blank

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

• jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog suradnika za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine br. 93/14. i 127/17.)

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:
- završen diplomski sveučilišni studij društvenih ili humanističkih znanosti
- 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- aktivno znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj svi pristupnici su obvezni su priložiti:
- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome
- dokaz o državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)
- priložen odgovarajući dokaz o radu na istim ili sličnim poslovima

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr). Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek, s naznakom:
„Prijava na natječaj za stručnog suradnika za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju“

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Osijek, 09.10.2018.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s točkom I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine" br. 106/06) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja ("Narodne novine" broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 24. rujna 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. TONKA MARINOVIĆA, pristupnika natječaja za izbor zaposlenika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija, na Katedri za neurologiju i neurokirurgiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„KRANIOCEREBRALNE OZLJEDE"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 12. listopada 2018. godine s početkom u 11.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Prehrana ljudi pred studentima prve godine Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, u predavaoni 1.2. Crkvena, 1. kat lijevo.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sljedećem sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. prof. dr. sc. Leonardo Patrlj, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
4. prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/18-01/03
URBROJ: 2158/97-97-05-18-29

Obavijest

Obavještavaju se studenti 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo, studij u Slavonskom Brodu, da će se Akademski sat održati 9. listopada 2018. godine u 15:30 sati u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ u potkrovlju zgrade neurologije i psihijatrije.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom
- 1.1. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane anesteziologija i reanimatologija
- 1.2. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane anesteziologija i reanimatologija
Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).

Pristupnici natječaja pod točkom 1.1. prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 106/2006 i Narodne novine 122/2017).

Pristupnici natječaja pod točkom 1.2. prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem 4 (prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta).

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.
Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Rok prijave je 30 dana od dana objave natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta)“

 

KLASA: 112-01/18-01/20
URBROJ: 2158/97-97-05-18-01

Osijek, 01.10.2018.

 

Obavijest

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

NATJEČAJ

ZA II. UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SESTRINSTVO U SLAVONSKOM BRODU U AKADEMSKOJ 2018./2019. GODINI

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo traje četiri semestra, odnosno dvije godine i završetkom studija stječe se akademski naziv magistar/magistra sestrinstva (180 ECTS bodova).

Broj upisnih mjesta: 4
Vrsta studija: izvanredni

1. Uvjeti upisa
Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji su završili:
- preddiplomski sveučilišni studij sestrinstvo
- preddiplomski stručni studij sestrinstvo s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij iz područja biomedicine i zdravstva s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva s nastavnim opterećenjem od najmanje 120 ECTS bodova
Pristupnici moraju imati prosječan uspjeh ostvarenom tijekom prethodnog studija najmanje 3,5.

2. Prijave
Prijave se primaju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E (zgrada broj 10 sveučilišnog kampusa), 31000 Osijek, Ured za studente studija Sestrinstvo, I. kat, soba br. 9) od 1. do 3. listopada 2018. godine u vremenu od 09.00 do 12.00 sati.

Dokumenti potrebni za prijavu
- svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju sestrinstva s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova
- svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju sestrinstva s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova i potvrda o položenim razlikovnim ispitima propisanima Odlukom Fakultetskog vijeća od 3. srpnja 2018. godine (KLASA: 003-06/18-04/10; URBROJ: 2158/97-97-05-18-02) o određivanju razlikovnih ispita za upis na Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
- diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja biomedicine i zdravstva s ostvarenih najmanje 120 ECTS bodova
- diploma o završenom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju iz područja biomedicine i zdravstva s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova i potvrda o položenim razlikovnim ispitima propisanima Odlukom Fakultetskog vijeća od 3. srpnja 2018. godine (KLASA: 003-06/18-04/10; URBROJ: 2158/97-97-05-18-02) o određivanju razlikovnih ispita za upis na Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
- prijepis ocjena
- rodni list
- domovnica

3. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija, koji mora biti najmanje 3,5.

4. Upisi
Upis pristupnika će se provoditi na temelju rang liste pristupnika razredbenog postupka koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta (www.fdmz.hr). Upisi će se održati 4. listopada 2018. godine, u vremenu od 12.00 do 14.00 sati, u Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod, Ulica Andrije Štampara 42, 35000 Slavonski Brod.

5. Upisna kvota i školarina
BROJ UPISNIH MJESTA: 4 izvanredna studenta
VISINA ŠKOLARINE: 9.240,00 kn po godini studija
Studenti koji ostvare pravo upisa na Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo dužni su navedeni iznos školarine uplatiti prilikom upisa.

6. Obavijesti
Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor pristupnika mogu se dobiti:
- osobno u Uredu za studente studija Sestrinstvo Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E (zgrada br. 10 sveučilišnog kampusa), 31000 Osijek, I. kat, soba br. 9.
- telefonom na broj 031/399-624
- putem elektroničke pošte na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Obavijest

Obavještavaju se studenti 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo, dislocirani studij Čakovec, da će se Akademski sat održati 2. listopada 2018. godine u 15:00 sati.

Obavijest

Obavještavaju se studenti 1. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstvo, dislocirani studij Pregrada, da će se Akademski sat održati 1. listopada 2018. godine u 15:30 sati.

Obavijest

Obavještavamo studente prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstvo da će se Akademski sat održati u utorak, 9. listopada 2018. godine u 08:00 sati u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, dvorana 1. kat lijevo.

Obavijest

UPISI U SVEUČILIŠNE DIPLOMSKE STUDIJE AKADEMSKA 2018./2019. GODINA


Pravo upisa na sveučilišne diplomske studije ostvarili su pristupnici koji su podnijeli uredne prijave na Natječaj, prema redoslijedu u nastavku:

1.) Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo- Osijek od rednog broja 1 do rednog broja 30 te studentica pod rednim brojem 57. - Lista (.pdf)

2.) Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo- Slavonski Brod - od rednog broja 1 do rednog broja 55 - Lista (.pdf)

3.) Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo- dislocirani studij u Čakovcu - od rednog broj 1 do rednog broja 60 - Lista (.pdf)

4.) Sveučilišni diplomski studij Fizioterapija - dislocirani studij u Orahovici- od rednog broja 1 do rednog broja 30 - Lista (.pdf)


Molimo studente da pristupe upisima prema ranije objavljenom rasporedu te da na upise ponesu potrebne dokumente navedene u Natječaju za upis.

Akademski sat

Obavještavamo studente prve godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina da će se Akademski sat održati u ponedjeljak, 1. listopada 2018. godine u 14:00 sati u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, dvorana 1. kat desno.
Obavještavamo studente prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Dentalna higijena da će se Akademski sat održati u ponedjeljak, 1. listopada 2018. godine u 16:00 sati u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, dvorana 1. kat lijevo.
Obavještavamo studente prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Fizioterapija da će se Akademski sat održati u ponedjeljak, 1. listopada 2018. godine u 12:00 sati u Orahovici, u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, Bana Josipa Jelačića 19a, dvorana br. 1.

Obavijest

Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek donosi Odluku o izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Odjelu/Uredu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Puni sadržaj odluke možete pronaći ovdje: Odluka o izboru stručnog suradnika za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje (.pdf)

webmail studomat