriste dodatke prehrani na bazi pčelinjih proizvoda kao i o tome jesu li i koliko takvi proizvodi sigurni.

Test psihomotorike

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti obavit će se 7. rujna 2019. godine prema rasporedu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Osijek.

Raspored (.pdf)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za dentalnu medicinu

- za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja dentalna medicina, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)

Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017 - ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti). Pristupnici natječaja trebaju priložiti dokaz o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje.

Pristupnici natječaja prijavljuju se na obrascu br. 2, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Rok prijave je 30 dana od dana objave natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči, te vršiti njihov prijenos trećim pravnim osobama u skladu s pozitivnim zakonskim i ostalim propisima. Sve pristigle prijave i u njima navedeni osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.
Podnositelji zahtjeva prije njegova podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem mrežnih stranica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici:
http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/pravilnici_i_dokumenti/zastita_osobnih_podataka/Izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.pdf

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku zvanja i/ili radnog mjesta)“

KLASA: 112-01/19-01/16
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 29. srpnja 2019.

Global Young Academy

Poštovani djelatnici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,

Poziv za članstvo Global Young Academy (GYA) od 2020. otvoren je do 15. rujna 2019. godine.

Prijave mogu podnijeti mladi, neovisni znanstvenici koji kombiniraju najvišu razinu izvrsnosti istraživanja s dokazanom strašću za pružanjem utjecaja.

Osnovana 2010. godine, Global Young Academy (GYA) je međunarodna organizacija istraživača ranih i srednjih karijera. Misija GYA je dati glas mladim znanstvenicima širom svijeta.

Više informacija o tome kako se prijaviti i online obrazac za prijavu možete pronaći putem poveznice:

https://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu Nagrade za najbolji znanstveno-istraživački rad studenata, mladih znanstvenika te znanstvenika seniora u kalendarskoj godini 2018.

Pravo natjecanja za nagradu za najbolji znanstveno istraživački rad (u nastavku: Nagrada) u kalendarskoj godini 2018. imaju:

a) Studenti Fakulteta,

b) mladi znanstvenici - asistenti, poslijedoktorandi, znanstveni novaci te nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima unutar pet (5) godina od obrane doktorske disertacije - zaposlenici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji u trenutku prijave imaju najviše 35 godina starosti,

c) znanstvenici seniori - znanstvenici u znanstveno-nastavnim zvanjima zaposlenici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Prijave na natječaj iz točke I. ove Odluke predaju se na urudžbeni zapisnik Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, adresirane na Odbor za znanost – s naznakom: „Prijava na natječaj za dodjelu Nagrade za najbolji znanstveno-istraživački rad, N/P Iva Roguljić“ do 16. rujna 2019. godine te u elektroničkom obliku na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Evaluaciju pristiglih prijava na natječaj provodi Odbor za znanost koji će predložiti dobitnike nagrada u svakoj kategoriji iz točke II. ove Odluke na usvajanje Fakultetskom vijeću.

Potpuni sadržaj Natječaja i Odluku Dekana o kriterijima za dodjelu nagrade možete pronaći u prilogu:

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji znanstveno-istraživački rad (.pdf)

Odluka Dekana o kriterijima za dodjelu nagrade za najbolji znanstveno-istraživački rad (.pdf)

 

 

KLASA: 602-04/19-01/35
URBROJ: 2158/97-97-02-19-01
Osijek, 29. srpnja 2019.

Prijave za test psihomotorike 2019. - dentalna medicina – 1. jesenski rok (7.9.2019.)

INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNE MEDICINE

PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca - OBRAZAC.

Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 24. srpnja 2019. godine do 5. rujna (u 12 sati) 2019. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 7. rujna 2019. godine u 8:00 sati.

S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti će biti objavljeni 10. rujna 2019. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 11. rujna 2019.godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 11. rujna 2019. godine u vremenu od 9 do 12 sati isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Zavodu za integrativnu medicinu

- za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, za rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

2. na Katedri za dentalnu medicinu

- 2.1. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina, za rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

- 2.2. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina, znanstvene grane oralna kirurgija

3. na Katedri za neurologiju i neurokirurgiju

- za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija

4. na Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom

- za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane ginekologija i opstetricija

5. na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu

- za izbor dvadeset suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo

Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a pristupnici natječaja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti). Pristupnici natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje trebaju priložiti dokaz o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje.

