blank

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICNU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i prijam

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-ostala radna mjesta III. vrste (domar) u Odjelu/Uredu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na dislociranom studiju u Orahovici na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

- završena srednja škola
- 1 godina radnog iskustva
- poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni su priložiti:

- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe
- dokaz o državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja).

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo www.fdmz.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10e, 31000 Osijek, s naznakom: „prijava na natječaj za domara“.

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

KLASA: 112-01/18-01/14

URBROJ:2158/97-97-05-18-01

Osijek, 15. lipnja 2018.

Obavijest

Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. Anđele Grgić, pristupnice Natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta uz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane anatomija i znanstvene grane histologija i embriologija u Katedri za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

"SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV"

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 18. lipnja 20118. s početkom u 9,00 sati u predavaonici P8 (prizemlje), Cara Hadrijana 10e, Osijek.

Potpuni tekst obavjesti možete pronaći ovdje: Nastupno predavanje (.pdf)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

Raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. u Katedri za dentalnu medicinu

-jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)

-jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)


2. u Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom

- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija


3. u Katedri za biofiziku i radiologiju

-tri nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani radiologija


4. u Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu

-trideset suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstvo,znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti,znanstvenoj grani sestrinstvo

-jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvene znanosti, znanstvenom polju psihologija


5. u Katedri za kliničku medicinu

- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ortopedija


6. u Kabinetu za kliničke vještine

-jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)

Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15,131/17), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja(NN 106/06), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno nastavna zvanja (NN 122/17) odnosno Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr).

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.


Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.


Pristupnici za izbor u stručno zvanje višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 6. –prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je popuniti i priložiti tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis, popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E, 31 000 OSIJEK

OBAVEZNO U PRIJAVI NAZNAČITI ZVANJE I KATEDRU ZA KOJU SE PODNOSI PRIJAVA.

KLASA: 112-01/18-01/13

URBROJ:2158/97-97-05-18-01

Osijek, 08.06.2018.

Obavijest

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-administrativni referent u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom objavljuje Odluku o izboru zaposlenice.

Puni tekst obavijesti možete pronaći ovdje: Odluka_o_izboru (.pdf)

Obavijest

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-administrativni referent u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom objavljuje rezultate nakon razgovora kandidata pred povjerenstvom.

Puni tekst obavijesti možete pronaći ovdje: Rezultati_razgovora (.pdf)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
raspisuje


NATJEČAJ

za izbor


• jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog suradnika za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na određeno vrijeme od jedne godine u punom radnom vremenu

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine br. 93/14. i 127/17.)

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij
- 1 godina radnog iskustva n struci
- poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj svi pristupnici su obvezni su priložiti:

- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)
- priložen odgovarajući dokaze o radu u struci

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek www.fdmz.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je branitelji.gov.hr


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 e, 31000 Osijek s naznakom:
„prijava na natječaj za stručnog suradnika za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje“

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

KLASA: 112-01/18-01/12
URBROJ:2158/97-97-05-18-01

Osijek, 30.05.2018.

Obavijest

Izvješćujemo vas da će dr.sc. Blaženka Bukvić, u povodu svog izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane pedijatrija, održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„ALERGIJA NA HRANU“


Predavanje će se održati 4. lipnja 2018.g. u 15.30 sati , u Općoj bolnici dr.Josip Benčević u prostoru bolničke poliklinike na 4.katu, nastava za studente I. godine diplomskog studija Sestrinstvo (dislocirani studij Slavonski Brod).


Članovi stručnog povjerenstva :


1.Doc.dr.sc. Štefica Mikšić,predsjednica
2. Doc. dr.sc. Vesna Ćosić,član
3. Doc.dr.sc. Blaženka Miškić,član

Obavijest

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, objavljuje rezultate pisane provjere znanja kandidata za radno mjesto III. vrste - administrativni referent u Odjelu/Uredu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove.

Puni tekst obavijesti možete pronaći ovdje: Obavijest kandidatima - administrativni referent (.pdf)

Obavijest

Izvješćujemo vas da će Nevija Brstilo, u povodu svog izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„PRETVORBA ENERGIJE“


Predavanje će se održati 1. lipnja 2018.g. u 11.00 sati , Orahovici, Josip bana Jelačića 19 a, nastava za studente I. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Fizioterapija.


Članovi stručnog povjerenstva :


1. Prof. dr. sc. Savo Jovanović-predsjednik
2. Doc. dr. sc. Marko Lukić-član
3. Jadranka Plužarić-član

Poziv na testiranje

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje poziv na testiranje kandidata za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na radno mjesto III. vrste - administrativni referent u Odjelu/Uredu za stručno administrativne, opće i tehničke poslove.

Poziv na testiranje možete pronaći ovdje: Poziv na testiranje (.pdf)

Profesionalno savjetovanje studenata

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Profesionalno savjetovanje studenata

“Pisanje životopisa i motivacijskog pisma”


Radionica će se održati u Centru za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Cara Hadrijana 10c (Sveučilišni Campus) u utorak, 29. svibnja 2018. godine s početkom u 13.30 sati.

Radionica je namijenjena svim zainteresiranim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Prijave za sudjelovanje primaju se do popunjenja kapaciteta, a najkasnije do ponedjeljka, 28. svibnja 2018. godine na e - mail adresu: holjenko[at]unios.hr.

webmail studomat