blank

Poziv na testiranje

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek utvrdilo je listu kandidata su dostavili pravovremenu, potpunu dokumentaciju i koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te objavljuje poziv na Testiranje (razgovor/intervju) koji će se održati dana 20. rujna 2018. godine (četvrtak) na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, u dvorani I. kat desno, prema rasporedu u obavijesti.

Puni tekst obavijesti s uputama možete pronaći ovdje: Obavijest (.pdf)

Dopuna poziva na testiranje: Dopuna poziva na testiranje (.pdf)

Testiranje (razgovor/intervju) održat će se

dana 20. rujna 2018. godine (četvrtak)

na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,

Crkvena 21, u dvorani I. kat desno,

prema rasporedu

Obavijest

Drage studentice, dragi studenti,

i akademske 2017./2018. godine naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete.

Anketi možete pristupiti počevši od 15. rujna 2018. od 13 sati.
Anketu možete pokrenuti na linku http://anketa.unios.hr logiranjem pomoću vašeg AAI elektroničkog identiteta (isti podaci kao za ISVU studomat). Anketu možete ispunjavati u više navrata i ponovno se logirati istim podatcima sve dok ne zaključite anketu.
Nakon što ispunite anketne obrasce za sve nastavnike i suradnike, moći ćete samostalno ispisati potvrdu koju ćete, uz ostale dokumente, priložiti pri upisu u višu godinu studija i završetak studija.

Vaši iskreni odgovori i komentari utjecat će na poboljšanje kvalitete nastave na našem Sveučilištu.

Anketa je u potpunosti anonimna.


Ukoliko imate bilo kakvih poteškoća, primjedbi ili pitanja, obratite se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za kliničku medicinu


- jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina, na neodređeno vrijeme s 10% radnog vremena
- jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina, na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena

2. na Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom


- jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftamologija, na neodređeno vrijeme s 50% radnog vremena
- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (prvi izbor) iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftamologija


3. na Katedri za neurologiju i neurokirurgiju


- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija

4. na Katedri za biologiju i kemiju


- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti

5. na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu


- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija

6. na Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom


- jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane ginekologija i opstetricija
- jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti

7. na Katedri za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju


- jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane anatomija

Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: Pravilnici i dokumenti).

Pristupnici natječaja pod točkama 1. i 2.1. prijavljuju se na obrascu br. 2, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem, kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 106/2006 i Narodne novine 122/2017).

Pristupnici natječaja pod točkama 2.2., 3. i 4. i 5. prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 106/2006 i Narodne novine 122/2017).

Pristupnici natječaja pod točkama 6. i 7. prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem 4. (za asistente) i obrascem 5. (za poslijedoktorande).

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
Obrasci za prijavu

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.
Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Rok prijave je 30 dana od dana objave natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta)“

KLASA: 112-01/18-01/19
URBROJ: 2158/97-97-05-18-01

14.09.2018.

Obavijest

Obavještavaju se svi zainteresirani pristupnici (studenti stariji od 25 godina) za upis na preddiplomski studij Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi da će se motivacijski razgovor pred Povjerenstvom održati u ponedjeljak 17. rujna 2018. godine u 16 sati u zgradi Srednje škole u Pregradi, Stjepana Škreblina 2, 49218 Pregrada.

Upisi u više godine 2018./19.

Upisi u više godine studija
(akademska 2018./2019. godina)


Obavještavaju se svi studenti sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina i sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija Sestrinstvo, Fizioterapija i sveučilišnog preddiplomskog studija Dentalna higijena Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da će se upisi u više godine i ponavljačke godine studija održavati od 17. rujna do 28. rujna 2018. godine od 9:00 do 13:00 sati, u Uredu za studente (Cara Hadrijana 10e).

 

UVJET za upis u višu godinu studija je ostvarenih 51 ECTS bod.


Sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama od 7. srpnja 2015. godine troškove upisa u višu godinu studija plaćaju svi studenti u iznosu od 130,00 kn.


Izvanredni studenti sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina, uz troškove upisa u višu godinu (130,00 kn) studija uplaćuju školarinu u iznosu od 70.000,00 kn na žiro račun broj: IBAN HR71 2500 0091 1014 6094 2.


