blank

Odluka o izboru

Na temelju članka 30. stavka 3. podstavka 11. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 14. točki 3. podtočki 40. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju provedenog natječajnog postupka i na prijedlog Povjerenstva za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na određeno vrijeme od jedne godine s punim radnim vremenom na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 17. srpnja 2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru zaposlenika na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje na određeno vrijeme od jedne godine s punim radnim vremenom u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Potpuni tekst odluke možete preuzeti ovdje: Odluka o izboru (.pdf)

Obavijest - odluka o izboru

Na temelju članka 30. stavka 3. podstavka 11. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 14. točki 3. podtočki 30. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju provedenog natječajnog postupka i na prijedlog Povjerenstva za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-ostala radna mjesta III. vrste (domar) u Odjelu/Uredu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na dislociranom studiju u Orahovici na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru zaposlenika na radno mjesto III. vrste-ostala radna mjesta III. vrste (domar) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Odjelu/Uredu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na dislociranom studiju u Orahovici na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Puni sadržaj odluke možete preuzeti ovdje: Odluka o izboru (.pdf)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

1. na Katedri za kliničku medicinu
- jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)


2. na Katedri za dentalnu medicinu
- jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje dentalna medicina, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)


3. na Katedri za neurologiju i neurokirurgiju
- jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana neurologija


4. na Katedri za psihijatriju
- dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija


5. na Katedri za sestrinstvo
- jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo


Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).

Pristupnici natječaja pod točkama 1. i 2. prijavljuju se na obrascu br. 2, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem, kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici natječaja pod točkama 3., 4. i 5. prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem 4. (za asistente) i obrascem 5. (za poslijedoktorande).

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.
Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Rok prijave je 30 dana od dana objave natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu moraju uz prijavu priložiti vjerodostojnu dokumentaciju kojim dokazuju pravo prednosti.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta)“

U Osijeku, 11. srpnja 2018.

Rezultati nakon pisanog testiranja i razgovora

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na određeno vrijeme od jedne godine s punim radnim vremenom na Fakultetu za dentalnu medicinu i i zdravstvo Osijek, objavljuje rezultate nakon razgovora kandidata pred povjerenstvom.

Puni sadržaj obavijesti možete pronaći ovdje: Rezultati (.pdf)

Rezultati nakon pisanog testiranja i razgovora - Orahovica

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste (domar) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Odjelu/Uredu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na dislociranom studiju u Orahovici na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, objavljuje rezultate nakon pisanog testiranja i razgovora kandidata pred povjerenstvom.

Puni sadržaj obavijesti možete pronaći ovdje: Rezultati (.pdf)

Obavijest - poziv na pisano testiranje i razgovor

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-ostala radna mjesta III. vrste (domar) u Odjelu/Uredu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na dislociranom studiju u Orahovici na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, objavljuje poziv na pisano testiranje i razgovor kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Potpuni tekst poziva s uputama možete preuzeti ovdje: Poziv na pisano testiranje i razgovor (.pdf)

Obavijest

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s točkom I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine" br. 106/06) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja ("Narodne novine" broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 26. lipnja 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. CVJETKA LEŽA, pristupnika Natječaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana patologija na Katedri za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„OBDUKCIJA"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 6. srpnja 2018. godine s početkom u 15.00 sati, u prostorijama dislociranog sveučilišnog studija sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Srednja Škola Pregrada, Stjepana Škreblina 2, 49218 Pregrada.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik
2. Doc. dr. sc. Rajko Fureš, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član
3. Izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član

 

KLASA: 602-04/18-01/03
URBROJ: 2158/97-97-05-18-22
Osijek, 26. lipnja 2018.

Obavijest - rezultati pisanog ispita

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na određeno radno vrijeme od jedne godine s punim radnim vremenom objavljuje rezultate pisane provjere znanja i poziv za provedbu razgovora (intervjua). 

Puni sadržaj obavijesti možete preuzeti ovdje: Rezultati pisanog testiranja (.pdf)

Obavijest o upisima 2018./2019.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje obavijest o upisima u akademsku godinu 2018./2019. za Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalna medicina, Sveučilišni preddiplomski studij dentalna higijena i Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstvo u Osijeku. Potpuni sadržaj obavijesti možete pronaći ovdje: Upisi 2018./2019.

Prijave za test psihomotorike

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje poziv na prijavu na drugi rok za test psihomotorike za Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalna medicina i Sveučilišni preddiplomski studij dentalna higijena. Upute za prijavu možete pronaći ovdje: Upisi 2018./2019.

Poziv na testiranje

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na određeno vrijeme od jedne godine s punim radnim vremenom na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, objavljuje listu kandidata i poziv na testiranje 20. lipnja 2018. godine s početkom u 13:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, velika dvorana (prizemlje).

Potpuni sadržaj obavijesti možete preuzeti ovdje: Poziv na testiranje (.pdf)

Više članaka ...

webmail studomat