blank

Posjet izaslanstva HKDM

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek posjetilo je u ponedjeljak, 22. siječnja 2018. izaslanstvo Hrvatske komore dentalne medicine.
 
Predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine mr. sc. Hrvoje Pezo sa suradnicima i privremeni dekan prof. dr. sc. Aleksandar Včev sa svojim suradnicima na sastanku su pokrenuli inicijative za brojne razvojne projekte za budućnost Fakulteta i dentalne medicine u Slavoniji.
 
20180122 132443 m20180122 132638 m
 
Raspravljalo se i o dugoročnoj suradnji između Fakulteta i Komore na području trajne edukacije  te o uključivanju nastavnika Fakulteta u edukacijske programe Komore.
 
Dogovoreni su detalji oko obilježavanja dana Sv. Apolonije, zaštnice doktora dentalne medicine, dentalnih higijeničara i dentalnih asistenata.

Hrvatska komora dentalne medicine obilježit će dan svoje zaštitnice Sv. Apolonije, 9. veljače 2018. u 18h u župi Preslavnog imena Marijinog, u osječkom Donjem Gradu, u Crkvenoj ulici 34.

Nakon svečane mise prigodno strukovno druženje bit će na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Crkvenoj ulici 21 u Osijeku.

dan sv apolonije

STEM stipendije

Uprava za visoko obrazovanje obavještava kako su danas pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju. Rok za prihvaćanje je 22. siječnja 2018. godine do 12:00 h. Umoljavaju se studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju da se prihvate ili odbiju mogućnost stipendiranja.

Obavijest

Izvješćujemo vas da će dr.sc. Vesna Ćosić, dr.med., u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, održati javno nastupno predavanje s naslovom:

 

„VJEŠTINA PREZENTACIJE I USPJEŠNOG NASTUPA".

 

Predavanje će se održati u petak, 19.1.2018.g. u 08.00 sati, u zgradi Klinike za ginekologiju i opstetriciju, J. Huttlera 4, 3. kat, nastava za studente I. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine.

Članovi stručnog povjerenstva :

1.prof.dr.sc. Pavo Filaković, predsjednik
2. doc.dr.sc. Blaženka Miškić, član
3. prof.dr.sc. Branko Dmitrović, član

Natječaj


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1. u Katedri za kliničku medicinu
jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani fizikalna medicina i rehabilitacija na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)

2. u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija(neurokirurgija)

3. u Katedri za javno zdravstvo
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

4.u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani neurologija

5. u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani neurologija

6. u Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija

7. u Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom
jednog nastavnika u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)

Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr).

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je popuniti i priložiti tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis, popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E, 31 000 OSIJEK


OBAVEZNO U PRIJAVI NAZNAČITI ZVANJE I KATEDRU ZA KOJU SE PODNOSI PRIJAVA.

KLASA:112-01/18-01/01
UR. BROJ: 2158/97-97-05-18-01

Datum objave: 11.01.2018.

Natječaj - tehnički suradnik

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO

raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i prijam

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-tehnički suradnik u Katedri za informatiku, statistiku i strane jezike na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

- završena srednja škola društvenog smjera
- 1 godina radnog iskustva
- izvrsno poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni su priložiti:

- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)
- dokaze o završenom programu ili seminaru iz područja informatike

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo (www.fdmz.hr). Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu. Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Cara Hadrijana 10 e, 31000 Osijek s naznakom „Prijava na natječaj za tehničkog suradnika“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Klasa:112-01/18-01/02
Urbroj:2158/97-97-05-18-01

Datum objave: 11.01.2018.

Obavijest

OBAVIJEST


Izvješćujemo vas da će dr.sc. Darko Katalinić,dr.med., u povodu svog izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„UVOD U KLINIČKU MEDICINU".


Predavanje će se održati u utorak, 16.1.2018.g. u 09.00 sati, u zgradi Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, predavaonica P1, (prizemlje)- nastava za studente I. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine.

Članovi stručnog povjerenstva :

1. prof.dr.sc. Pavo Filaković-predsjednik
2. izv.prof.dr.sc. Ivan Alerić-član
3. prof.dr.sc. Branko Dmitrović-član

Stipendije mađarske vlade

Otvoren je natječaj za stipendije mađarske vlade za akademsku godinu 2018./2019., dostupne studentima za cjelokupni ili djelomičan studij te znanstvenicima za istraživačke boravke u Mađarskoj.

Natječaj i ostale informacije dostupne su na web stranici Agencije za mobilnost i programe EU:

http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-vlade-madarske-u-akademskoj-godini-2018-2019/

Za dodatne upite: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili tel: 01-5005-955

STEM stipendije

Uprava za visoko obrazovanje obavještava kako su pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju. Rok za prihvaćanje je 21. prosinca 2017. godine do 12:00 h. Umoljavaju se studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju da se prihvate ili odbiju mogućnost stipendiranja.

Vezane obavijesti: posljednji članak, pretposljednji članak.

Javni natječaj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek raspisuje javni natječaj za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za financijske poslove na određeno vrijeme od jedne (1) godine u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

 

Puni tekst natječaja možete pronaći ovdje: Natječaj.pdf

Poziv na testiranje: Poziv.pdf

Obavijest o izboru: Obavijest.pdf

Poziv na testiranje - spremačica

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje poziv na pisano testiranje radi provjere znanja za radno mjesto spremačice u Osijeku i radno mjesto spremačice u Orahovici, 04. prosinca 2017. g. u 10:00 sati u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prizemlje, predavaonica P-8, Cara Hadrijana 10E, Osijek.

Puni tekst poziva, s uputama i popisom pristupnika koji zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja možete pronaći ovdje: Poziv_na_testiranje.pdf

Odluka o izboru, radno mjesto u Osijeku: Odluka.pdf

Odluka o izboru, radno mjesto u Orahovici: Odluka.pdf

STEM stipendije

Rang-liste su objavljene na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr. Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake (AAI@EduHr) mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.

Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora *u roku od 5 dana od slanja obavijesti* (*do 5. prosinca 2017.g. do 12:00 h*) označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. *Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora*.

Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote (3400 stipendija).

Molimo studente ukoliko imaju problema s prijavom kroz AAI@EduHr sustav da probleme prijave u Informatičku službu (Crkvena 21, 1. kat).

Vezane obavijesti: članak.

webmail studomat