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u suradničkom zvanju asistenta (točka 1. i točka 2.1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 4, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem.

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (točka 2.2. i točka 3. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda (točka 4. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 5.

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje asistente (točka 5. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 4.

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Rok prijave je 30 dana od dana objave natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči, te vršiti njihov prijenos trećim pravnim osobama u skladu s pozitivnim zakonskim i ostalim propisima. Sve pristigle prijave i u njima navedeni osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.
Podnositelji zahtjeva prije njegova podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem mrežnih stranica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici:
http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/pravilnici_i_dokumenti/zastita_osobnih_podataka/Izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.pdf

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku zvanja i/ili radnog mjesta)“

KLASA: 112-01/19-01/15
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 18. srpnja 2019.

Rezultati razredbenog postupka - Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Pregrada

REZULTATI RAZREDBENOG POSTUPKA I KONAČNA RANG LISTA

pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi, u akademskoj 2019./2020. godini

R. br.

Ime

Prezime

Ukupni broj bodova

1.

Boris

Jorgić

95

2.

Martina

Šimek

94

3.

Goran

Đapić

92

4.

Martina

Klješčik

90

5.

Katarina

Kovačević

90

6.

Bojan

Petrov

90

7.

Tomislav

Ujević

88

8.

Boris

Marušić

87

9.

Zdenko

Damjanović

84

10.

Ivana

Ileš

84

11.

Ante

Kapitanović

84

12.

Saša

Marenjak

82

13.

Velimir

Barić

82

14.

Dino

Koić

80

15.

Ana

Lončar

80

16.

Mario

Vukomanović

79

17.

Josip

Alšić

78

18.

Tomislav

Tomas

78

19.

Tomislav

Kulešević

77

20.

Josip

Baličević

76

21.

Jelena

Grgić

75

22.

Dubravka

Lončar

75

23.

Biljana

Tubić

69

24.

Marija

Bastalić

68

25.

Filip

Klješčik

63

26.

Dejan

Svalina

63

27.

Suzana

Vučak

61

28.

Đurđica

Cindrić

54

 

 

Poziv pristupnicima - Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u Pregradi

Povjerenstvo za provođenje dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor) za upis izvanrednih studenata starijih od 25 godina u I. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi, u akademskoj 2019./2020. godini objavljuje

P O Z I V

pristupnicima Natječaja za upis izvanrednih studenata starijih od 25 godina u I. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi, u akademsku 2019./2020. godinu da će se dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor) održati u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u Osijeku, Cara Hadrijana 10E, u Kabinetu vještina 3 – Pedijatrija, na II. katu zgrade, dana 9. srpnja 2019. godine prema sljedećem rasporedu:

 

R.BR.

IME

PREZIME

 

1.

Josip

Alšić

- s početkom u 8.00 sati

2.

Josip

Baličević

3.

Velimir

Barić

4.

Marija

Bastalić

5.

Đurđica

Cindrić

6.

Zdenko

Damjanović

7.

Goran

Đapić

8.

Jelena

Grgić

9.

Ivana

Ileš

10.

Boris

Jorgić

11.

Ivan

Kanisek

12.

Ante

Kapitanović

13.

Filip

Klješčik

14.

Martina

Klješčik

15.

Dino

Koić

16.

Katarina

Kovačević

- s početkom u 9.00 sati

17.

Tomislav

Kulešević

18.

Ana

Lončar

19.

Dubravka

Lončar

20.

Saša

Marenjak

21.

Boris

Marušić

22.

Bojan

Petrov

23.

Dejan

Svalina

24.

Ivan

Šilović

25.

Martina

Šimek

26.

Tomislav

Tomas

27.

Biljana

Tubić

28.

Tomislav

Ujević

29.

Suzana

Vučak

30.

Mario

Vukomanović

 

 Rezultati motivacijskog razgovora biti će objavljeni 11. srpnja 2019. godine na mrežnim stranicama Fakulteta (www.fdmz.hr).

 

webmail studomat