Izvanredni studenti sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija Sestrinstvo i sveučilišnog preddiplomskog studija Dentalna higijena, uz troškove upisa u višu godinu (130,00 kn) studija uplaćuju školarinu u iznosu od 9.240,00 kn na žiro račun broj: IBAN HR71 2500 0091 1014 6094 2.


Izvanredni studenti ponavljači završnih godina (3. godina preddiplomski, 2 . godina diplomski) uz troškove upisa (130,00 kn) plaćaju školarinu u iznosu ovisnom o broju preostalih ispita sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama od 7. srpnja 2015. godine.

Odluka o posebnim naknadama na Sveučilištui Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (.pdf)

Redoviti studenti koji su tijekom akademske godine ostvarili manje od 55 ECTS bodova uz troškove upisa (130,00 kn) plaćaju i školarinu u skladu sa Odlukom o linearnom modelu studiranja Troškovi upisa uplaćuju se na žiro račun broj: IBAN HR71 2500 0091 1014 6094 2

Odluka o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (.pdf)

Redoviti studenti ponavljači završnih godina (3. godina preddiplomski, 2 . godina diplomski) plaćaju samo troškove upisa (130,00 kn) pod uvjetom da su ostvarili najmanje 24 ECTS bodova u akademskoj 2017./2018. godini.


Akademske 2017./2018. godine naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete. Anketi ćete ove godine moći pristupiti pomoću AAI@EduHr elektroničkog identiteta, a ispunjavanje ankete bit će uvjet za upis u više godine studija. Nakon što ispunite anketne obrasce za sve nastavnike i suradnike, moći ćete samostalno ispisati potvrdu koju ćete priložiti pri upisu u višu godinu studija.

Molimo sve studente da se pridržavaju navedenih rokova. Izvan navedenih rokova nećete moći ostvariti svoja prava za akademsku 2018./2019. godinu.

 

Primjeri uplatnica:

 

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine - troškovi upisa (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena - troškovi upisa (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapije Orahovica - troškovi upisa (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapije Osijek - troškovi upisa (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva Nova Gradiška - troškovi upisa (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva Osijek - troškovi upisa (.jpg) - školarina (izvanredni) (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva Pregrada - troškovi upisa (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij fizioterapije Orahovica - troškovi upisa (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Čakovec - troškovi upisa (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Osijek - troškovi upisa (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Slavonski Brod - troškovi upisa (.jpg) - školarina (.jpg)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

• jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog suradnika za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno u punom radnom vremenu

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine br. 93/14. i 127/17.)

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:
- završen diplomski sveučilišni studij
- 1 godina radnog iskustva u struci
- poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj svi pristupnici su obvezni su priložiti:
- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome
- dokaz o državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)
- priložen odgovarajući dokaz o radu u struci

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti testiranju (razgovoru/intervjuu), a o mjestu i vremenu održavanja testiranja (razgovora/intervjua) bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr). Za pristupnike koji ne pristupe testiranju (razgovoru/intervjuu) smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek s naznakom:
„prijava na natječaj za stručnog suradnika za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje“

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL EU L119).

 


KLASA: 112-01/18-01/17
URBROJ:2158/97-97-05-18-01

Osijek, 7. rujna 2018.

Natječaj za upis

NATJEČAJ

ZA UPIS IZVANREDNIH STUDENATA STARIJIH OD 25 GODINA U I. GODINU
PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SESTRINSTVO, DISLOCIRANI STUDIJ U PREGRADI, U AKADEMSKOJ 2018./2019. GODINI

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo traje šest semestara, odnosno tri godine i završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva (180 ECTS bodova).

1. Uvjeti upisa

Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu bez obveze polaganje državne mature i stariji su od 25 godina.

Prijave za razredbeni postupak

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21 (prijave dostaviti na adresu Cara Hadrijana 10E, 31 000 Osijek) ili osobno u Ured za studente studija sestrinstva, Cara Hadrijana 10E, prvi kat (soba K-10), od 10. do 14. rujna 2018. godine, svakodnevno u uredovno radno vrijeme (od 7.30 do 15.30 sati).

