blank

Javno nastupno predavanje

OBAVIJEST


Izvješćujemo vas da će dr.sc. Vladimir Grošić, u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani psihijatrija održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„RIPEPP (Program rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja) u zajednici"


Predavanje će se održati 9. travnja 2018.g. u 15.30 sati , u Pregradi, Srednja škola Pregrada, Stjepana Škrebline bb, nastava za studente III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstvo.


Članovi stručnog povjerenstva:

1. Doc. prim.dr.sc. Igor Filipčić-predsjednik
2. Doc.dr. sc. Rajko Fureš-član
3. Doc.prim.dr.sc. Branka Restek Petrović-član.

Rezervni član: Doc.dr.sc. Silvio Bašić

Konferencija - Suvremeno sestrinstvo

Poštovani kolegice i kolege!


Velika nam je čast i zadovoljstvo pozvati vas na prvu znanstvenu konferenciju u organizaciji Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo pod nazivom „SUVREMENO SESTRINSTVO: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina“. Suorganizatori su konferencije Društvo nastavnika zdravstvene njege i Društvo za povijest sestrinstva Hrvatske udruge medicinskih sestara, Hrvatska komora medicinskih sestara i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i medicinskih tehničara.


Konferencija će se održati 21. i 22. rujna 2018. godine u Osijeku.


Detaljnije informacije o glavnim temama konferencije, registraciji i smještaju, prijavama sažetaka, pripremi rada za izlaganje, potom detalje o uvaženim inozemnim i domaćim plenarnim predavačima i sve ostale informacije dostupne su na službenoj internetskoj stranici konferencije: http://www.fdmz-nursing-2018.com

Konferenciju će bodovati Hrvatska komora medicinskih sestara.


Nadamo se kako ćete svojim aktivnim sudjelovanjem pridonijeti stručnoj i znanstvenoj dimenziji konferencije. Osim mnogih stručnih i znanstvenih sadržaja, nadamo se kako će vam konferencija pružiti i ugodna neformalna druženja.

Želimo vam srdačnu dobrodošlicu.

dr. sc. Robert Lovrić
predsjednik Organizacijskoga odbora konferencije
prof. dr. sc. Aleksandar Včev
dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo

 

Plakat HRPlakat ENG

Natječaj

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO
raspisuje


NATJEČAJ

za izbor


jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog suradnika za pravne poslove u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.)

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili sveučilišni diplomski studij prava
- 1 godina radnog iskustva u struci
- poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj svi pristupnici su obvezni su priložiti:

- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)
- priložen odgovarajući dokaze o radu u struci

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek www.fdmz.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je branitelji.gov.hr (.pdf)


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 e, 31000 Osijek s naznakom:
„prijava na natječaj za stručnog suradnika za pravne poslove“

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

KLASA: 112-01/18-01/05
URBROJ:2158/97-97-05-18-01

Osijek, 29.03.2018.

 


 

 

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje poziv na testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Testiranje će se održati 24. travnja 2018. godine u 12:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u predavonici broj P8 (prizemlje), Cara Hadrijana 10e, Osijek.

Potpuni tekst poziva s popisom kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja možete pronaći ovdje: Poziv na testiranje (.pdf).

 

Erasmus+ KA1 – Natječaj za mobilnost (ne)nastavnog osoblja, 2018./2019.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, dana 19. ožujka 2018. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora za realizaciju individualne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja za boravak na inozemnim ustanovama u Erasmus+ programskim zemljama, u akademskoj godini 2018./2019.

Natječaj, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranici:

http://www.unios.hr/erasmus-ka1-natjecaj-za-mobilnost-nenastavnog-osoblja-2018-2019/

I. međunarodna studentska GREEN konferencija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji s Međunarodnom federacijom za zdravstvenu ekologiju (IFEH), Fakultetom dentalne medicine i zdravstva te mrežom institucija iz Hrvatske i inozemstva organizira 1. međunarodnu studentsku GREEN konferenciju koja će se povodom 22. svibnja Međunarodnog dana bioraznolikosti održati na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, 17. i 18. svibnja 2018.

