blank

Podsjetnik - STEM stipendije

U ponedjeljak 18. studenoga 2019. godine, objavljene su rang-liste II. kruga dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti. Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do ponedjeljka, 25. studenoga 2019. godine, do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

Gosti profesori Emre Uysal i Michel Jörg na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Gostujući profesori Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek profesor Emre Uysala, dr. med. dent. i profesor Michela Jörga, dr. med. dent. održat će predavanja studentima 27. studenog 2019. godine.
Ovaj dvojac istaknutih stručnjaka sa Sveučilišta u Kölnu, međunarodno priznatih znanstvenika i vrhunskih stručnjaka održat će osječkim studentima dentalne medicine predavanja te podijeliti svoja iskustva iz bogate karijere.
Profesor Emre Uysala glavni je oralni kirurg i ravnatelj Klinike za stomatologiju u Kölnu. Instruktor i voditelj šest stomatoloških stručnjaka u Stomatološkom centru u Kölnu, stručnjak za implantologiju, dječju stomatologiju i estetsku rekonstrukciju.
Profesor Michel Jörg vlasnik je klinike i stručnjak implantologije, estetske rekonstrukcije te također instruktor i voditelj šest stomatoloških stručnjaka u Stomatološkom centru u Kölnu.

 

gosti

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 19. studenoga 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

VLASTE PEKIĆ, mag. med. techn., pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„ZDRAVSTVENA NJEGA OBOLJELIH OD EPILEPSIJE"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu 27. studenoga 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Psihijatrija” pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, predavaonica na prvom katu desno.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. dr. sc. Ivana Barać, v. pred., viši predavač Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. Jadranka Plužarić, v. pred., viši predavač Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-21
Osijek, 20. studenoga 2019.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 19. studenoga 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

JASENKE VUJANIĆ, mag. med. techn., pristupnice natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S OPERACIJOM ŽUČNOG MJEHURA I/ILI ŽUČNIH VODOVA"

Nastupno predavanje održat će se u utorak 26. studenoga 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Psihijatrija” pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, predavaonica na prvom katu desno.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. dr. sc. Ivana Barać, v. pred., viši predavač Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. Jadranka Plužarić, v. pred., viši predavač Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-20
Osijek, 20. studenoga 2019.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za dentalnu medicinu 1 i Katedri za dentalnu medicinu 2

- deset suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina

Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, člankom 124. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).

Pristupnici natječaja se prijavljuju na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 4.

Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja .

Pristupnici natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor/intervju (provjera znanja i motivacije). Pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni putem mrežnih stranica ( http://www.fdmz.hr/index.php/home/novosti ) o mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u jednom primjerku u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Rok prijave je 15 dana od dana objave natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek - Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka (.pdf)

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta na Katedri za dentalnu medicinu“

KLASA: 112-01/19-01/22
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 19. studenoga 2019.

Press klub Europa

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj redovito održava susrete s predstavnicima medija kako bi raspravljali o aktualnim politikama Europske unije i tako produbili razumijevanje i približili te teme njihovoj publici. Jedan od tih susreta je Press klub Europa, odnosno panel diskusija predstavnika medija i institucija koje su nositelji politika EU-a ili povezani s njima.

Na događaj su pozvani i studenti. Prema željama, mogu i iz publike aktivno sudjelovati postavljanjem pitanja ili iznošenje stavova. Iz prijašnjih sličnih susreta u drugim gradovima, u publici je uvijek bilo 20-30 studenata te se nadamo da ćemo i u Osijeku imati sličan odaziv.

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj organizira Press klub Europa 29. studenog u Osijeku, od 10.30 do 12 sati, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Na panelu će, između ostalih, sudjelovati Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu, a događaj će moderirati Bojan Divjak, glavni urednik Glasa Slavonije (događaj nije za širu javnost).

