blank

Posjet izaslanstva grada Orahovice

22. veljače 2018. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek posjetila je delegacija Grada Orahovice, na čelu s gradonačelnicom Ana-Marijom Petin i dogradonačelnikom Daliborom Fofonjkom.

Dogovoreni su konkretni daljnji koraci u svezi opremanja zgrade Fakulteta u Orahovici kao i adaptacije prostora za praktičnu nastavu. Također je raspravljen doprinos zajedničkih aktivnosti  Fakulteta i Grada, a sve u cilju razvoja projekta Slavonija.

orahovica 22022018

ERASMUS+ prezentacija programa

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku poziva sve zainteresirane studente na prezentaciju o ERASMUS+ programu studentske razmjene u inozemstvu te o mogućnostima ostvarivanja financijskih potpora u okviru programa. 

Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 26. veljače 2018., na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku s početkom u 12:00 sati.

Natječaj ERASMUS+ programa za individualnu mobilnost studenata

Sveučilište u Osijeku objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa za individualnu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru ili u cijeloj akademskoj godini 2018/2019., te u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju 01.06.2018.-30.09.2019.

Natječaj, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci:

http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2018-2019/

STEM stipendije

Uprava za visoko obrazovanje obavještava kako su danas, 09. veljače 2018. godine pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju. Rok za prihvaćanje je 16. veljače 2018. godine do 12:00 h. Umoljavaju se studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju da se prihvate ili odbiju mogućnost stipendiranja na stranici https://stemstipendije.mzo.hr/ (prijava putem AAI@EduHr identiteta).

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

1. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste – (spremačice) na neodređeno vrijeme za 50% radnog vremena, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u Orahovici

Pristupnik/ca na natječaj pod točkom 1. je pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužna ispunjavati i sljedeće uvjete:
- završeno osnovno obrazovanje


Uz prijavu na natječaj pristupnik/ca obvezni su priložiti:
- životopis
- presliku domovnice
- presliku rodnog lista
- ovjeren (kod javnog bilježnika) dokaz o stečenom stupnju obrazovanja
- elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog
osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.


Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.


Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu (prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 174/04, 92/25, 02/07, 107/07,65/09, 137/09, 164/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13 92/14., potvrda ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva).


Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se isključivo putem pošte u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Cara Hadrijana 10e, 31 000 Osijek, s naznakom “prijava na natječaj – za radno mjesto _________________“.


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Do donošenja odluke o izboru pristupnika natječaj može biti poništen.


Za pristupnike prijavljene na javni natječaj - koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provest će se testiranje/razgovori.


O načinu provođenja testiranja /razgovora, izvorima za pripremanje pristupnika, vremenu provođenja testiranja/razgovora, pristupnici će biti obaviješteni objavama na službenoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.fdmz.hr).


Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na službenoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.fdmz.hr).


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Cara Hadrijana 10e, 31 000 OSIJEK

KLASA:112-01/18-01/05
UR. BROJ: 2158/97-97-05-18/01
Osijek, 08.02.2018.

 


POZIV NA TESTIRANJE


Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek raspisao je javni natječaj za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste – (spremačice) na neodređeno vrijeme za 50% radnog vremena, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u Orahovici.
U tekstu javnog natječaja navedeno je da će se za pristupnike prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provest testiranje/razgovori.
Povjerenstvo za izbor spremačice, na svojoj sjednici održanoj dana 5. ožujka 2018. godine razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja.


Testiranju mogu pristupiti samo pristupnici koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.


Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i osobe koje nisu podnijele pravovremenu i potpunu prijavu na javni natječaj, ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na javni natječaj i ne mogu pristupiti testiranju.
Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Povjerenstvo za izbor spremačice utvrdilo je listu pristupnika koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te se na testiranje pozivaju sljedeći pristupnici:
- pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto spremačice na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, su:

R. br. Pristupnik
1. Verica Božićević
2. Anita Podboj
3. tamara Rezo
4. Violeta Dević
5. Tanja Durmić
6. Antonija Mamula
7. Kata Čačinović
8. Elvira Jovanović
9. Zorica Orina

Pisano testiranje radi provjere znanja za radno mjesto spremačice
u Orahovici održat će se
dana 13. ožujka 2018. g. u 10,00 sati
u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prizemlje, predavaonica P-8
na adresi Osijek, Cara Hadrijana 10E.

UPUTE I OBAVIJESTI PRISTUPNICIMA


Testiranje provodi Povjerenstvo za izbor spremačice.

Provjera znanja provest će se putem pisanog testiranja i razgovora.

Za svaki dio provjere znanja pristupnicima se dodjeljuje određeni broj bodova.

Pismeno testiranje obavit će se na način da će pristupnici rješavati pismeni test pred Povjerenstvom za izbor spremačice, koji se sastoji od pitanja i svaki točan odgovor vrednuje se s 0-5 bodova.

S pristupnicima koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju, obavit će se razgovor o čijem vremenu održavanja će ih se obavijestiti.

Razgovor će se provesti samo s pristupnicima koji su ostvarili najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.

Povjerenstvo kroz razgovor s pristupnicima utvrđuje interese, motivaciju za rad, stečeno radno iskustvo i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

Rezultat razgovora boduje se na način da se pristupniku dodjeljuje od 0 do 5 bodova.

