blank

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za dentalnu medicinu
- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%) iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina

2. na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu
- jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, za potrebe studija sestrinstva u Slavonskom Brodu

Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u suradničkom zvanju asistenta (točka 1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 4, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem.

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje (točka 2. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 3 (prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine 13/2012).

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Rok prijave je 30 dana od dana objave natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči, te vršiti njihov prijenos trećim pravnim osobama u skladu s pozitivnim zakonskim i ostalim propisima. Sve pristigle prijave i u njima navedeni osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.
Podnositelji zahtjeva prije njegova podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem mrežnih stranica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici:
http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/pravilnici_i_dokumenti/zastita_osobnih_podataka/Izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.pdf

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku zvanja i radnog mjesta)“

KLASA: 112-01/19-01/08
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 2. travnja 2019.

Erasmus+ KA1 – Natječaj za mobilnost (ne)nastavnog osoblja, 2019./2020.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, dana 1. travnja 2019. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje

Natječaj za dodjelu financijskih potpora za realizaciju individualne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja za boravak na inozemnim ustanovama u Erasmus+ programskim zemljama, u akademskoj godini 2019./2020.

Natječaj, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranici Sveučilišta:

http://www.unios.hr/erasmus-ka1-natjecaj-za-mobilnost-nenastavnog-osoblja-2019-2020/

Simpozij "Izazovi istraživanja u sestrinstvu"

U subotu, 30. ožujka 2019. u Dvorani Scheier, u Čakovcu održao se 1. Simpozij istraživačkih radova u sestrinstvu s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi istraživanja u sestrinstvu“. Inicijatorice ideje, mag. med. techn. Tina Kresonja, Milena Škvorc i Ivana Sklepić su uz organizacijsku podršku Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku okupile medicinske sestre i tehničare studente preddiplomskih i diplomskih studija Sestrinstvo te medicinske sestre i tehničare zdravstvenih ustanova na području Međimurske županije, ali i šire. 

Iznimna nam je čast bila ugostiti mag. zdrav. njege Metku Lipič Baligač, pomoćnicu ravnatelja za područje zdravstvene njege Opće bolnice Murska Sobota koja je prenijela svoja iskustva iz Republike Slovenije. Uz nju, plenarni predavači bili su docenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek: doc.dr.sc. Štefica Mikšić i doc.dr.sc. Robert Lovrić koji su govorili o etici te različitim pristupima istraživačkom radu u sestrinstvu.
Predavači iz Osijeka, Požege, Siska, Zagreba, Pregrade, Krapinskih Toplica, Krapine, Zaboka, Varaždina i domaćina Čakovca su se odazvali u velikom broju. Istraživanja predavača obuhvaćala su sva područja djelovanja sestrinske profesije poput zbrinjavanja dišnog puta u izvanbolničkim uvjetima, suicidalnosti u studentskoj populaciji, procjene učestalost ozljeda oštrim predmetima, zdravstvene pismenosti adolescenata, tjelesne aktivnosti osoba oboljelih od šećerne bolesti tip 1 i tip 2, kvalitete života bolesnika u stacionarnoj palijativnoj skrbi…
Organizacijski odbor, mag. med. techn. Kresonja, Škvorc i Sklepić ističu kako je ovo prvi simpozij na kojem su se prezentirali isključivo istraživački radovi, a to je standard kojem se teži u sestrinstvu u Republici Hrvatskoj. Teme istraživanja su se odnosile na konkretan rad medicinskih sestara u zdravstvenim ustanovama i kolege i kolegice predavači su pokazali da ono što svakodnevno rade promišljaju i istražuju te žele kliničku zdravstvenu njegu temeljiti na dokazima. U procesu zdravstvene njege bitna je svaka medicinska sestra te pozivaju da u svakodnevnom radu budemo jedni drugima podrška. Simpozij je zaokružen e – zbornikom u kojem su objavljeni sažetci svih predavača.
Svečanosti simpozija doprinjela je i Vokalna skupina Hrvatske komore medicinskih sestara podružnice Međimurske županije.
Pokrovitelji simpozija su Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska udruga medicinskih sestara, Međimurska županija, Grad Čakovec, Županijska bolnica Čakovec, Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije.

 

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 27. ožujka 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. VALERIJE BLAŽIČEVIĆ, dr. med., pristupnice natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta na neodređeno vrijeme s 30 % radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane patologija, na Katedri za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„OŠTEĆENJE STANICA I TKIVA"

Nastupno predavanje održat će se u petak 5. travnja 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Patologija, pred studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u predavaonici u potkrovlju zgrade Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Marko Matijević, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-11
Osijek, 28. ožujka 2019.

Obilježavanje Svjetskog dana oralnog zdravlja, 20.03.2019.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana oralnog zdravlja studentice Dentalne higijene: Monika Frigan, Antonija Grdiša, Ingrid Kovačević, Ana Vrljić i Antonela Kolgjeraj pod vodstvom Marije Pejakić, dr. med. dent. i Sanje Kirsch, univ. bacc. dent. hig., posjetili su Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, gdje su održali edukativnu radionicu o važnosti oralnog zdravlja.

