blank

Poslijediplomski tečaj u Orahovici - Sport i srce

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Hrvatsko kardiološko društvo pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović organiziraju 27. i 28.svibnja 2019.godine u Orahovici tečaj pod naslovom Sport i srce.
Kardiovaskularne bolesti su najveći javnozdravstveni problem u razvijenim zemljama pa tako i u Republici Hrvatskoj. U Hrvatskoj je od kardiovaskularnih bolesti u 2017. godini preminulo 44% od ukupno umrlih, odnosno 23.000 ljudi.
Sport može biti dobra zaštita u primarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti, a kod bolesnika koji su preboljeli akutni koronarni sindrom tjelesna aktivnost je neizostavni dio programa kardiovaskularne rehabilitacije.
No, s druge strane, u suvremenom sportu prati se trend velikog opterećenja sportaša, poglavito mladih, koji vrlo često nadilazi funkcionalne pričuve organizma, u cilju ostvarenja što boljih natjecateljskih rezultata, što često dovodi do ugroze zdravlja i života sportaša.
Osobito nam je zadovoljstvo organizirati poslijediplomski tečaj pod nazivom Sport i srce koji ima multidisciplinarni pristup kardiologiji tjelesne, sportske i radne aktivnosti na kojem će sudionici izložiti svekolike pozitivne ali i negativne učinke sporta na kardiovaskularno zdravlje i druge dijelove ljudskog organizma.
Veselimo se našem dvodnevnom druženju u Orahovici, budućem Centru za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i kardiovaskularnu rehabilitaciju.

Program možete preuzeti ovdje: Program (.pdf)

Sport_i_srce

PRVI ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK: „IZRAŽAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA NA ZNANSTVENO-STRUČNIM SKUPOVIMA I U PUBLIKACIJAMA“.

U petak 10. svibnja 2019. godine u velikoj je kongresnoj dvorani u osječkom Vikarijatu održan prvi znanstveno-stručni simpozij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek pod nazivom „Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama“. Suorganizatori su simpozija Hrvatska udruga medicinskih sestara i Hrvatsko katoličko društvo medicinskih sestara i tehničara-ogranak Osijek.
Simpozij je održan pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara, Hrvatske komore medicinskih sestara, Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
Službeno je otvaranje simpozija počelo od 09:30 sati uz obraćanje cjenjenih uzvanika. Simpozij je obuhvatio osam pozvanih predavanja/informativnih radionica, jdnu videokonferenciju i okrugli stol inozemnih i hrvatskih znanstvenika i stručnjaka iz područja biomedicine i zdravstva (sestrinstva) te humanističkih znanosti – filologije. Predavanja/radionice su održane na hrvatskom i engleskom jeziku. Pozvani su predavači iz Sjedinjenih Američkih Država, Republike Slovenije, Republike Srbije i Republike Hrvatske:

prof. dr. sc. Patricia G. MORTON Utah (USA)
prof. dr. sc. Marilyn H. OERMANN Durham (USA) - VIDEOKONFERENCIJA
prof. dr. sc. Dragana MILUTINOVIĆ Novi Sad (SRB)
prof. dr. sc. Boštjan ŽVANUT Izola (SVN)
dr. sc. Nada PRLIĆ, viša znanstvena suradnica, Osijek (HRV)
doc. dr. sc. Borko Baraban (HRV)
doc. dr. sc. Štefica Mikšić (HRV)
doc. dr. sc. Robert Lovrić (HRV)