Nakon provedenog pismenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang listu pristupnika prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenom testiranju i razgovoru te će predložiti dekanu Fakulteta tri pristupnika s najvećim brojem bodova za izbor na radno mjesto spremačice. Konačnu Odluku o izboru pristupnika na radno mjesto spremačice u Orahovici donosi dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a obavijest o izboru pristupnika će se pismeno dostaviti pristupnicima i objaviti na službenoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.fdmz.hr).

Pristupnici su dužni na testiranju pridržavati se utvrđenog vremena testiranja, a za vrijeme pismene provjere znanja pristupnici:
- su dužni , radi provjere identiteta, donijeti osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću
identifikacijsku ispravu s fotografijom,

- ne smiju se koristiti literaturom i zabilješkama,

- ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje,

- moraju obvezno isključiti mobitele ili druge komunikacijske uređaje.

Pristupnici koji prekrše jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Provjera znanja putem pismenog testiranja sadrži 10 pitanja koja sadrže poznavanje osnovnih podataka o radu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i samih poslova u svezi radnog mjesta iz teksta natječaja.

Predviđeno vrijeme za pismenu provjeru znanja traje 45 minuta.

Ovaj poziv na testiranje objavit će se na službenoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.fdmz.hr), 5 dana prije održavanja pismene provjere znanja.


Povjerenstvo za izbor spremačice

KLASA:112-01/18-01/05
UR. BROJ: 2158/97-97-05-18/02
Osijek, 8.3.2018.


 

PONIŠTENJE NATJEČAJA


za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto IV. vrste – (spremačice/spremača) na neodređeno vrijeme za 50% radnog vremena, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, radno mjesto Orahovica objavljenog na web stranici Fakulteta dana 08. veljače 2018.

Povjerenstvo za izbor zaposlenika/zaposlenice

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1. u Katedri za psihijatriju

-tri zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani psihijatrija na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (10%)

-dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani psihijatrija na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (10%)

-jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani sestrinstvo na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)

2. u Katedri za kliničku medicinu

-dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (10%)

-jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (10%)

-jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani fizikalna medicina i rehabilitacija na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)

3. u Katedri za dentalnu medicinu

-jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

-jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina

-jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina, znanstvenoj grani ortodoncija

4. U Katedri za sestrinstvo, palijativnu medicinu i medicinsku etiku

-jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani sestrinstvo na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)

5. u Katedri za javno zdravstvo

-jednog nastavnika u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)

Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno nastavna zvanja odnosno Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr).

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.


Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.


Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je popuniti i priložiti tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis, popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E, 31 000 OSIJEK

OBAVEZNO U PRIJAVI NAZNAČITI ZVANJE I KATEDRU ZA KOJU SE PODNOSI PRIJAVA.

Datum objave: 07.02.2018.

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018.

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija i potpora za akademsku godinu 2017./2018. redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018. dodjeljuje stipendije i potpore u sljedećim kategorijama:

A. stipendije za izvrsnost (130 stipendija)
A1 (60 stipendija)
A2 (30 stipendija)
A3 (35 stipendija)
A4 (5 stipendija)
B. stipendije studentima aktivnim sportašima (10 stipendija)
C. stipendije studentima u stanju socijalne potrebe (60 stipendija)
C1 (40 stipendija)
C2 (10 stipendija)
C3 (10 stipendija)
C. potpore studentima u stanju socijalne potrebe (10 potpora)

Tekst Natječaja za dodjelu stipendija i potpora za akademsku godinu 2017./2018.

Obrazac A1-izvrsni studenti viših godina studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta
Obrazac A2-izvrsni studenti I. godine preddiplomskog sveučilišnog, preddiplomskog stručnog i integriranog sveučilišnog studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta
Obrazac A3-izvrsni studenti I. godine diplomskog sveučilišnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta
Obrazac A4-izvrsni studenti viših godina studija i I. godine diplomskog studija umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta
Obrazac B-aktivni sportaši
Obrazac C1-studenti slabijeg stanja
Obrazac C2-studenti s invaliditetom
Obrazac C3-ranjive skupine
Obrazac D-potpora studentima
Izjava o zajedničkom kućanstvu
Privola-Suglasnost

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija i potpora

Sve dodatne obavijesti o studentskim stipendijama i potporama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku mogu se uputiti na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Javno nastupno predavanje

OBAVIJEST


Izvješćujemo vas da će dr.sc. Štefica Mikšić, u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„OBILJEŽJA STARENJA I STAROSTI".


Predavanje će se održati u ponedjeljak, 12.2.2018.g. u 15.30 sati, u Općoj bolnici dr. Josip Benčević u prostoru bolničke poliklinike na 4. katu, nastava za studente II. godine diplomskog studija Sestrinstvo (dislocirani studij Slavonski Brod).

Članovi stručnog povjerenstva :

1. Prof.dr.sc. Davorin Đanić-predsjednik
2. Doc.dr.sc. Blaženka Miškić, član
3. Izv.prof.dr.sc. Marica Jandrić Balen

STEM stipendije

Uprava za visoko obrazovanje obavještava kako su 29. siječnja pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju. Rok za prihvaćanje je 5. veljače 2018. godine do 12:00 h. Umoljavaju se studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju da se prihvate ili odbiju mogućnost stipendiranja.

 

webmail studomat