Dokumenti potrebni za prijavu:
• Obrazac prijave za upis koji se može preuzeti na mrežnim stranicama Fakulteta (www.fdmz.hr).  Obrazac za prijavu (.doc) - Obrazac za prijavu (.pdf)
• Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi koja ih je izdala)
• Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627- 4666)
• Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije (prilažu kandidati koji imaju ovaj status)

2. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak se sastoji od:
• vrednovanja općeg uspjeha iz srednje škole
• dodatne provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor)

Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor)

Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor) će se održati u zgradi Srednje škole u Pregradi, Stjepana Škreblina 2, 49218 Pregrada, dana 17. rujna 2018. godine u 16 sati pred Povjerenstvom.
Raspored održavanja motivacijskog razgovora će biti objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (www.fdmz.hr) nakon završetka prijave.
Rezultati motivacijskog razgovora biti će objavljeni 18. rujna 2017. godine na mrežnim stranicama Fakulteta (www.fdmz.hr).

3. Rezultati razredbenog postupka

Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta (www.fdmz.hr) 19. rujna 2018. godine.

4. Upisi

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa provest će se dana 21. rujna 2017. u Uredu za studente studija sestrinstva, zgrada Srednje škole u Pregradi, Stjepana Škreblina 2, 49218 Pregrada, u vremenu od 9.00 do 12.00 sati.

Troškovi upisa i upisnih materijala iznose 450,00 kn + 30,00 kn za projekte Studentskog zbora Sveučilišta.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

- jedna fotografija veličine 4x6cm
- svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid)
- preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata
- priznanicu o uplati participacije (školarine) u iznosu od 9.240,00 kn
- priznanice o uplati troškova upisa u ukupnom iznosu od 480,00 kn

Kandidati – strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Osijek, Županijska 4, Osijek.

5. Upisna kvota i školarina

BROJ UPISNIH MJESTA: 15 izvanrednih studenata

VISINA ŠKOLARINE: 9.240,00 kn po godini studija

Studenti koji ostvare pravo upisa na Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo dužni su navedeni iznos školarine uplatiti prilikom upisa.

6. Dodatne obavijesti

Dodatne obavijesti o natječaju zainteresirani mogu dobiti putem mail-a koji je potrebno poslati na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , na broj telefona: 031 399 621, te putem mrežnih stranica Fakulteta na poveznici: www.fdmz.hr

 

Upisi

Sukladno Suglasnosti Rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 30. srpnja 2018. godine (KLASA: 602-04/18-06/6; URBROJ: 2158-60-01-18-20) o prenamjeni upisne kvote u akademskoj 2018./2019. godini za studente starije od 25 godina odobrena je upisna kvota (15) za upis studenata na Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi. Natječaj će biti objavljen 4. rujna 2018. godine na web stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr).

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1.    na Katedri za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju
- jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta na određeno vrijeme s 50% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (zamjena za zaposlenicu za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta)

Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).

Pristupnici natječaja prijavljuju se na obrascu br. 2, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem, kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 106/2006 i Narodne novine 122/2017).

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.
Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Rok prijave je 30 dana od dana objave natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta)“

KLASA: 112-01/18-01/17
URBROJ: 2158/97-97-05-18-01
Osijek, 01. kolovoza 2018.

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK


raspisuje


N A T J E Č A J


za izbor

1. na Katedri za dentalnu medicinu
- jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja dentalna medicina, na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena

2. na Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom
- dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane pedijatrija

3. na Katedri za biofiziku i radiologiju
- jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme s 15% radnog vremena

Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).

Pristupnici natječaja pod točkom 1. prijavljuju se na obrascu br. 2, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem, kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 106/2006 i Narodne novine 122/2017).

Pristupnici natječaja pod točkom 2. prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 106/2006 i Narodne novine 122/2017).

Pristupnici natječaja pod točkom 3. prijavljuju se na obrascu br. 3., a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem, kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Narodne novine 13/2012.


Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.
Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Rok prijave je 30 dana od dana objave natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na

koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta)“

U Osijeku, 20. srpnja 2018.

 

webmail studomat