blank

34. sastanak „PEDIATRIC ASSOCIATION OF EUROPE”

Predstavljanje pokretanja prvog hrvatskog sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo u Osijeku na 34. sastanku „PEDIATRIC ASSOCIATION OF EUROPE” održanom u Zadru

U Zadru su od 17. do 20. listopada 2019. godine održani 34. Sastanak Europske udruge pedijatrijskih medicinskih sestara (Pediatric Association of Europe - PNAE) i Prva Konferencija o komunikaciji u organizaciji Pedijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS). PNAE je osnovano 2003. godine i sastavnica je međunarodne organizacije International Associations of Paediatric Nursing koje su osnovane radi okupljanja profesionalnih organizacija za medicinske sestre koje rade s djecom i mladima u Europi i u svijetu. Pedijatrijsko društvo Hrvatske udruge medicinskih sestara jedno je od članica PNAE.
Na sastanku Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) su nazočili predstavnici pedijatrijskih asocijacija iz Italije, Belgije, Češke, Nizozemske, Finske, Grčke, Velike Britanije, Švedske i Hrvatske.
U uvodnom su dijelu sastanka održana četiri izlaganja hrvatskih sudionika u svrhu predstavljanja sestrinstva u Hrvatskoj:
• Ivica Ražnjević, bacc. med. techn., Hrvatska komora medicinskih sestara
• Marija Gilja, mag. med. techn., Hrvatska udruga medicinskih sestara
• Kristina Kužnik, mag. med. techn., Pedijatrijsko društvo, Hrvatska udruga medicinskih sestara
• dr. sc. Snježana Čukljek, Zdravstveno veleučilište, Zagreb
• Vesna Turuk, prof. reh., Zdravstveno veleučilište, Zagreb
• doc. dr. sc. Robert Lovrić, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Ivica Ražnjatović ukratko je upoznao sudionike o djelatnostima Hrvatske komore medicinskih sestara i brojčanim podatcima vezanim za medicinske sestre u RH te podatcima o licenciranju medicinskih sestara u RH. Marija Gilja predstavila je djelatnosti, viziju i djelovanje Hrvatske udruge medicinskih sestara u RH. Kristina Kužnik predstavila je djelovanje Pedijatrijskog društva HUMS-a, dok su dr. sc. Snježana Čukljek i Vesna Turuk predstavile djelovanje Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Doc. dr. sc. Robert Lovrić predstavio je tijek osnivanja prvog hrvatskog sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo u Osijeku.

Tijekom prve konferencije o komunikaciji u organizaciji Pedijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara održana su dva pozvana predavanja, 10 prijavljenih predavanja, jedna radionica i jedan okrugli stol na temu komuniciranja u pedijatriji.
Pozvana su predavanja održali:
• doc. dr. sc. Borko Baraban, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Odsjek za kulturu, medije i menadžment, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, predavanje pod naslovom „Medicinsko nazivlje u privatnoj i javnoj komunikaciji“
• doc. dr. sc. Robert Lovrić, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, predavanje pod naslovom „Znanstvena komunikacija u sestrinstvu“
Konferencija je imala za cilj ukazati na najčešće komunikacijske teškoće u zdravstvenoj skrbi, te istaknuti značaj komunikacijskih vještina u svakodnevnom dinamičnom procesu rada zdravstvenih djelatnika.

PAE-Zadar-2019 1

PAE-Zadar-2019 2

 

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 1. listopada 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. DARIJA BRDARIĆA, pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, na Katedri za javno zdravstvo, humanističke i društvene znanosti u biomedicini Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„KONTROLA KOMARACA U SUSTAVU JAVNOG ZDRAVSTVA"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 11. listopada 2019. godine s početkom u 15.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Uvod u biomedicinu i zdravstvo” pred studentima prve godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, predavaonica u dvorištu.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:


1. Doc. dr. sc. Stjepan Rudan, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.


KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-16
Osijek, 3. listopada 2019.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za dentalnu medicinu 1 i Katedri za dentalnu medicinu 2

- deset suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina

Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, člankom 124. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).

Pristupnici natječaja se prijavljuju na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 4.

Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja .

Pristupnici natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor/intervju (provjera znanja i motivacije). Pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni putem mrežnih stranica ( http://www.fdmz.hr/index.php/home/novosti ) o mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u jednom primjerku u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Rok prijave je 15 dana od dana objave natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči, te vršiti njihov prijenos trećim pravnim osobama u skladu s pozitivnim zakonskim i ostalim propisima. Sve pristigle prijave i u njima navedeni osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.
Podnositelji zahtjeva prije njegova podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem mrežnih stranica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici:
http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/pravilnici_i_dokumenti/zastita_osobnih_podataka/Izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.pdf

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku zvanja i/ili radnog mjesta)“


KLASA: 112-01/19-01/18
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 1. listopada 2019.

Natječaj

NATJEČAJ ZA UPIS PRISTUPNIKA NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO U OSIJEKU – POPUNA UPISNE KVOTE

Broj upisnih mjesta: 5 izvanrednih.
Visina školarine (izvanredni studenti): 9.240,00 kn po godini studija.
Studenti koji ostvare pravo upisa na Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo dužni su navedeni iznos školarine uplatiti prilikom upisa.
Troškovi polaganja razlikovnih ispita iznose 4.000,00 kn.

