blank

Obavijest

Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za ljudske resurse u Uredu za upravljanje ljudskim resursima, za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), objavljenog 15. svibnja 2019. godine na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 16. svibnja 2019. godine na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te 17. svibnja 2019. godine na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Regionalnog ureda Osijek i u „Narodnim novinama“ broj 50/2019, dana 4. lipnja 2019. godine objavljuje


REZULTATE NAKON PISANOG TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA) PRISTUPNIKA PRED POVJERENSTVOM

Potpuni sadražj obavijesti možete preuzeti ovdje: Rezultati testiranja (.pdf)

Obavijest pristupnicima

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za ljudske resurse u Uredu za upravljanje ljudskim resursima, za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje rezultate pisanog testiranja pristupnika natječaja za izbor jednog  zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za ljudske resurse u Uredu za upravljanje ljudskim resursima, za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Razgovora (intervju) će se održati 4. lipnja 2019. godine (utorak) na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u Uredu prodekana na I. katu zgrade u Ulici cara Hadrijana 10E prema rasporedu iz priloga.

Rezultate pisanog ispita znanja i poziv na intervju možete preuzeti ovdje: Rezultati pisanog testiranja i poziv na intervju (.pdf)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste- voditelj knjižnice (diplomirani knjižničar) za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
- završen sveučilišni diplomski studij knjižničarstva ili završen sveučilišni diplomski studij informatologije te ispunjenost uvjeta određenih Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) i Pravilnikom o uvjetima i stjecanju zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/2011, 16/2014, 60/2014-ispravak i 47/2017),
- pet (5) godina radnog iskustva u struci,
- poznavanje rada na računalu.
Uz Prijavu na Natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
- životopis,
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara (ako pristupnik/pristupnica natječaja ima položen stručni ispit)
- dokaz o državljanstvu,
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/pristupnice ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja).
Natječajna dokumentacija se predaje u dva primjerka, od čega jedan primjerak u preslici. Pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti I. (pisano testiranje) i II. (razgovor/intervju pred Povjerenstvom) razini provedbe natječajnog postupka, a o mjestu i vremenu održavanja I. i II. razine natječajnog postupka biti će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr). Za pristupnike koji ne pristupe I. i II. razini natječajnog postupka smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.
Ako pristupnik/pristupnica ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja poštom na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (naznaka radnog mjesta)“

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Svi pristupnici podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči, te vršiti njihov prijenos trećim pravnim osobama u skladu s pozitivnim zakonskim i ostalim propisima. Sve pristigle prijave i u njima navedeni osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.

Podnositelji zahtjeva prije njegova podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem mrežnih stranica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici:
http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/pravilnici_i_dokumenti/zastita_osobnih_podataka/Izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.pdf

KLASA: 112-01/19-01/11
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 30. svibnja 2019.

Sport i srce

Srebrni izbornik Zlatko Dalić i predsjednik HRS Tomislav Grahovac sudjelovali na tečaju „Sport i srce“ održanom u Orahovici


Tijekom 27. i 28. svibnja 2019.godine u zgradi Fakulteta za dentalnu medicini i zdravstvo Osijek u Orahovici održan je 1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”. Prvi je ovo tečaj organiziran u Hrvatskoj koji je organizirao navedeni studij i tri radne skupine Hrvatskog kardiološkog društva - Radna skupina e-kardiologija, Radna skupina za prevenciju i rehabilitaciju u kardiologiji i radna skupina za kardiologiju rada i sporta, a pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović.

Svakako najveću pozornost Orahovice, ali i cijele Hrvatske, privuklo je sudjelovanje srebrnog izbornika Zlatka Dalića, koji je zgradu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek posjetio drugoga dana održavanja tečaja.

Riječi dobrodošlice tom prilikom uputili su izborniku Daliću dekan Fakulteta prof. dr. sc. Aleksandar Včev, prodekan doc. dr. sc. Ivan Miloloža, prof. dr. sc. Goran Krstačić, gradonačelnica Orahovice Ana-Marija Petin, župan Virovitičko-podravski Igor Andrović, izaslanik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, doc. dr. sc. Tomislav Madžar, brojni studenti Fakulteta kao i stanovnici Orahovice.

