blank

Rezultati nakon pisanog testiranja i razgovora - Orahovica

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste (domar) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Odjelu/Uredu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na dislociranom studiju u Orahovici na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, objavljuje rezultate nakon pisanog testiranja i razgovora kandidata pred povjerenstvom.

Puni sadržaj obavijesti možete pronaći ovdje: Rezultati (.pdf)

Obavijest - poziv na pisano testiranje i razgovor

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-ostala radna mjesta III. vrste (domar) u Odjelu/Uredu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na dislociranom studiju u Orahovici na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, objavljuje poziv na pisano testiranje i razgovor kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Potpuni tekst poziva s uputama možete preuzeti ovdje: Poziv na pisano testiranje i razgovor (.pdf)

Obavijest

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s točkom I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine" br. 106/06) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja ("Narodne novine" broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 26. lipnja 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. CVJETKA LEŽA, pristupnika Natječaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana patologija na Katedri za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„OBDUKCIJA"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 6. srpnja 2018. godine s početkom u 15.00 sati, u prostorijama dislociranog sveučilišnog studija sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Srednja Škola Pregrada, Stjepana Škreblina 2, 49218 Pregrada.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik
2. Doc. dr. sc. Rajko Fureš, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član
3. Izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član

 

KLASA: 602-04/18-01/03
URBROJ: 2158/97-97-05-18-22
Osijek, 26. lipnja 2018.

Obavijest - rezultati pisanog ispita

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na određeno radno vrijeme od jedne godine s punim radnim vremenom objavljuje rezultate pisane provjere znanja i poziv za provedbu razgovora (intervjua). 

Puni sadržaj obavijesti možete preuzeti ovdje: Rezultati pisanog testiranja (.pdf)

Obavijest o upisima 2018./2019.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje obavijest o upisima u akademsku godinu 2018./2019. za Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalna medicina, Sveučilišni preddiplomski studij dentalna higijena i Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstvo u Osijeku. Potpuni sadržaj obavijesti možete pronaći ovdje: Upisi 2018./2019.

Prijave za test psihomotorike

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje poziv na prijavu na drugi rok za test psihomotorike za Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalna medicina i Sveučilišni preddiplomski studij dentalna higijena. Upute za prijavu možete pronaći ovdje: Upisi 2018./2019.

Poziv na testiranje

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na određeno vrijeme od jedne godine s punim radnim vremenom na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, objavljuje listu kandidata i poziv na testiranje 20. lipnja 2018. godine s početkom u 13:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, velika dvorana (prizemlje).

Potpuni sadržaj obavijesti možete preuzeti ovdje: Poziv na testiranje (.pdf)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICNU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i prijam

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-ostala radna mjesta III. vrste (domar) u Odjelu/Uredu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na dislociranom studiju u Orahovici na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

- završena srednja škola
- 1 godina radnog iskustva
- poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni su priložiti:

- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe
- dokaz o državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja).

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo www.fdmz.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10e, 31000 Osijek, s naznakom: „prijava na natječaj za domara“.

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

KLASA: 112-01/18-01/14

URBROJ:2158/97-97-05-18-01

Osijek, 15. lipnja 2018.

Obavijest

Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. Anđele Grgić, pristupnice Natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta uz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane anatomija i znanstvene grane histologija i embriologija u Katedri za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

"SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV"

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 18. lipnja 20118. s početkom u 9,00 sati u predavaonici P8 (prizemlje), Cara Hadrijana 10e, Osijek.

Potpuni tekst obavjesti možete pronaći ovdje: Nastupno predavanje (.pdf)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

Raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. u Katedri za dentalnu medicinu

-jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)

-jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)


2. u Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom

- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija


3. u Katedri za biofiziku i radiologiju

-tri nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani radiologija


4. u Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu

-trideset suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstvo,znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti,znanstvenoj grani sestrinstvo

-jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvene znanosti, znanstvenom polju psihologija


5. u Katedri za kliničku medicinu

- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ortopedija


6. u Kabinetu za kliničke vještine

-jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)

Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15,131/17), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja(NN 106/06), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno nastavna zvanja (NN 122/17) odnosno Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr).

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.


Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.


Pristupnici za izbor u stručno zvanje višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 6. –prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je popuniti i priložiti tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis, popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E, 31 000 OSIJEK

OBAVEZNO U PRIJAVI NAZNAČITI ZVANJE I KATEDRU ZA KOJU SE PODNOSI PRIJAVA.

KLASA: 112-01/18-01/13

URBROJ:2158/97-97-05-18-01

Osijek, 08.06.2018.

Obavijest

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-administrativni referent u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom objavljuje Odluku o izboru zaposlenice.

Puni tekst obavijesti možete pronaći ovdje: Odluka_o_izboru (.pdf)

Više članaka ...

webmail studomat