blank

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 23. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. ZRINKE IVANIŠEVIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti (temeljne medicinske znanosti; dentalna medicina), na Katedri za dentalnu medicinu 1 Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„EPIDEMIOLOGIJA I DIJAGNOSTIKA KARIJESA"

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 13. siječnja 2020. godine, s početkom u 12.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Preventivna dentalna medicina i pedodoncija” pred studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, predavaonica D1 (dvorište).

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. doc. dr. sc. Anđela Grgić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Davor Seifert, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Stjepan Siber, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.


KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-29
Osijek, 24. prosinca 2019.

Toplo srce studenata u vrijeme darivanja

Božić je vrijeme koje nadahnjuje djecu da sanjaju, žele i nadaju se ljepšim stvarima u životu. Također je i najbolje vrijeme da svi zajedno dijelimo snove kao velika obitelj i divna prilika da cijenimo dobrotu u svakome te blagoslove koje imamo u životu. Da je prosinac jedan od najljepših mjeseci u cijeloj kalendarskoj godini i da je to mjesec darivanja, zajedništva i ljubavi na najbolji način pokazali su nam studenti 2. godine diplomskog studija sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, dislociranog studija u Slavonskom Brodu. Studenti su u sklopu kolegija Rehabilitacija u zajednici išli na vježbe u Zlatni cekin Slavonski Brod, ustanovu u Hrvatskoj za rehabilitaciju i odgoj djece s teškoćama u razvoju te dječji vrtić s Montessori programom u kojem su uz zdravu djecu uključena i djeca s poteškoćama u razvoju. Posjet Zlatnom cekinu studente nije ostavio ravnodušnima, a to najbolje pokazuje njihova nesebična gesta koja se dogodila u ovo predblagdansko vrijeme. Naime, studenti su skupili i donirali određeni iznos namijenjen potrebama djece koja borave u Zlatnom cekinu te im uručili čestitku i zahvalu za gostoprimstvo. Time su studenti sestrinstva pokazali svoju zahvalnost, ukazali da je Božić istinska proslava ljubavi te naveli djecu da vjeruju u anđele i dobrotu stranaca. Nadamo se da će ova gesta ostati tradicija te da će potaknuti i druge studente da posebno u ovo predblagdansko vrijeme dijele svijetlost nade s onima kojima je to potrebno.

Filip Đurasek, univ. bacc. med. techn.

 

Zlatni cekin IMG 0706 m

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 19. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. AGNEZE ALEKSIJEVIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, na Katedri za javno zdravstvo, humanističke i društvene znanosti u biomedicini Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„KLINIČKA I FINANCIJSKA ISPLATIVOST FAKTURIRANJA MKB Z51.5"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 10. siječnja 2020. godine, s početkom u 15.30 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Ekonomika u zdravstvu 1” pred studentima prve godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, studija u Slavonskom Brodu, u prostorima Poliklinike na 4. katu u Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod, Ulica Andrije Štampara, 35000 Slavonski Brod.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. doc. dr. sc. Ivan Miloloža, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Stjepan Rudan, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

 

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-28
Osijek, 20. prosinca 2019.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom

- osam suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija

2. na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu

- jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo

Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, člankom 124. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).
Pristupnici natječaja se prijavljuju na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 4.
Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja .
Pristupnici natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor/intervju (provjera znanja i motivacije). Pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni putem mrežnih stranica ( http://www.fdmz.hr/index.php/home/novosti ) o mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.
Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u jednom primjerku u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.
Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek - Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka (.pdf)

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta“

KLASA: 112-01/19-01/24
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 18. prosinca 2019.

Održana osnivačka skupština Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

U prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek je 17. prosinca 2019. godine održana  osnivačka skupština udruge Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Skupštini je prisustvovao velik broj osnivača, bivših studenata Fakulteta sa svih studijskih programa koji se izvode na Fakultetu. Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, pozdravio je inicijativu bivših studenata Fakulteta i izrazio podršku aktivnostima koje će Udruga provoditi, a sve u cilju povećanja prepoznatljivosti Fakulteta u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Istaknuo je kako se među bivšim studentima Fakulteta nalaze vrlo uspješni zdravstveni djelatnici i znanstvenici, koji su članovi brojnih udruga i radnih skupina te pridonose razvoju struke i znanosti u području biomedicine i zdravstva. Novoizabrana predsjednica udruge Nikolina Farčić, mag. med. techn., okupljene je pozvala na suradnju kako bi se ostvarili ciljevi udruge:  uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i svih pojedinaca koji su završili neki od obrazovnih programa na Fakultetu, razvijanje suradnje između Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te zdravstvenih ustanova ili organizacija u kojima djeluju članovi Udruge, umrežavanje i razmjena iskustava članova Udruge te sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni te uspostavljanje kontakata sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu. Predsjednica je pozvala sve bivše studente da se uključe u rad udruge i time podrže ovu vrijednu inicijativu.