Teme će se usmjeriti na mlade (perspektive u obrazovanju, zapošljavanju i socijalna kohezija, program Erasmus+, Erasmus za mlade poduzetnike) te hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a u 2020. (prednosti za Hrvatsku, proračun EU-a 2021. – 2027., Zajednička poljoprivredna politika: što nas očekuje nakon 2020. i perspektive za mlade poljoprivrednike).

Otvoreni dijalog i fokus na životnu svakodnevicu građana Europske unije omogućuje nam bolje razumijevanje europskog projekta i učvršćuje temelje za izgradnju njegove budućnosti. Nadamo se da ćete nas aktivnim sudjelovanjem podržati u tome.

Srdačan pozdrav,

Rima Joujou Deljkić,
voditeljica Odjela za medije i novinstvo Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj

Kontakt:
Rima Joujou Deljkić, voditeljica Odjela za medije i novinstvo, 099 2751 788, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Za potvrde dolaska: Ružica Ilak, Pragma komunikacije za Predstavništvo EK (organizacija događaja), 091 1186 186, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ; za studente Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3. svečana promocija magistara sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Čakovcu

5. studenog 2019. u Srednjoj školi Čakovec održana je svečana promocija magistara sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Ukupno je promovirano 95 studenata (87 studenata prisustvovalo je promociji). Studente su promovirali: izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža - prodekan za međuinstitucijsku suradnju i razvoj, izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić - prodekan za odnose s nastavnim bazama i doc. dr. sc. Štefica Mikšić - predsjednica katedre za sestrinstvo i palijativnu medicinu.
Samu svečanost upotpunio je zbor Srednje škole Čakovec prikladnim skladbama. Studentima se obratila pročelnica za obrazovanje Međimurske županije dr. sc. Sanja Tošić Grlač.
Doc. dr. sc. Štefica Mikšić pročitala je tekst Zakletve medicinskih sestara i uslijedili su govori zahvale predstavnica studenata. Članovi obitelji i promovirani studenti iskazali su zahvale profesorima i istaknuli zadovoljstvo održanom promocijom.

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZAKLADE „SRCE GRADA OSIJEKA“ ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Zaklada Srce Grada Osijeka raspisala je dana 28.10.2019. Javni natječaj za dodjelu 30 stipendija studentima koji su redovno upisali akademsku godinu 2019./2020. Stipendija nosi naziv Stipendija Zaklade "Srce grada Osijeka".

Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom javnom natječaju je 540.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost pojedinačne stipendije po ovom Javnom natječaju iznosi 18.000,00 kn. Stipendija se dodjeljuje na sljedeći način:
• 1.000,00 kn mjesečno u razdoblju od listopada 2019. do rujna 2020.
• 3.000,00 kn jednokratno u listopadu 2020. ukoliko je ispunjen uvjet redovnog upisa u višu akademsku godinu ili obrane završnog rada na završnoj godini i
• 3.000,00 kn jednokratno u listopadu 2020. ukoliko je ispunjen uvjet položenih svih ispita za akademsku godinu 2019./2020.

Osim novčane pomoći, Zaklada se korisniku stipendije pokušati:
• osigurati mentora – prijatelja Zaklade na osječkim fakultetima za pomoć u dodatnom stručnom i znanstvenom radu te
• osigurati suradnju sa donatorima Zaklade kroz praktično usavršavanje stipendista.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti:
• redovni studenti i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovni studenti i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek
• da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od najmanje 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj
• da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna
• da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine
• i da nisu korisnici neke druge stipendije, ili slične novčane potpore iz nekog drugog izvora.


Zaklada traži izvrsne, motivirane studente sa željom za uspjehom, koji će redovito izvršavati sve obveze tijekom studiranja i uredno izvršavati studijske obveze, prihvaćati obaveze aktivnog sudjelovanja po pozivu Zaklade u minimalno dvije aktivnosti Zaklade tijekom akademske godine 2019./2020. i svojim znanjem i iskustvima doprinositi realizaciji ideja, svrhe i ciljeva Zaklade. Korisnik stipendije će imati obvezu i prihvatiti mogućnost odrađivanja praktičnog usavršavanja u trajanju minimalno 80 sati kod poslodavaca koji budu iskazali interes za suradnju sa Zakladom kao i obvezu povrata isplaćene stipendije zbog neopravdano ne položenih minimalno 20% ispita sa upisane akademske godine 2019./2020.
Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 26. studenoga 2019. Prijava na natječaj podnosi se na obrascu koji se može preuzeti na internetskoj stranici Zaklade www.srcegradaosijeka.hr.