1. Uvjeti upisa

Prijavu mogu podnijeti kandidati koji su završili:
- preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
- preddiplomski stručni studij Sestrinstvo s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i zdravstva) od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova

2. Prijave

Prijave se primaju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E – zgrada broj 10 Sveučilišnog campusa (Ured za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10) od 1. do 4. listopada 2019. godine od 09:00 do 12:00 sati (ili putem poštanske pošiljke na navedenu adresu).
Pristupnici su u prijavi za upis na diplomski studij dužni naznačiti mjesto izvođenja studija na koji se prijavljuju.

Dokumenti potrebni za prijavu
- Prijavni obrazac (doc)
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstva s najmanje 180 ECTS bodova
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva s najmanje 180 ECTS bodova
- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova
- Diploma o završenom sličnom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju (područje biomedicine i zdravstva) s najmanje 180 ECTS bodova
- Prijepis ocjena
- domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti

- rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države

3. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija.

4. Upisi

Upis pristupnika provodit će se 9. listopada 2019. godine od 9:00 do 12:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E – zgrada broj 10 Sveučilišnog campusa (Ured za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10, 1. kat).

5. Obavijesti

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor kandidata mogu se dobiti u Uredu za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog campusa osobno, telefonom 031/399-624, 031/399-621 ili putem e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Natječaj

NATJEČAJ ZA UPIS PRISTUPNIKA NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO U SLAVONSKOM BRODU – POPUNA UPISNE KVOTE

Broj upisnih mjesta: 15 izvanrednih.

Visina školarine (izvanredni studenti): 9.240,00 kn po godini studija.
Studenti koji ostvare pravo upisa na Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo dužni su navedeni iznos školarine uplatiti prilikom upisa.

Troškovi polaganja razlikovnih ispita iznose 4.000,00 kn.

1. Uvjeti upisa

Prijavu mogu podnijeti kandidati koji su završili:
- preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
- preddiplomski stručni studij Sestrinstvo s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i zdravstva) od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova.

2. Prijave

Prijave se primaju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E – zgrada broj 10 Sveučilišnog campusa (Ured za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10) od 1. do 4. listopada 2019. godine od 09:00 do 12:00 sati (ili putem poštanske pošiljke na navedenu adresu).
Pristupnici su u prijavi za upis na diplomski studij dužni naznačiti mjesto izvođenja studija na koji se prijavljuju.

Dokumenti potrebni za prijavu
- Prijavni obrazac (.doc)
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo s najmanje 180 ECTS bodova
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo s najmanje 180 ECTS bodova
- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova
- Diploma o završenom sličnom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju (područje biomedicine i zdravstva) s najmanje 180 ECTS bodova
- Prijepis ocjena
- Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti
- Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države

3. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija.

4. Upisi

Upis kandidata provodit će se 9. listopada 2019. godine od 15:30 do 17:00 sati u Općoj bolnici “Dr. Josip Benčević”, Andrije Štampara 42, Slavonski Brod.

5. Obavijesti
Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor kandidata mogu se dobiti u Uredu za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog campusa osobno, telefonom 031/399-624, 031/399-621 ili putem e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Akademski sat

Obavještavamo studente prve godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine da će se Akademski sat održati u utorak 1. listopada 2019. godine u 9:00 sati u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, 1. kat desno, u sklopu predmeta Medicinska biologija.


Obavještavamo studente prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo da će se Akademski sat održati u utorak 1. listopada 2019. godine u 8:00 sati u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, 1. kat lijevo, u sklopu predmeta Prehrana ljudi.


Obavještavamo studente prve godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo da će se Akademski sat održati u utorak 1. listopada 2019. godine u 9:00 sati u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, dvorana potkrovlje, u sklopu predmeta Uvod u biomedicinu i zdravstvo.

Rezultati razredbenog postupka

Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi, u akademskoj 2019./2020. godini, na natječaju za upis objavljenom 23. rujna 2019. godine (popuna upisne kvote).

Rezultati i rang lista (.pdf)

Rezultati razredbenog postupka

Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija Orahovica, u akademskoj 2019./2020. godini.

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija Orahovica (.pdf)

Obavještavaju se svi pristupnici za upis na diplomski sveučilišni studij Fizioterapija u Orahovici (tablica na poveznici iznad) da su temeljem Suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 24. rujna 2019. godine (KLASA: 602-04//19-06/3, URBROJ: 2158-60-01-19-35), stekli pravo upisa u I. godinu navedenog studija u statusu redovitih studenata.

Rezultati razredbenog postupka

Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u akademskoj 2019./2020. godini.

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - Osijek (.pdf)

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - Slavonski Brod (.pdf)

Obavještavaju se svi pristupnici koji su prijavili više diplomskih studija da se opredijele za upis na jedan diplomski studij na način da do najkasnije 25.9.2019. u 9:00 sati obavijest o izboru studija jave na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonski na 031/399-621 ili 031/399-624.

webmail studomat