Više pročitajte na:
http://www.glas-slavonije.hr/393953/3/Sticenici-Starka-na-edukativnoj-radionici

Odluka o poništenju natječaja

Na temelju članka 30. stavka 3. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek prof. dr. sc. Aleksandar Včev donosi sljedeću

O D L U K U

I.

Poništava se natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto I. vrste – Rukovoditelj (šef) Odsjeka u središnjoj službi (Tajnik Fakulteta), na neodređeno vrijeme (pola radnog vremena), objavljen 27. veljače 2019. godine u „Narodnim novinama” broj 20/2019 i na službenoj internetskoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (http://www.fdmz.hr).

II.

Ova odluka dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na natječaj i objavit će se u „Narodnim novinama” i na službenoj internetskoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 112-01/19-01/07
URBROJ: 2158/97-97-05-19-02
Osijek, 15. ožujka 2019.

Ispravak dijela natječaja

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

OBJAVLJUJE ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

objavljenog dana 20. veljače 2019. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 22. veljače 2019. godine u „Narodnim novinama“ broj 18/2019 i na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te 23. veljače u „Glasu Slavonije“, kako slijedi:

- točka 2.2. natječaja mijenja se na način da se riječi „fizikalna medicina i rehabilitacija“ mijenjaju riječju „kirurgija“

U ostalom dijelu natječaj se ne mijenja i ostaje isti.

 

KLASA: 112-01/19-01/06
URBROJ: 2158/97-97-05-19-02
Osijek, 7. ožujka 2019.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 8. ožujka 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

MIRJANE KRALJ VASILJ, mag. med. techn., pristupnice natječaja za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„PEDIJATRIJSKA PALIJATIVNA SKRB"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 14. ožujka 2019. godine s početkom u 16.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Zdravstvena njega u zajednici pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Doma zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek, u predavaonici u podrumu.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica;
2.    prof. dr. sc. Svjetlana Marić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3.    doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.                                        

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-10
Osijek, 8. ožujka 2019.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 8. ožujka 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

SILVANE PIŠKORJANAC, mag. med. techn., pristupnice natječaja za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„Rh-FAKTOR I TRUDNOĆA"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 14. ožujka 2019. godine s početkom u 15.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Zdravstvena njega u zajednici pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Doma zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek, u predavaonici u podrumu.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica;
2.    prof. dr. sc. Svjetlana Marić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3.    doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.                                        

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-09
Osijek, 8. ožujka 2019.

Otvoreni natječaji Hrvatske zaklade za znanost

Hrvatska zaklada za znanost je u sklopu programa Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti raspisala natječaje za financiranje temeljnih istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima, te osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti.

Sve informacije o natječajima i načinima prijave možete vidjeti na stranicama Hrvatske zaklade za znanost.

Natječaj

Poslovni dnevnik već tradicionalno putem društveno odgovornog projekta "Iskustvo zlata vrijedi" spaja partnere poslodavce sa studentima s invaliditetom i studentima slabijega materijalnog statusa, s ciljem omogućavanja prakse s radi lakšeg zapošljavanja u budućnosti.
Kroz projekt "Iskustvo zlata vrijedi" proširuje se svijest u poslovnoj i široj zajednici te se problematizira pitanje zapošljavanja onih koji do posla zbog osobnih razloga i trenutačne gospodarske situacije ne mogu doći lako.
Organizatori s posebnim senzibilitetom i sviješću o težoj zapošljivosti navedene skupine studenata iz godine u godinu razvijaju ovaj projekt u suradnji s uglednim hrvatskim kompanijama - vrijednim partnerima projekta koje prepoznaju njegovu važnost te svojim sudjelovanjem aktivno sudjeluju u omogućavanju studentske prakse s jedne strane, ali i stvaranju pozitivnog ozračja i nužnosti progovaranja o navedenoj problematici.
Do sada je kroz projekt omogućena radna praksa za više od 100 studenata s invaliditetom te studenata slabijega materijalnog statusa. Ponosno ističemo da je više od 10 studenata, nakon odrađene prakse, dobilo i stalan posao u istoj tvrtki!
Poslovni dnevnik i ove godine želi svima kojima život nije pružio jednaku startnu poziciju pomoći da se lakše uključe na tržište rada te jednog dana ravnopravno sudjeluju u tržišnoj utakmici.
Uvjete natječaja pročitajte ovdje http://www.poslovni.hr/promo/iskustvo-zlata-vrijedi-2019-uvjeti-natjecaja-pravilnik-350434
Zainteresirani studenti se za sudjelovanje mogu prijaviti ispunjavanjem prijavnice najkasnije do 28. ožujka 2019.
Prijavnica je dostupna na http://www.poslovni.hr/promo/iskustvo-zlata-vrijedi-2019-prijavite-se-350435

Za sve daljnje informacije možete nas kontaktirati na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj 01/ 6326 033.

webmail studomat