blank

Odluka o izboru zaposlenika

Na temelju članka 30. stavka 3 podstavka 11. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 13. točki 3. pod 3.1. podtočki 3.1.5.1. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te sukladno članku 34. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju provedenog natječajnog postupka i na prijedlog Povjerenstva za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste - računovodstvenog referenta u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 27. studenoga 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru zaposlenika na radno mjesto III. vrste - računovodstvenog referenta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove na Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (.pdf)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za javno zdravstvo, humanističke i društvene znanosti u biomedicini

- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, za rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

2. na Zavodu za integrativnu medicinu

- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti

3. na Katedri za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju

- jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane anatomija


Pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017) i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.). Navedeni akti objavljeni su na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti. Pristupnici natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje trebaju priložiti dokaz o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje.

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju (točka 1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 2, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje (točka 2. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta (točka 3. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 4.

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje (točka 3. natječaja) koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor/intervju (provjera znanja i motivacije). O mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua će biti obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/home/novosti .
Za pristupnike koji ne pristupe razgovoru/intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek www.fdmz.hr

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK, Ulica cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek, s naznakom „Prijava na natječaj pod točkom____“.

KLASA: 112-01/19-01/23
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 26. studenoga 2019.

Podsjetnik - STEM stipendije

U ponedjeljak 18. studenoga 2019. godine, objavljene su rang-liste II. kruga dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti. Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do ponedjeljka, 25. studenoga 2019. godine, do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

Gosti profesori Emre Uysal i Michel Jörg na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Gostujući profesori Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek profesor Emre Uysala, dr. med. dent. i profesor Michela Jörga, dr. med. dent. održat će predavanja studentima 27. studenog 2019. godine.
Ovaj dvojac istaknutih stručnjaka sa Sveučilišta u Kölnu, međunarodno priznatih znanstvenika i vrhunskih stručnjaka održat će osječkim studentima dentalne medicine predavanja te podijeliti svoja iskustva iz bogate karijere.
Profesor Emre Uysala glavni je oralni kirurg i ravnatelj Klinike za stomatologiju u Kölnu. Instruktor i voditelj šest stomatoloških stručnjaka u Stomatološkom centru u Kölnu, stručnjak za implantologiju, dječju stomatologiju i estetsku rekonstrukciju.
Profesor Michel Jörg vlasnik je klinike i stručnjak implantologije, estetske rekonstrukcije te također instruktor i voditelj šest stomatoloških stručnjaka u Stomatološkom centru u Kölnu.

 

gosti

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 19. studenoga 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

VLASTE PEKIĆ, mag. med. techn., pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„ZDRAVSTVENA NJEGA OBOLJELIH OD EPILEPSIJE"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu 27. studenoga 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Psihijatrija” pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, predavaonica na prvom katu desno.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. dr. sc. Ivana Barać, v. pred., viši predavač Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. Jadranka Plužarić, v. pred., viši predavač Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-21
Osijek, 20. studenoga 2019.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 19. studenoga 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

JASENKE VUJANIĆ, mag. med. techn., pristupnice natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S OPERACIJOM ŽUČNOG MJEHURA I/ILI ŽUČNIH VODOVA"

Nastupno predavanje održat će se u utorak 26. studenoga 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Psihijatrija” pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, predavaonica na prvom katu desno.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. dr. sc. Ivana Barać, v. pred., viši predavač Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. Jadranka Plužarić, v. pred., viši predavač Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-20
Osijek, 20. studenoga 2019.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za dentalnu medicinu 1 i Katedri za dentalnu medicinu 2

- deset suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina

Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, člankom 124. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).

Pristupnici natječaja se prijavljuju na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 4.

Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja .

Pristupnici natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor/intervju (provjera znanja i motivacije). Pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni putem mrežnih stranica ( http://www.fdmz.hr/index.php/home/novosti ) o mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u jednom primjerku u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Rok prijave je 15 dana od dana objave natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek - Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka (.pdf)

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta na Katedri za dentalnu medicinu“

KLASA: 112-01/19-01/22
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 19. studenoga 2019.

Press klub Europa

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj redovito održava susrete s predstavnicima medija kako bi raspravljali o aktualnim politikama Europske unije i tako produbili razumijevanje i približili te teme njihovoj publici. Jedan od tih susreta je Press klub Europa, odnosno panel diskusija predstavnika medija i institucija koje su nositelji politika EU-a ili povezani s njima.

Na događaj su pozvani i studenti. Prema željama, mogu i iz publike aktivno sudjelovati postavljanjem pitanja ili iznošenje stavova. Iz prijašnjih sličnih susreta u drugim gradovima, u publici je uvijek bilo 20-30 studenata te se nadamo da ćemo i u Osijeku imati sličan odaziv.

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj organizira Press klub Europa 29. studenog u Osijeku, od 10.30 do 12 sati, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Na panelu će, između ostalih, sudjelovati Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu, a događaj će moderirati Bojan Divjak, glavni urednik Glasa Slavonije (događaj nije za širu javnost).

Teme će se usmjeriti na mlade (perspektive u obrazovanju, zapošljavanju i socijalna kohezija, program Erasmus+, Erasmus za mlade poduzetnike) te hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a u 2020. (prednosti za Hrvatsku, proračun EU-a 2021. – 2027., Zajednička poljoprivredna politika: što nas očekuje nakon 2020. i perspektive za mlade poljoprivrednike).

Otvoreni dijalog i fokus na životnu svakodnevicu građana Europske unije omogućuje nam bolje razumijevanje europskog projekta i učvršćuje temelje za izgradnju njegove budućnosti. Nadamo se da ćete nas aktivnim sudjelovanjem podržati u tome.

Srdačan pozdrav,

Rima Joujou Deljkić,
voditeljica Odjela za medije i novinstvo Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj

Kontakt:
Rima Joujou Deljkić, voditeljica Odjela za medije i novinstvo, 099 2751 788, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Za potvrde dolaska: Ružica Ilak, Pragma komunikacije za Predstavništvo EK (organizacija događaja), 091 1186 186, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ; za studente Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3. svečana promocija magistara sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Čakovcu

5. studenog 2019. u Srednjoj školi Čakovec održana je svečana promocija magistara sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Ukupno je promovirano 95 studenata (87 studenata prisustvovalo je promociji). Studente su promovirali: izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža - prodekan za međuinstitucijsku suradnju i razvoj, izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić - prodekan za odnose s nastavnim bazama i doc. dr. sc. Štefica Mikšić - predsjednica katedre za sestrinstvo i palijativnu medicinu.
Samu svečanost upotpunio je zbor Srednje škole Čakovec prikladnim skladbama. Studentima se obratila pročelnica za obrazovanje Međimurske županije dr. sc. Sanja Tošić Grlač.
Doc. dr. sc. Štefica Mikšić pročitala je tekst Zakletve medicinskih sestara i uslijedili su govori zahvale predstavnica studenata. Članovi obitelji i promovirani studenti iskazali su zahvale profesorima i istaknuli zadovoljstvo održanom promocijom.

webmail studomat