blank

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor


1.    u  Katedri za  medicinsku biologiju i genetiku
1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto  asistenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu 
(zamjena za vrijeme rodiljnog dopusta)


2.    u  Katedri za  nurologiju  i neurokirurgiju
2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  redovitog profesora u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti,znanstvenoj grani kirurgija (neurokirurgija), na neodređeno vrijeme za 10% radnog vremena

2.2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti,znanstvenoj grani fizikalna medicina i rehabilitacija


3.    u  Katedri za  kliničko-laboratorijsku dijagnostiku
3.1.jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti,

     4. na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo
4.1.jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u  znanstvenom području   Društvene znanosti, znanstvenom  polju ekonomija

5.u  Katedri za oftalmologiju
5.1.  jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno  zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora u   znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju  kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani oftalmologija  na neodređeno vrijeme  za 50%  radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek


6.    na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo
6.1.jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto  asistenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju dentalna medicina, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu 
 
6.2.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija, na neodređeno vrijeme za 20% radnog vremena, nastavna baza KB Dubrava  

6.3.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija, na neodređeno vrijeme za 20% radnog vremena, nastavna baza Opća bolnica Zabok  

6.4.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju dentalna medicina, na neodređeno vrijeme za 20% radnog vremena


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07,  45/09, 63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr ( dokumenti – izbori u zvanja)

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje   i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno  zvanje   i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje asistenta  i radno mjesto asistenta obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta  i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.


Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:

tekst natječaja (.pdf)

 objavljeno na www.mefos.unios.hr 25.09.2017.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31.000 OSIJEK

Najava natječaja za program "Istraživački projekti" 2017.

Sljedeći natječaj za program „Istraživački projekti“ raspisat će se početkom studenoga 2017. godine. Istraživačkim se projektima financiraju temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Na natječaj se mogu prijaviti svi znanstvenici zaposleni na znanstvenim organizacijama koje su upisane Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10). Voditelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen. Jedan znanstvenik može istovremeno sudjelovati na dva projekta HRZZ-a: kao suradnik na dva projekta ili kao  voditelj jednog projekta i suradnik na jednom projektu (za natječaje IP i UIP).

Svi voditelji i suradnici projekata HRZZ-a koji završavaju do 16. rujna 2018. godine mogu prijaviti projektni prijedlog na natječaj Istraživački projekti u 2017. godini jer se ti projekti neće uključiti u navedeno ograničenje sudjelovanja jednog znanstvenika na dva projekta HRZZ-a.

Do otvaranja natječaja HRZZ neće objavljivati dodatne informacije.

Upisi na Diplomske sveučilišne studije

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2017./2018.

Informacije vezane za diplomske sveučilišne studije na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek možete pronaći ovdje: Natječaj,

a sve ostale informacije vezane uz Natječaj možete pronaći na http://www.unios.hr/studenti/upisi/

Akademski sat - Obavijest

Obavještavamo studente prve godine Sveučilišnog preddiplomskog studija Dentalna higijena da će se Akademski sat održati u ponedjeljak, 2. listopada 2017. godine u 15:00 sati u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21.

Akademski sat - Obavijest

Obavještavamo studente prve godine Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina da će se Akademski sat održati u ponedjeljak, 2. listopada 2017. godine u 8:00 sati u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21.

Obavijest - Dekanski rok 2016/17

Privremeni dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek prof.dr.sc. Aleksandar Včev donosi Odluku u Dekanskom roku za akademsku godinu 2016/17. Potpuni tekst Odluke možete pročitati ovdje: Odluka.

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa - obavijest studentima

Drage studentice, dragi studenti,
i akademske 2016./2017. godine naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete.
Anketi ćete ove godine moći pristupiti pomoću elektroničkog identiteta AAI@EduHr, a ispunjavanje ankete bit će uvjet za upis više godine studija ili završetak studija.
Anketi možete pristupiti na:
http://anketa.unios.hr/
počevši od 16. rujna 2017. od 12:00.
Nakon što ispunite anketne obrasce za sve nastavnike i suradnike, moći ćete samostalno ispisati potvrdu koju ćete, uz ostale dokumente, priložiti pri upisu u višu godinu studija i završetak studija.
Anketa je u potpunosti anonimna.

Natječaj za upis izvanrednih studenata starijih od 25 godina u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija dentalna higijena u akademskoj 2017./2018. godini.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET DENTALNE MEDICINE I ZDRAVSTVA OSIJEK

Sukladno Suglasnosti Rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 08. 09. 2017. o povećanju upisne kvote za studente starije od 25 godina na sveučilišnom preddiplomskom studiju Dentalna higijena u akademskoj 2017./2018. godini od 14. 09. 2017. raspisuje

NATJEČAJ
ZA UPIS IZVANREDNIH STUDENATA STARIJIH OD 25 GODINA U I. GODINU SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA DENTALNA HIGIJENA
U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

Sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena traje šest semestara, odnosno tri godine i završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica dentalne higijene – univ.bacc.dent.hig. (180 ECTS boda). 

1. Uvjeti upisa
Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji imaju završenu:
- četverogodišnju srednju školu  bez obveze polaganje državne mature  i stariji su od 25 godina

2. Prijave za razredbeni postupak
Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet dentalne medicine i zdravstva Osijek, Crkvena 21 (prijave dostaviti na adresu Cara Hadrijana 10 E, 31 000 Osijek) ili osobno u Ured za studente studija dentalne higijene, Cara Hadrijana 10 E, prvi kat, soba K-10, od 15. rujna 2017. do 22. rujna 2017. svakodnevno u uredovno radno vrijeme.

Dokumenti  potrebni za prijavu:

• prijavu za upis s uplatnicom o uplaćenim troškovima razredbenog postupka (obrazac prijave može se podići s web stranice Fakulteta kao i primjer uplatnice);
• svjedodžbe svih razreda srednje škole - izvornik ili ovjerena preslika;
• svjedodžba o završetku srednjoškolskog obrazovanja - izvornik ili ovjerena preslika;
• domovnica ili dokaz o državljanstvu – preslik (izvornik na uvid)
• rodni list - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci)

3. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak se sastoji od:
• vrednovanja općeg uspjeha iz srednje škole te uspjeha iz predmeta biologija, kemija, fizika tijekom školovanja
• dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (Test psihomotorike)


Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (Test psihomotorike - primjer uplatnice)
Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Crkvena 21 u Osijeku na dan 23. rujna 2017. godine.
Obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek nakon završetka prijave.
Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti biti će objavljeni 26. rujna 2017. godine na web stranici Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek.
Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 26. rujna 2017.  godine u vremenu od 9,00 do 12,00 sati u Uredu za studente studija dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.
Uvid u dokumentaciju će se obaviti 27. rujna 2017. godine u vremenu od 9,00 do 12,00 sati isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Uredu za studente studija dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.
O provjeri psihomotoričkih sposobnosti
Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

4. Rezultati
Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Dentalna higijena bit će objavljeni na web stranici Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek www.fdmz.hr


5. Upisi

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa provest će se 27. rujna 2017. u Uredu za studente studija dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

6. Upisna kvota i školarina
BROJ UPISNIH MJESTA: 25 izvanrednih studenata
VISINA ŠKOLARINE: 9.240,00 kn po godini studija 

Studenti koji ostvare pravo upisa na sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena dužni su navedeni iznos školarine uplatiti prilikom upisa.
7. Obavijesti
Dodatne obavijesti o natječaju zainteresirani mogu dobiti putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te putem stranice Fakulteta www.mefos.unios.hr i www.fdmz.hr

 

tekst natječaja (.pdf)

webmail studomat