Ciljevi 1. međunarodne studentske GREEN konferencije su okupljanje studenata prirodnih, biomedicinskih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, popularizacija znanosti, razmjena i nadogradnja znanja, promicanje multidisciplinarnog pristupa području zaštite okoliša, primjena smjernica održivog razvoja te ostvarivanje zdravijeg načina života.

plakat

PRIJAVE RADOVA*
Sažetak rada (do 200 riječi) na hrvatskom i/ili engleskom jeziku potrebno je poslati putem internetske stranice 1. međunarodne studentske GREEN konferencije
(http://www.ptfos.unios.hr/isc_green/index.php/prijava-sazetaka-i-radova/)
do 16.04.2018.
*za sudjelovanje studenata u radu Konferencije nije potrebna uplata kotizacije

SEKCIJE
Prirodne znanosti
Biomedicina i zdravstvo
Tehničke znanosti
Biotehničke znanosti
Društvene znanosti
Humanističke znanosti
Interdisciplinarno


Detaljne informacije dostupne su na internetskoj stranici Konferencije:
http://www.ptfos.unios.hr/isc_green/

Prva obavijest (.pdf)

First Circular (.pdf)

 

Svjetski dan oralnog zdravlja

I ove godine, 20. ožujka obilježili smo Svjetski dan oralnog zdravlja - World Oral Health Day. Svjetska udruga dentalne medicine (FDI), organizira Dan svjetskog dana oralnog zdravlja ove godine pod motom: ”Misli na svoja usta, misli na zdravlje” čime želi potaknuti i educirati građanstvo na važnost brige o oralnom zdravlju kao dio općeg zdravlja. Kampanja "Say Ahh" ukazuje na potrebu brige o usnoj šupljini koja služi kao zrcalo cijelom tijelu i odražava cjelokupno zdravlje a sve s mišlju da nikada nije prerano ili prekasno za početak brige za usnu šupljinu jer vaše tijelo će vam to zahvaliti.
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo uključio se i ove godine u proslavu Svjetskog dana oralnog zdravlja organiziranjem edukativne radionice srednjoškolske populacije vezane za promociju i prevenciju oralnog zdravlja koja je održana u Učeničkom domu ”Hrvatskog radiše”, Zagrebačka ulica 2A, Osijek.

WOHD plakat (.pdf)

Obavijest

Komemoracija u počast prof.dr.sc. Radivoja Radića će se održati sutra, 16.03.2018., u 08:00 sati u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u Crkvenoj 21, Osijek.

Posljednji ispraćaj je 16.03.2018, u 14:30 sati na Donjogradskom groblju Osijek (Zeleno polje).

In memoriam

In memoriam

14.03.2018. - 14.03.2019.

Dana 14. ožujka 2018. godine u 49. godini preminuo je naš dragi profesor, prodekan za znanost i poslijediplomske studije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo - Radivoje Radić.

Naš dragi profesor Radić imat će posebno mjesto u našim sjećanjima kao skromna, topla i nadasve dobronamjerna osoba. Veliko mu hvala na svemu, posebno na nesebičnom prenošenju svojega znanja i iskustva suradnicima i brojnim naraštajima studenata.

Neka mu je vječna slava i hvala.

Javno nastupno predavanje

 

Obavijest

Izvješćujemo vas da će dr.sc. Davorin Pezerović , u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„NEUROENDOKRINI TUMORI PROBAVNOG TRAKTA.“


Predavanje će se održati u petak 16. ožujka 2018 .g. u 15.30 sati , u Općoj bolnici dr. Josip Benčević u prostoru bolničke poliklinike na 4. katu, nastava za studente I. godine diplomskog studija Sestrinstvo (dislocirani studij Slavonski Brod).

Članovi stručnog povjerenstva :

1. doc.dr.sc. Blaženka Miškić - predsjednica
2. doc.dr.sc. Vesna Ćosić - član
3. doc.dr.sc. Štefica Mikšić - član

Radionica "Pisanje životopisa i motivacijskog pisma"

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Služba za profesionalno savjetovanje studenata organizira radionicu za sve zainteresirane studente:


“Pisanje životopisa i motivacijskog pisma”Radionica će se održati u Centru za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Cara Hadrijana 10c (sveučilišni campus), u srijedu, 14. ožujka 2018. godine, s početkom u 13.30 sati.

Radionica je namijenjena svim zainteresiranim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Prijave za sudjelovanje primaju se do popunjenja kapaciteta, a najkasnije do utorka, 13. ožujka 2018. godine na e - mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Javno nastupno predavanje

OBAVIJEST


Izvješćujemo vas da će dr.sc. Dario Mužević, dr.med., u povodu svog izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„TRIGEMINALNA NEURALGIJA".


Predavanje će se održati u petak, 09.3.2018.g. u 09.00 sati , u zgradi Crkvena 21, predavaonica 1. kat lijevo- nastava za studente II. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija dentalna medicina.

Članovi stručnog povjerenstva :

1. prof.dr.sc. Branko Dmitrović -predsjednik
2. prof.dr.sc. Davor Jančuljak-član
3. prof.dr.sc. Pavo Filaković-član

webmail studomat