blank

Obavijest

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste-viši stručni referent za izdatke zaposlenika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, objavljenog 30. studenog 2018. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u „Narodnim novinama“ broj 106/2018 i na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, dana 14. prosinca 2018. godine objavljuje REZULTATE NAKON RAZGOVORA (INTERVJUA) KANDIDATA PRED POVJERENSTVOM.

Potpuni sadržaj obavjesti možete pronaći ovdje : Rezultati razgovora kandidata pred povjerenstvom (.pdf)

STEM stipendije

Obavještavamo vas da su odlukom Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti danas pomaknute crte na rang-listama za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2018./2019.
Odluka o pomicanju crta na rang-listama donosi se u skladu s člankom 7. stavkom 11. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine broj, 78/2018.).
Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.
Studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju Sustavu državnih STEM stipendija na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, te svojom identifikacijskom oznakom provjeravaju svoje mjesto na rang-listi.
Studenti koji su na rang-listi u sklopu kvote za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, obavijestit će se na adresu elektroničke pošte da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ .
Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do srijede 19. prosinca 2018. godine do 12 h na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ , kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te da upiše svoj IBAN žiroračuna. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
Ako u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

Predavanja i radionice HPD

Hrvatsko parodontološko društvo u suradnji s Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo, proteklu subotu, 08. prosinca 2018. godine, organiziralo je po prvi puta jednodnevni tečaj s predavanjima i radionicama u Osijeku. Predavanja i radionice održali su se u zgradi Fakulteta u Crkvenoj ulici. Tom prilikom Fakultet su posjetili te educirali doktore dentalne medicine i dentalne higijeničare članovi  Hrvatskog parodontološkog društva na čelu s predsjednikom društva prof. dr. sc. Darkom Božićem. Na predavanjima i radionicama doktori dentalne medicine i dentalni higijeničari imali su priliku saznati najnovije spoznaje iz područja oralne higijene, parodontologije i dentalne implantologije te novitete u terapiji pacijenata s parodontitisom i periimplantitisom. Nadamo se budućim suradnjama s Hrvatskim parodontološkim društvom, a kako je protekao tečaj pogledajte u fotogaleriji!

Poziv na testiranje

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je javni natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na radno mjesto II. vrste-viši stručni referent za izdatke zaposlenika u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove, objavljen 30. studenog 2018. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u „Narodnim novinama“ broj 106/2018 i na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek.

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na radno mjesto II. vrste-viši stručni referent za izdatke zaposlenika u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove, na svojoj sjednici održanoj 11. prosinca 2018. godine razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja.

Testiranje (razgovor/intervju) održat će se dana 13. prosinca 2018. godine (četvrtak) na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E, na 2. katu u Kabinetu vještina 3-Pedijatrija Zavoda za sestrinstvo, prema rasporedu u Tablici 1.

Upute i obavijesti kandidatima možete pronaći u punom sadržaju obavijesti: Poziv na testiranje (.pdf)

Odluka o izboru

Na temelju članka 30. stavka 3. podstavka 11. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 14. točki 2. podtočki 15. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju provedenog natječajnog postupka i na prijedlog Povjerenstva za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste-viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od šest mjeseci na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 04. prosinca 2018. godine donosi sljedeće Odluke o izboru dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste-viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od šest mjeseci na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

Odluka o izboru - Davor Lešić (.pdf)

Odluka o izboru - Sanja Kirsch (.pdf)

STEM stipendije

Podsjećamo studente koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju da je rok za prihvaćanje stipendije 04. prosinca 2018., 12:00 sati. 

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ , kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te da upiše svoj IBAN žiroračuna. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrati će se da ne prihvaća stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti slijedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od 12 mjeseci uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na radno mjesto II. vrste - viši tehnički suradnik.

Pristupnici natječaju moraju imati završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili tehničkih znanosti.
Pristupnici natječaju mogu biti nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te koje su prijavljene u evidenciju Zavoda najmanje 30 dana.
Pristupnici natječaju su obvezni priložiti:
- prijavu,
- životopis,
- presliku diplome/svjedodžbe o završenom obrazovanju,
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „prijava na natječaj za stručno osposobljavanje“

Rezultati Natječaja će biti objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (http://www.fdmz.hr).
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Svi pristupnici podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na  internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.
Prava podnositelja prijave i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke mogu se vidjeti na mrežnim stranicama Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici: Izjava o zaštiti osobnih podataka

