blank

EVOTION

U prostorima Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije 10. svibnja 2019. održana je radionica za razvoj javnozdravstvenih politika u sklopu projekta EVOTION koji financira Europska unija iz programa Obzor 2020. za istraživanje i inovacije.
Projekt EVOTION usmjeren je na nagluhost kao jednu od najčešćih kroničnih bolesti i peti uzrok invalidnosti. Provedbom projekta dobit će se dokazi kojima se pruža potpora donošenju uključivih odluka, a sve s pomoću platforme za izradu sveobuhvatnih politika upravljanja gubitkom sluha. Platformom EVOTION obuhvatit će se analize velikih baza podataka te će se omogućiti prikupljanje i analiza raznovrsnih podataka vezanih uz gubitak sluha.
Cilj radionice bilo je vrednovanje platforme i predstavljanje rezultata. O projektu i oštećenju sluha kao javnozdravstvenom izazovu govorili su stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Prvobitne rezultate projekta predstavio je dr.sc. Jeppe Høy Christensen ispred partnerske ustanove Oticon iz Danske, a platformu je demonstrirao dr.sc. Konstantin Pozdniakov ispred partnerske ustanove The City University iz Ujedinjene Kraljevine.
Na radionici su aktivno sudjelovali ključni dionici za razvoj javnozdravstvenih politika za gluhe i nagluhe na području Osječko-baranjske županije. Ovim putem ujedno zahvaljujemo na suradnji predstavnicima Osječko-baranjske županije, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Kliničkog bolničkog centra Osijek, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, Poliklinike SUVAG te Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO
raspisuje

NATJEČAJ
za izbor

• jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za ljudske resurse u Uredu za upravljanje ljudskim resursima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017) dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (mag. iur.)
- 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- poznavanje rada na računalu
Uz prijavu na natječaj svi pristupnici su obvezni priložiti:
- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)
- odgovarajuće dokaze o radu na istim ili sličnim poslovima
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti I. (pisano testiranje) i II. (razgovor/intervju pred Povjerenstvom) razini provedbe natječajnog postupka, a o mjestu i vremenu održavanja I. i II. razine natječajnog postupka biti će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr). Za pristupnike koji ne pristupe I. i II. razini natječajnog postupka smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.


Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja poštom na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10/E
31000 Osijek
S naznakom „prijava na natječaj - stručni suradnik za ljudske resurse“
Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči, te vršiti njihov prijenos trećim pravnim osobama u skladu s pozitivnim zakonskim i ostalim propisima. Sve pristigle prijave i u njima navedeni osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.

Podnositelji zahtjeva prije njegova podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem mrežnih stranica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici:
http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/pravilnici_i_dokumenti/zastita_osobnih_podataka/Izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.pdf


KLASA: 112-01/19-01/10
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 15. svibnja 2019.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 8. svibnja 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

ŽELJKE DUJMIĆ, mag. med. techn., pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„SPRIJEČAVANJE INFEKCIJA POVEZANIH SA ZDRAVSTVENOM SKRBI KOD IMUNOKOMPROMITIRANIH PACIJENATA"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 17. svibnja 2019. godine s početkom u 16.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Zdravstvena njega onkoloških bolesnika” pred studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Doma kulture u Novoj Gradiški, Ulica Matije Antuna Relkovića 11.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Blaženka Kljaić-Bukvić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

KLASA: 602-04/19-01/01,
URBROJ: 2158/97-97-05-19-12
Osijek, 9. svibnja 2019.

Identalia Days

Poliklinika Identalia vas poziva na Identalia Days, 17.5.2019. na zanimljiva predavanja i upoznavanje s najmodernijim tehnologijama i metodama iz dentalne industrije. 

Programe predavanja i radionica, te informacije za prijavu možete pronaći ovdje: https://www.identalia.hr/w/identalia-days/

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

na Katedri za neurologiju i neurokirurgiju

jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija

Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).

Pristupnici natječaja prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Rok prijave je 30 dana od dana objave natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči, te vršiti njihov prijenos trećim pravnim osobama u skladu s pozitivnim zakonskim i ostalim propisima. Sve pristigle prijave i u njima navedeni osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.
Podnositelji zahtjeva prije njegova podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem mrežnih stranica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici:
http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/pravilnici_i_dokumenti/zastita_osobnih_podataka/Izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.pdf

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj“

Natječaj (.pdf)


KLASA: 112-01/19-01/09
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 7. svibnja 2019.

