blank

Program stalnog medicinskog usavršavanja

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo i
Medicinski fakultet Osijek

organiziraju

PROGRAM STALNOG MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA

Poslijediplomski tečaj I. kategorije

TEMELJNE VJEŠTINE EDUKATORA U BIOMEDICINI I ZDRAVSTVU, TE
INTERDISCIPLINARNIM PODRUČJIMA ZNANOSTI

 

koji će se održati od 4. do 8. lipnja 2018. godine u Videokonferencijskoj dvorani Medicinskog fakulteta Osijek (J. Huttlera 4).

 

Tečaj je namijenjen profesionalcima koji sudjeluju u izvođenju nastave u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima znanosti. Uspješnim završetkom tečaja  polaznici će biti osposobljeni za planiranje, provođenje i vrednovanje nastavnih cjelina u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima znanosti. Uspješno završen tečaj vrednovat će se kao dio didaktičko-metodološkog programa prilikom prvog izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

 

Program tečaja (.pdf)

Plakat tečaja (.pdf)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1. u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju
-dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani neurologija

-pet suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani neurologija


2. u Katedri za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju
-jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u znanstvenom nastavnom zvanju i znanstveno nastavnom radnom mjestu docent iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani patologija na neodređeno vrijeme za 10% radnog vremena

-jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u znanstvenom nastavnom zvanju i znanstveno nastavnom radnom mjestu docent iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani anatomija i znanstvenoj grani histologija i embriologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu


3. u Katedri za dentalnu medicinu
-jednog naslovnog izvanrednog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti

-jednog naslovnog poslijedoktoranda u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina, znanstvenoj grani oralna kirurgija

4. u Katedri za kirurgiju
- jednog naslovnog docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničike medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija

5. u Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom
- jednog naslovnog docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničike medicinske znanosti, znanstvenoj grani pedijatrija


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)

Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15,131/17), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno nastavna zvanja (NN 122/17) odnosno Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr).

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je popuniti i priložiti tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis, popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E, 31 000 OSIJEK

OBAVEZNO U PRIJAVI NAZNAČITI ZVANJE I KATEDRU ZA KOJU SE PODNOSI PRIJAVA.

KLASA: 112-01/18-01/11
URBROJ:2158/97-97-05-18-01

16.05.2018.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICNU I ZDRAVSTVO

raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i prijam

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-administrativni referent u Odjelu/Uredu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

- završena srednja škola društvenog smjera
- 1 godina radnog iskustva
- poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni su priložiti:

- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo www.fdmz.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je branitelji.gov.hr 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek s naznakom:

„prijava na natječaj za administrativnog referenta“

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

Klasa: 112-01/18-01/07

Ur.broj: 2158/97-97-05-18-39

Osijek, 10. svibnja 2018.

Obavijest

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje obavijest o izboru zaposlenika na radno mjesto III. vrste - stručnog referenta za studente preddiplomskih studija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislocirani studij u Orahovici.

Puni tekst obavijesti možete pronaći ovdje: Obavijest (.pdf)

Poziv

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek raspisao je javni natječaj za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste –stručnog referenta za studente preddiplomskih studija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislocirani studij u Orahovici. Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste –stručnog referenta za studente preddiplomskih studija dana 7. svibnja 2018. objavljuje sljedeći


POZIV


na usmeni razgovor koji će se održati dana 8. svibnja 2018. u 13,00 h u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prizemlje, predavaonica P-8 na adresi Osijek, Cara Hadrijana 10e.


Pristupnici koji su pristupili pismenom testiranju i uspješno položili pismeno testiranje, odnosno na pismenoj provjeri znanja ostvarili najmanje 50% od ukupnog broja bodova su sljedeći:


Tablica 1.

 

  

Redni broj Ime i prezime pristupnika Broj bodova
1.

RADE LUKIĆ

40
2. ANDRIJANA LOPARAC 25

 

Povjerenstvo za izbor

 

KLASA:112-01/18-01/09
URBROJ:2158/97-97-05-18-26
Osijek, 7. svibnja 2018.

Obavijest

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje odluku o izboru zaposlenika na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za pravne poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Puni tekst obavijesti možete pronaći ovdje: Obavijest (.pdf)

Obavijest kandidatima

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje rezultate nakon provedenih razgovora kandidata za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za pravne poslove u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek pred Povjerenstvom za provedbu javnog natječaja.

Puni tekst obavijesti s rezultatima možete pronaći ovdje: Obavijest (.pdf)

Poziv na testiranje

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje poziv na testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za stručnog referenta za studente preddiplomskih studija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislocirani studij u Orahovici. Pisano testiranje će se održati 3. svibnja 2018. godine u 10:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u predavonici broj P8 (prizemlje), Cara Hadrijana 10e, Osijek.

Potpuni tekst poziva s popisom kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja možete pronaći ovdje: Poziv na testiranje (.pdf).

Obavijest

Izvješćujemo vas da će dr.sc. Zrinka Puharić, u povodu svog izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„CIJEPLJENJE-ISTINE I ZABLUDE“


Predavanje će se održati 4. svibnja 2018.g. u 17.00 sati , u Pregradi, Srednja škola Pregrada, Stjepana Škrebline bb, nastava za studente III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstvo.


Članovi stručnog povjerenstva :

1. Doc. dr.sc. Štefica Mikšić-predsjednik
2. Doc.dr. sc. Igor Alfirević-član
3. Doc.dr.sc. Vesna Ćosić-član.

Obavijest

Izvješćujemo vas da će dr.sc. Silvio Altarac, u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani urologija održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„ANDROLOGIJA“


Predavanje će se održati 4. svibnja 2018.g. u 16.00 sati , u Pregradi, Srednja škola Pregrada, Stjepana Škrebline bb, nastava za studente III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstvo.


Članovi stručnog povjerenstva :

1. Doc. dr.sc. Štefica Mikšić-predsjednik
2. Doc.dr. sc. Igor Alfirević-član
3. Doc.dr.sc. Vesna Ćosić-član.

Obavijest kandidatima

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon provedenog pisanog testiranja kandidata za radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za pravne poslove u Osjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom objavljuje Rezultate pisane provjere znanja.

 

Potpuni tekst obavijesti možete pronaći ovdje: Obavijest_kandidatima (.pdf)

webmail studomat