Nudimo:
• stipendiju u ukupnoj vrijednosti 18.000,00 kn godišnje,
• mogućnost osiguranja mentora – prijatelje Zaklade na osječkim fakultetima za pomoć u dodatnom stručnom i znanstvenom radu,
• mogućnost suradnje sa donatorima Zaklade kroz praktično usavršavanje stipendista.

Tražimo:
• redovne studente i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovne studente i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek,
• da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od najmanje 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj,
• da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna,
• da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine,
• izvrsnost,
• uspjeh,
• motiviranost,
• želju za uspjehom,
• redovito izvršavanje svih obveza tijekom studiranja i uredno izvršavanje studijske obveze,
• prihvaćanje obaveze aktivnog sudjelovanja po pozivu Zaklade u minimalno dvije aktivnosti Zaklade tijekom akademske godine 2019./2020. i svojim znanjem i iskustvima doprinositi realizaciji ideja, svrhe i ciljeva Zaklade,
• prihvaćanje obaveze odrađivanja ponuđenog praktičnog usavršavanja u trajanju minimalno 80 sati,
• prihvaćanje obaveze povrata isplaćene stipendije zbog neopravdano ne položenih minimalno 20% ispita sa upisane akademske godine 2019./2020.

ZAKLADA „SRCE GRADA OSIJEKA“

Osnivač Zaklade je Grad Osijek, Franje Kuhača 9, i to Odlukom o osnivanju Zaklade "Srce grada Osijeka" Gradskog vijeća Grada od 12. veljače 2015. Zaklada je osnovana s svrhom pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja i djeci iz tih obitelji, obitelji slabijeg imovinskog stanja samohranih roditelja i djece iz tih obitelji kao i djeci bez roditelja i djeci bez roditeljske skrbi. Najveći podupiratelj i pokrovitelj Zaklade je Grad Osijek jer upravo je cilj Zaklade pružiti potporu mladim darovitim ljudima u njihovom školovanju za koje njihove obitelji nemaju dovoljno materijalnih sredstava.

Ako si najbolja/najbolji – ne propusti priliku!

Objava rang-lista za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti

Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2019./2020., donosi Odluku o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2019./2020. na temelju kvota i rang-lista koje su njezin sastavni dio.

Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju Sustavu državnih STEM stipendija na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ te svojom identifikacijskom oznakom provjeravaju svoje mjesto na rang-listi.

Studenti koji su na rang-listi unutar kvote za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni na adresu elektroničke pošte da su ostvarili pravo na državnu stipendiju.

Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do srijede, 13. studenoga 2019. godine, do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiroračuna. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018., u daljnjem tekstu: Pravilnik) izrađeno je ukupno osam rang-lista, odvojeno za svako područje te u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente viših godina.

Izdvojena je rang-lista za one studente koji su pravo na ovu stipendiju ostvarili na temelju članka 6. stavka 11. Pravilnika u kojem se propisuje da svakom visokom učilištu koje izvodi studijske programe u STEM područjima znanosti pripada najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 4. studenoga 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. STJEPANA SIBERA, pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina, znanstvene grane oralna kirurgija, na Katedri za dentalnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„PREKANCEROZNE LEZIJE U USNOJ ŠUPLJINI"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 13. studenoga 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Oralna medicna” pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Velika predavaonica.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Marko Matijević, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. Doc. dr. sc. Davor Seifert, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. Prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-19
Osijek, 5. studenoga 2019.

webmail studomat