TJEDAN KARIJERA 2019.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u razdoblju 13.-17. svibnja 2019. organizira po prvi puta Tjedan karijera Sveučilišta u Osijeku s ciljem razvoja karijere naših studenata, ali i njihovog povezivanja s poslovnim sektorom. Tjedan će obuhvatiti niz aktivnosti, radionica, okruglih stolova, tribina, speed-dating aktivnosti i predavanja namijenjenih studentima, u suorganizaciji svih znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica našega Sveučilišta.

Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek održat će se 17.05.2019.god. radionica "Kako se uspješno predstaviti na razgovoru s poslodavcem?". Pozivaju se zainteresirani studenti završnih godina na sudjelovanje u radionici u 9:00h u Kabinetu vještina.

Detaljnije informacije o Tjednu karijera, kao i o tzv. speed-datingu s poslodavcima, pronađite na:

http://www.unios.hr/kvaliteta/tjedan-karijera-sveucilista-u-osijeku/
http://www.unios.hr/kvaliteta/speed-dating

Simpozij "Znanstveni i stručni izazovi u sestrinstvu" Slavonski Brod

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod imaju izuzetnu čast i zadovoljstvo pozvati Vas povodom obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva na

 

Simpozij: „Znanstveni i stručni izazovi u sestrinstvu” koji će se održati na IV katu poliklinike Opće bolnice Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu 9. svibnja 2019. godine od 10:00 do 14:00 sati.

 

Simpozij će biti bodovan prema pravilniku HKMS-a.

Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem doprinesete kvaliteti i uspješnosti simpozija.

Program Simpozija možete preuzeti ovdje: Program (.pdf)

Organizacijski odbor

 

Poliklinika

Tečaj trajnog usavršavanja iz oftalmologije

Obavještavamo vas da će se u petak, 03.05.2019. godine, u predavaonici P1 Medicinskog fakulteta Osijek, održati tečaj trajnog usavršavanja iz oftalmologije 

 

Problemi oka i vida u praksi obiteljskih liječnika

 

Ciljeve i program tečaja možete preuzeti ovdje: Tečaj trajnog usavršavanja iz oftalmologije (.pdf)

 

Voditelji: izv. prof. dr. sc. Ljljana Trtica Majnarić, izv. prof. dr. sc. Josip Barać

 

Prva promocija sveučilišnih prvostupnika sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo - dislociranog studija u Novoj Gradiški

Dana 8. travnja 2019. godine održala se prva svečana promocija prvostupnika sestrinstva u Pučkom otvorenom učilištu M. A. Relković u Novoj Gradiški. Svečanu promociju promovirali su promotori: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, prof. dr. sc. Pavo Filaković, prodekan za odnose s nastavnim bazama te prof. dr. sc. Davorin Đanić, voditelj preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo dislociranog studija u Novoj Gradiški pod voditeljstvom doc. dr. sc. Štefice Mikšić, predsjednica katedre za Sestrinstvo i palijativnu medicinu.
Na svečanoj promociji promoviran je 51 prvostupnik sestrinstva.
Svečanost su uvećali brojni uzvanici, gosti, roditelji, prijatelji te glazbeni gost Tamburaški sastav „Rubata“.

Prva promocija magistara sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek - u Slavonskom Brodu

Dana 4. travnja 2019. godine održala se prva svečana promocija magistara sestrinstva u Glazbenoj školi u Slavonskom Brodu. Svečanu promociju vodila je doc. dr. sc. Štefica Mikšić, predsjednica katedre za Sestrinstvo i palijativnu medicinu. Svečanu promociju su promovirali: prof. dr. sc. Aleksandr Včev, dekan, prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan za nastavu i studente te prof. dr. sc. Davorin Đanić, voditelj diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u Slavonskom Brodu.
Na svečanoj promociji promovirano je 53 studenata diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo.
Ovu svečanost uvećali su brojni uzvanici, gosti, roditelji, supružnici i prijatelji te Djevojački zbor srednje glazbene škole u Slavonskom Brodu i Tamburaški sastav „Rubata“.

webmail studomat