Izbornik Zlatko Dalić tom je prilikom održao studentima Fakulteta u Orahovici petnaestominutno predavanje na temu “Motivacija u vrhunskom sportu” i to uoči ponovnog okupljanje reprezentacije koja će 8. lipnja zaigrati u Osijeku protiv Walesa. Prije toga Dalić je izveo početni udarac jedne druge utakmice, koju su na igralištu s umjetnom travom Danijel Pranjić, odigrali orahovački studenti protiv djelatnika Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Dvodnevno druženje u Orahovici, budućem Centru za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i kardiovaskularnu rehabilitaciju otvorio je predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac, koji je istaknuo potencijal studija fizioterapije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Orahovici, kao i još jedan poznati sudionik, bivši hrvatski vaterpolski reprezentativac Danijel Premuš.

Voditelji tečaja „Sport i srce“ bili su prof. dr. sc. Aleksandar Včev, doc. dr. sc. Tomislav Madžar, izv. prof. dr. sc. Goran Krstačić i doc. dr. sc. Ivan Miloloža, a među predavačima osim gore spomenutih bili su i izv. prof. dr. sc. Viktor Peršić, izv. prof. dr. sc. Zdravko Babić, izv. prof. dr. sc. Mislav Vrsalović, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pintarić, izv. prof. prim. dr. sc. Mario Ivanuša, izv. prof. dr. sc. Marko Boban, doc. dr. sc. Josip Samardžić, Tomislav Vlahović dr. med. i Viktor Ivaniš dr. med.

Vezani sadržaji:

http://www.glas-slavonije.hr/400509/4/Poslijediplomski-tecaj-Sport-i-srce

https://www.orahovica.hr/posljednje-vijesti/4868-srebrni-zlatko-dalic-posjetio-orahovicu-i-odrzao-predavanje

sport i srce

2019-05-28-ZlatkoDalic024

2019-05-28-ZlatkoDalic064

 

Poziv na testiranje

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za ljudske resurse u Uredu za upravljanje ljudskim resursima, za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a koji je objavljen 15. svibnja 2019. godine na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 16. svibnja 2019. godine na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te 17. svibnja 2019. godine na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Regionalnog ureda Osijek i u „Narodnim novinama“ broj 50/2019.
Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za ljudske resurse u Uredu za upravljanje ljudskim resursima, za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na svojoj sjednici održanoj 29. svibnja 2019. godine, razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja.

Pisano testiranje kandidata radi provjere znanja održat će se dana 3. lipnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 9.00 sati u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u Kabinetu vještina 3 – Pedijatrija, na II. katu zgrade u Ulici cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek.

Potpuni sadržaj Poziva s uputama kandidatima možete pronaći ovdje: Poziv na testiranje (.pdf)

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 28. svibnja 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. ŽARKA BAKRANA, dr. med., pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane fizikalna medicina i rehabilitacija, na Katedri za kliničku medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„COLLUM-CAPUT KONCEPT CEVIKALNIH DISTONIJA"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 5. lipnja 2019. godine s početkom u 13.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Klinička praksa II” pred studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, dislociranog studija u Orahovici, u prostorijama studija fizioterapije u Orahovici, Ulica bana Josipa Jelačića 19A.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Savo Jovanović, redoviti profesor u trajnom zvanju, vanjski suradnik Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Anđela Grgić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 28. svibnja 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

MARTINE BAKRAN, mag. physioth., pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane fizikalna medicina i rehabilitacija, na Katedri za kliničku medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„SCHROTH METODA"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 5. lipnja 2019. godine s početkom u 12.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Klinička praksa II” pred studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, dislociranog studija u Orahovici, u prostorijama studija fizioterapije u Orahovici, Ulica bana Josipa Jelačića 19A.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Savo Jovanović, redoviti profesor u trajnom zvanju, vanjski suradnik Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Anđela Grgić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

SREDIŠNJA PROSLAVA MEĐUNARODNOG DANA SESTRINSTVA HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA 2019.