slika 1 m

slika 2 m

slika 3 m

slika 4 m

slika 5 m

Dekanove nagrade

Na 8. sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u akademskoj 2019./2020. godini održanoj u utorak 17. prosinca 2019. godine dodijeljene su Dekanove nagrade za najbolji znanstveni rad u 2018. godini:

- student Fakulteta – Katarini Mišić, studentici 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, dislociranog studija u Orahovici, za rad pod naslovom „Utjecaj fizioterapije na osteoartritis koljenog zgloba“;

- mladi znanstvenik – dr. sc. Mateju Šapini, za rad pod naslovom „Multi-lag tone-entropy in neonatal stress“

- znanstvenik senior – izv. prof. dr. sc. Martini Smolić za rad pod naslovom „Association of Wnt Inhibitors, Bone Mineral Density and Lifestyle Parameters in Women with Breast Cancer Treated with Anastrozole Therapy“

Primijenjena statistika - program cjeloživotnog učenja

Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ponovno pokreće program cjeloživotnog učenja Primijenjena statistika

Program je prilagođen svima koji imaju potrebu za provođenjem statističkih analiza, a žele dodatnu edukaciju da bi njihove analize bile brze i kvalitetne te rezultati pravilno interpretirani. Način izvođenja programa osigurava polazniku razumijevanje metoda koje se primjenjuju te razvijanje vještine obrade podataka korištenjem statističkog softvera.

Sadržaj programa pokriva osnovne teme iz statistike koje se najčešće koriste u primjenama. Za za razumijevanje gradiva nije nužno predznanje veće od gimnazijskog programa matematike. Nastava se izvodi u malim grupama, a statistički softver se može odabrati. Za ovu edukaciju u ponudi su statistički paket Statistica te statistički programski jezik R.

Više o programu i načinu prijave možete vidjeti na web stranici programa:

https://www.mathos.unios.hr/index.php/nastava/program-cjelozivotnog-obrazovanja-primijenjena-statistika

Početak edukacije nove grupe polaznika se planira u veljači 2020. godine.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 11. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. VJEKOSLAVA JELEČA, pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, na Katedri za psihijatriju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„INTRAKRANIJALNI HEMATOMI U PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 20. prosinca 2019. godine s početkom u 13.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Istraživanje i metodologija istraživanja” pred studentima prve godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislociranog studija u Sv. Nedelji, u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“, Jankomir 11, 10090 Zagreb, Dvorana MD Grmek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. doc. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Vladimir Grošić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.


KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-27
Osijek, 12. prosinca 2019.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 10. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DAMIRA LENZA, dr. med., pristupnika natječaja za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, za rad na neodređeno vrijeme s 10% radnog vremena, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„ZDRAVSTVENO PONAŠANJE, ŽIVOTNI STILOVI I ZDRAVLJE"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 19. prosinca 2019. godine s početkom u 15.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Zdravstvena njega odraslih” pred studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, predavaonica P1 (prizemlje).

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. dr. sc. Ivana Barać, v. pred., viša predavačica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. Jasenka Vujanić, pred., predavačica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. Jadranka Plužarić, v. pred., viša predavačica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.


KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-26
Osijek, 11. prosinca 2019.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 9. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. DALIBORKE MILETIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„STANDARDIZIRANA EHOGRAFIJA - UVIJEK SUVREMENA"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 19 prosinca 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Organizacija i struktura poslijediplomskog specijalističkog studija „Oftalmologija i optometrija“ pri Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Medicinskom fakultetu Osijek” pred studentima poslijediplomskog specijalističkog studija Oftalmologija i optometrija u Predavaonici Klinike za očne bolesti Kličke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Mladen Bušić, redoviti profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Biljana Kuzmanović Elabjer, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. izv. prof. dr. sc. Damir Bosnar, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Boris Šimunjak, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-25
Osijek, 10. prosinca 2019.

webmail studomat