KLASA: 112-01/18-01/27
URBROJ: 2158/97-97-05-18-01
Osijek, 30. studenog 2018.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste-viši stručni referent za izdatke zaposlenika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove

Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
- završen stručni studij ekonomije
- 1 godina radnog iskustva u struci,
- poznavanje rada na računalu,
- aktivno znanje engleskog jezika.
Uz Prijavu na Natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
- životopis,
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome,
- dokaz o državljanstvu,
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja).
Natječajna dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr). Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je: Prednost pri zapošljavanju.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja isključivo poštom na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta)“

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.
Prava podnositelja prijave i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke mogu se vidjeti na mrežnim stranicama Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici: Izjava o zaštiti osobnih podataka

KLASA: 112-01/18-01/25
URBROJ: 2158/97-97-05-18-01
Osijek, 30. studenog 2018.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom

- 1.1. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija

- 1.2. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane otorinolaringologija

- 1.3. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija

- 1.4. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane otorinolaringologija

2. na Katedri za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju

- 2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju na neodređeno vrijeme s 90% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti

- 2.2. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane fiziologija čovjeka i znanstvene grane imunologija

3. na Katedri za društvene i humanističke znanosti u biomedicini

- 3.1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija

- 3.2. jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane pomoćne povijesne znanosti

4. na Katedri za dentalnu medicinu

- 4.1. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta na određeno vrijeme s punim radnim vremenom iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina

- 4.2. dva zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina

5. na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu

- jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača na neodređeno vrijeme s 40% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo

6. na Katedri za biologiju i kemiju

- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija

Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: Pravilnici i dokumenti). Pristupnici natječaja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja moraju priložiti dokaz o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje.

Pristupnici natječaja za izbor na radna mjesta u znanstveno-nastavnom zvanju (točke natječaja 2.1., 3.1. i 4.2.) prijavljuju se na obrascu br. 2, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem, kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 122/2017).

Pristupnici natječaja za izbor u naslovna znanstveno-nastavna zvanja (točke natječaja 1.1., 1.2., 2.2. i 6.) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 122/2017).

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u nastavnom zvanju predavača (točke natječaja 3.2. i 5.) prijavljuju se na obrascu br. 3, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem, kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine 13/2012).

Pristupnici natječaja za izbor u naslovna suradnička zvanja poslijedoktoranda (točke natječaja 1.3. i 1.4.) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 5.

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u suradničkom zvanju asistenta (točka natječaja 4.1.) prijavljuju se na obrascu br. 5, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem.

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
Izbori u zvanja

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.
Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Rok prijave je 30 dana od dana objave natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: Prednost pri zapošljavanju.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.
Prava podnositelja prijave i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: Izjava o zaštiti osobnih podataka

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta ili naslovnog zvanja)“

KLASA: 112-01/18-01/26
URBROJ: 2158/97-97-05-18-01
Osijek, 30. studenog 2018.

Odluka o poništenju natječaja

Na temelju članka 30. stavka 3. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek prof. dr. sc. Aleksandar Včev donosi sljedeću

O D L U K U

 

I.

Poništava se natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste-viši stručni referent na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, objavljenog u „Narodnim novinama” broj 102/2018 od 21. studenog 2018. godine, na službenoj internetskoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (http://www.fdmz.hr) 20. studenog 2018. godine, na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 20. studenog 2018. godine (http://www.unios.hr) i na oglasnoj ploči/mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Regionalnog ureda Osijek 21. studenog 2018. godine.

 

II.

Ova odluka dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na natječaj i objavit će se u „Narodnim novinama”, na službenoj internetskoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i na oglasnoj ploči/mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Regionalnog ureda Osijek.

 

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 112-01/18-01/24
URBROJ: 2158/97-97-05-18-17
Osijek, 28. studenog 2018.

Poziv na testiranje

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je javni natječaj za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste-viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od šest mjeseci, objavljen 15. studenog 2018. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te 16. studenog 2018. godine u „Narodnim novinama“ broj 101/2018 i na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek.

Povjerenstvo za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste-viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od šest mjeseci na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na svojoj sjednici održanoj 28. studenog 2018. godine razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja.

Testiranje (razgovor/intervju) održat će se dana 3. prosinca 2018. godine (ponedjeljak) na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E, na 2. katu u Kabinetu vještina 3-Pedijatrija Zavoda za sestrinstvo, prema rasporedu u Tablici 1.

Upute i obavijesti kandidatima možete pronaći u punom sadržaju obavijesti: Poziv na testiranje (.pdf)

webmail studomat