Hrvatska je nacionalna udruga medicinskih sestara (HUMS) i ove godine 12. svibnja obilježila Međunarodni dan sestrinstva u svojim podružnicama diljem Hrvatske javnozdravstvenim akcijama ili stručnim i znanstvenim skupovima.
Ovogodišnji je Međunarodni dan sestrinstva, prema preporuci ICN-a (International Council of Nurses) Nurses: A Voice to Lead – Health for All, bio posvećen svim građanima RH pod nazivom Glas medicinskih sestara i tehničara za zdravlje svih građana RH.
Također, HUMS je kao članica ICN-a i EFN-a sudjelovala u svjetskoj kampanji „Nursing Now“ koja je u RH započela 12. svibnja 2019. pod nazivom „Nursing Now Croatia“.
Središnja je proslava HUMS-a povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestrinstva svečano obilježena u Muzeju Mimara, Rooseveltov trg 5, 10 000 Zagreb, u nedjelju 12. svibnja 2019. od 11 do 13 sati.
Tijekom programa uz Ministra zdravstva prof. dr. sc. Milana Kujundžića nazočne su pozdravili mnogi ugledni uzvanici i gosti.
Tijekom svečanog programa uručena su priznanja Predsjednicima stručnih društava i podružnica HUMS-a i drugim kolegama sukladno doprinosima.
Priznanje i značku Hrvatske udruge medicinskih sestara za stručni i znanstveni doprinos iz područja sestrinstva na nacionalnoj i globalnoj razini i radu Hrvatske udruge medicinskih sestara primio je doc. dr. sc. Robert Lovrić, predstojnik Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

1558002065737

 

20190515 235246 20190516 000048

10. obljetnica djelovanja Fakulteta za zdravstvene i socijalne znanosti Slovenj Gradec

Dana 16. svibnja održala se svečana obljetnica djelovanja Fakulteta za zdravstvene i socijalne znanosti u Slovenj Gradecu te u sklopu obljetnice i 9. znanstvena konferencija s međunarodnim sudjelovanjem. Svečanoj obljetnici i znanstvenoj konferenciji prisustvovali su i naši predstavnici i suradnici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo; doc. dr. sc. Štefica Mikšić, Brankica Juranić, mag. med. techn., Mirjana Kralj Vasilj, mag. med. techn., Jadranka Plužarić, mag. med. techn., Dalibor Ivanešić, mag. med. techn., Antun Ilančić, mag. med. techn., Marin Mamić, mag. med. techn., Ivana Mamić, mag. med. techn. te studentica diplomskog studija Sestrinstvo Dalia Duvnjak koji su, također, i aktivno sudjelovali na konferenciji predstavljajući radove:
Znanje o Alzheimerovoj bolesti u općoj i zdravstveno obrazovanoj populaciji
Zdravstvena pismenost učenika srednjih škola
Duhovnost bolesnika oboljelih od Parkinsonove bolesti i članova obitelji koji skrbe o njima
Zastupljenost konzumacije alkohola i duhanskih proizvoda među adolescentima

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za društvene i humanističke znanosti u biomedicini
- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne humanističke znanosti, za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

2. na Katedri za neurologiju i neurokirurgiju
- jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija

3. na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu
- 3. 1. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo
- 3. 2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija

4. na Katedri za javno zdravstvo
- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u nastavnom zvanju predavača (točka 1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 3 (prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje), a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem, kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda (točka 2. i točka 3.2. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 5.

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača (točka 3.1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 3 (prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (točka 4. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Rok prijave je 30 dana od dana objave natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči, te vršiti njihov prijenos trećim pravnim osobama u skladu s pozitivnim zakonskim i ostalim propisima. Sve pristigle prijave i u njima navedeni osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.
Podnositelji zahtjeva prije njegova podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem mrežnih stranica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici:
http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/pravilnici_i_dokumenti/zastita_osobnih_podataka/Izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.pdf

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku zvanja i/ili radnog mjesta)“


KLASA: 112-01/19-01/11
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 23. svibnja 2019.

webmail studomat