Simpozij je bio namijenjen svim zdravstvenim djelatnicima u sustavu zdravstva, a poglavito medicinskim sestrama zaposlenim na svim razinama zdravstvenog sustava i sustava obrazovanja, studentima zdravstvenih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Broj je polaznika simpozija bio oko 200.
Glavna je tema simpozija bila izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama. Javni nastup na znanstveno-stručnim skupovima i objavljivanje radova u časopisima sastavni su i obvezni dio profesionalnog djelovanja i važna sastavnica stručnog i znanstvenog napredovanja zdravstvenih djelatnika. Relevantna literatura i iskustva zdravstvenih djelatnika upućuju na to kako su priprema i izražavanje na javnim skupovima i u publikacijama veliki profesionalni izazov za zdravstvene djelatnike, često praćen različitim nejasnoćama i poteškoćama. Navedene su činjenice bile glavni motiv pridavanja važnosti i prioriteta glavnim temama simpozija.
Simpozij je sadržajem osigurao bolje razumijevanje: osobitosti kvalitetne pripreme kao i uspješnog usmenog i pisanog izražavanja zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama, potom različitih pristupa istraživačkom radu iz područja zdravstva, metodoloških pristupa u pripremi zdravstvenih djelatnika za javne nastupe, osobitosti intelektualnih/autorskih prava tijekom javnih nastupa i publikacija, etičkih pitanja i dvojbi tijekom provođenja i prikazivanja istraživačkog rada, elemenata i kriterija vrjednovanja kvalitete usmenog i pisanog izražavanja zdravstvenih djelatnika na stručnim i znanstvenim skupovima i u publikacijama te važnosti primjene književnog medicinskog jezika u usmenom i pisanom izražavanju zdravstvenih djelatnika.
Simpozij sadržajem značajno pridonosi razvoju znanstveno-stručne dimenzije sestrinstva te ostvarivanju i osnaživanju međunarodnih poveznica visokoobrazovnih institucija zemalja sudionica simpozija.

doc. dr. sc. Robert Lovrić,
Predsjednik Organizacijskog odbora simpozija

prof. dr. sc. Aleksandar Včev,
predsjednik Znanstvenoga odbora simpozija,
dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

 

EVOTION

U prostorima Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije 10. svibnja 2019. održana je radionica za razvoj javnozdravstvenih politika u sklopu projekta EVOTION koji financira Europska unija iz programa Obzor 2020. za istraživanje i inovacije.
Projekt EVOTION usmjeren je na nagluhost kao jednu od najčešćih kroničnih bolesti i peti uzrok invalidnosti. Provedbom projekta dobit će se dokazi kojima se pruža potpora donošenju uključivih odluka, a sve s pomoću platforme za izradu sveobuhvatnih politika upravljanja gubitkom sluha. Platformom EVOTION obuhvatit će se analize velikih baza podataka te će se omogućiti prikupljanje i analiza raznovrsnih podataka vezanih uz gubitak sluha.
Cilj radionice bilo je vrednovanje platforme i predstavljanje rezultata. O projektu i oštećenju sluha kao javnozdravstvenom izazovu govorili su stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Prvobitne rezultate projekta predstavio je dr.sc. Jeppe Høy Christensen ispred partnerske ustanove Oticon iz Danske, a platformu je demonstrirao dr.sc. Konstantin Pozdniakov ispred partnerske ustanove The City University iz Ujedinjene Kraljevine.
Na radionici su aktivno sudjelovali ključni dionici za razvoj javnozdravstvenih politika za gluhe i nagluhe na području Osječko-baranjske županije. Ovim putem ujedno zahvaljujemo na suradnji predstavnicima Osječko-baranjske županije, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Kliničkog bolničkog centra Osijek, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, Poliklinike SUVAG te Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO
raspisuje

NATJEČAJ
za izbor

• jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za ljudske resurse u Uredu za upravljanje ljudskim resursima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017) dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (mag. iur.)
- 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- poznavanje rada na računalu
Uz prijavu na natječaj svi pristupnici su obvezni priložiti:
- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)
- odgovarajuće dokaze o radu na istim ili sličnim poslovima
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti I. (pisano testiranje) i II. (razgovor/intervju pred Povjerenstvom) razini provedbe natječajnog postupka, a o mjestu i vremenu održavanja I. i II. razine natječajnog postupka biti će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr). Za pristupnike koji ne pristupe I. i II. razini natječajnog postupka smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.


Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja poštom na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10/E
31000 Osijek
S naznakom „prijava na natječaj - stručni suradnik za ljudske resurse“
Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči, te vršiti njihov prijenos trećim pravnim osobama u skladu s pozitivnim zakonskim i ostalim propisima. Sve pristigle prijave i u njima navedeni osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.

Podnositelji zahtjeva prije njegova podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem mrežnih stranica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici:
http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/pravilnici_i_dokumenti/zastita_osobnih_podataka/Izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.pdf


KLASA: 112-01/19-01/10
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 15. svibnja 2019.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 8. svibnja 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

ŽELJKE DUJMIĆ, mag. med. techn., pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„SPRIJEČAVANJE INFEKCIJA POVEZANIH SA ZDRAVSTVENOM SKRBI KOD IMUNOKOMPROMITIRANIH PACIJENATA"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 17. svibnja 2019. godine s početkom u 16.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Zdravstvena njega onkoloških bolesnika” pred studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Doma kulture u Novoj Gradiški, Ulica Matije Antuna Relkovića 11.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Blaženka Kljaić-Bukvić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

KLASA: 602-04/19-01/01,
URBROJ: 2158/97-97-05-19-12
Osijek, 9. svibnja 2019.

Identalia Days

Poliklinika Identalia vas poziva na Identalia Days, 17.5.2019. na zanimljiva predavanja i upoznavanje s najmodernijim tehnologijama i metodama iz dentalne industrije. 

Programe predavanja i radionica, te informacije za prijavu možete pronaći ovdje: https://www.identalia.hr/w/identalia-days/

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

na Katedri za neurologiju i neurokirurgiju

jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija

Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).

Pristupnici natječaja prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Rok prijave je 30 dana od dana objave natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči, te vršiti njihov prijenos trećim pravnim osobama u skladu s pozitivnim zakonskim i ostalim propisima. Sve pristigle prijave i u njima navedeni osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.
Podnositelji zahtjeva prije njegova podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem mrežnih stranica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici:
http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/pravilnici_i_dokumenti/zastita_osobnih_podataka/Izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.pdf

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj“

Natječaj (.pdf)


KLASA: 112-01/19-01/09
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 7. svibnja 2019.

TJEDAN KARIJERA 2019.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u razdoblju 13.-17. svibnja 2019. organizira po prvi puta Tjedan karijera Sveučilišta u Osijeku s ciljem razvoja karijere naših studenata, ali i njihovog povezivanja s poslovnim sektorom. Tjedan će obuhvatiti niz aktivnosti, radionica, okruglih stolova, tribina, speed-dating aktivnosti i predavanja namijenjenih studentima, u suorganizaciji svih znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica našega Sveučilišta.

Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek održat će se 17.05.2019.god. radionica "Kako se uspješno predstaviti na razgovoru s poslodavcem?". Pozivaju se zainteresirani studenti završnih godina na sudjelovanje u radionici u 9:00h u Kabinetu vještina.

Detaljnije informacije o Tjednu karijera, kao i o tzv. speed-datingu s poslodavcima, pronađite na:

http://www.unios.hr/kvaliteta/tjedan-karijera-sveucilista-u-osijeku/
http://www.unios.hr/kvaliteta/speed-dating

Simpozij "Znanstveni i stručni izazovi u sestrinstvu" Slavonski Brod

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod imaju izuzetnu čast i zadovoljstvo pozvati Vas povodom obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva na

 

Simpozij: „Znanstveni i stručni izazovi u sestrinstvu” koji će se održati na IV katu poliklinike Opće bolnice Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu 9. svibnja 2019. godine od 10:00 do 14:00 sati.

 

Simpozij će biti bodovan prema pravilniku HKMS-a.

Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem doprinesete kvaliteti i uspješnosti simpozija.

Program Simpozija možete preuzeti ovdje: Program (.pdf)

Organizacijski odbor

 

Poliklinika

webmail studomat