blank

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s točkom I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine" br. 106/06) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja ("Narodne novine" broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 26. studenog 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. MARINE KOTRLA TOPIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„TEORIJA UMA I NJEZINA VAŽNOST U KOMUNIKACIJI ZDRAVSTVENOG OSOBLJA S PACIJENTIMA"

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 3. prosinca 2018. godine s početkom u 10.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Zdravstvena njega odraslih, pred studentima druge godine Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u predavaoni na 2. katu (potkrovlje), Cara Hadrijana 10E, Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica;
2. doc. dr. sc. Ivan Miloloža, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

 

KLASA: 602-04/18-01/03
URBROJ: 2158/97-97-05-18-41
Osijek, 26. studenog 2018.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste-viši stručni referent na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
- završen stručni studij studij ekonomije
- 1 godina radnog iskustva,
- poznavanje rada na računalu,
- aktivno znanje engleskog jezika.
Uz Prijavu na Natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
- životopis,
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome,
- dokaz o državljanstvu,
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja).
Natječajna dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr). Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja isključivo poštom na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta)“

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.
Prava podnositelja prijave i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke mogu se vidjeti na mrežnim stranicama Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici: http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/pravilnici_i_dokumenti/zastita_osobnih_podataka/Izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.pdf

 

KLASA: 112-01/18-01/24
URBROJ: 2158/97-97-05-18-01
Osijek, 20. studenog 2018.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s točkom I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine" br. 106/06) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja ("Narodne novine" broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 18. studenog 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. TOMISLAVA BOGDANOVIĆA, pristupnika natječaja za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, na Katedri za biologiju i kemiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„GAMETOGENEZA"

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 26. studenog 2018. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Oralna histologija i embriologija pred studentima prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena, u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Osijek, dvorana 1.2 (I. kat lijevo).

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Svjetlana Marić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica;
2. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Anđela Grgić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Andrea Milostić-Srb, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

 

KLASA: 602-04/18-01/03
URBROJ: 2158/97-97-05-18-39

STEM stipendije

U ponedjeljak, 12. studenog 2018. godine, objavljene su rang-liste za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2018./2019. Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ 

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do ponedjeljka 19. studenog 2018. godine do 12 h na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ , kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te da upiše svoj IBAN žiroračuna.

Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

- dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste-viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od šest mjeseci u skladu s člankom 53. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017)

Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
- završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili tehničkih znanosti,
- 1 godina radnog iskustva,
- poznavanje rada na računalu,
- aktivno znanje engleskog jezika.
Uz Prijavu na Natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
- životopis,
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome,
- dokaz o državljanstvu,
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja).
Natječajna dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr). Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja isključivo poštom na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta)“

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.
Prava podnositelja prijave i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke mogu se vidjeti na mrežnim stranicama Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici: http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/pravilnici_i_dokumenti/zastita_osobnih_podataka/Izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.pdf


KLASA: 112-01/18-01/23
URBROJ: 2158/97-97-05-18-01
Osijek, 15. studenog 2018.

Odluka o izboru

Na temelju članka 30. stavka 3. podstavka 11. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 14. točki 3. podtočki 46. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju provedenog natječajnog postupka i na prijedlog Povjerenstva za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju u Odjelu/Uredu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 12. studenog 2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru zaposlenika na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Odjelu/Uredu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Puni tekst odluke možete pronaći ovdje: Odluka o izboru zaposlenika (.pdf)

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s točkom I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine" br. 106/06) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja ("Narodne novine" broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 23. listopada 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. NIKOLE GOTOVCA, pristupnika natječaja za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane radiologija, na Katedri za biofiziku i radiologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„PRIMJENA KONTRASTA U RADIOLOGIJI"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 23. studenog 2018. godine s početkom u 9.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Biofizika, osnove radiologije i zaštita od zračenja pred studentima prve godine Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, u predavaoni Fizika Crkvena, 1. kat.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. izv. prof. dr. sc. Robert Steiner, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član;
3. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Vesna Ćosić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

 

KLASA: 602-04/18-01/03
URBROJ: 2158/97-97-05-18-36
Osijek, 13. studenog 2018.

DAAD - ljetni tečajevi njemačkog jezika

Program sveučilišnog ljetnog tečaja njemačkog jezika studentima nudi mogućnost učenja njemačkog jezika u različitim područjima znanosti na Sveučilištima u Njemačkoj. Nakon nastave postoje mogućnosti upoznavanja zemlje i kulture.

Prijave su do 1. prosinca 2018. 

Vrijedi učiti njemački!

FB-Teaser-Bildformat Quadrat Hochschulsommerkurse 4 EN

Korisne poveznice:

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=50035295
https://daad.de/go/de/stipa50035295
https://www.daad.de/hsk-kursliste


 

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s točkom I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine" br. 106/06) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja ("Narodne novine" broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 5. studenog 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. IVANE ERCEG IVKOŠIĆ, pristupnice natječaja za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane ginekologija, na Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„ULTRAZVUK I KOMPLIKACIJE METODA POMOGNUTE OPLODNJE"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 14. studenog 2018. godine s početkom u 15.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Dermatologija pred studentima druge godine Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislociranog studija u Pregradi, u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana – Siva dvorana, Bračak 8, Zabok.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. doc. dr. sc. Rajko Fureš, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Cvjetko Lež, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za kliničku medicinu

- za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane medicinska mikrobiologija

2. na Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom

- za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane pedijatrija

3. na Katedri za biologiju i kemiju

- za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme s punim radnim vremenom iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane genetika, genomika i proteomika čovjeka

4. na Katedri za dentalnu medicinu

- 4.1. za izbor tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina

- 4.2. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina

5. na Katedri za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju

- za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane anatomija

6. na Katedri za kirurgiju

- 6.1. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija

- 6.2. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija

7. na Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom

- za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane anesteziologija i reanimatologija

8. na Katedri za informatiku, statistiku i strane jezike

- 8.1. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača na neodređeno vrijeme s 50% radnog vremena iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika

- 8.2. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane telekomunikacije i informatika

9. na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu

- 9.1. za izbor trideset suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo

- 9.2. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija

- 9.3. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo

10. na Katedri za psihijatriju

- za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane psihijatrija

11. na Katedri za javno zdravstvo

- 11.1. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvene grane obiteljska medicina

- 11.2. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora (točka 1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 2, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem, kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 106/2006 i Narodne novine 122/2017).

Pristupnici natječaja za izbor u naslovna znanstveno-nastavna zvanja (točke natječaja: 6.1., 7., 10. i 11.2.) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 106/2006 i Narodne novine 122/2017).

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u nastavnom zvanju predavača (točka 8.1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 3, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem, kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine 13/2012).

Pristupnici natječaja za izbor u naslovna nastavna zvanja (točke natječaja: 4.2., 8.2., 9.2., 9.3. i 11.1.) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 3 (prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine 13/2012).
Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktoranda (točka 3. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 5, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem.

Pristupnici natječaja za izbor u naslovna suradnička zvanja asistenta i poslijedoktoranda (točke natječaja: 2., 4.1., 5., 6.2. i 9.1.) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 4 (za asistente) i obrascem br. 5 (za poslijedoktorande).

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.
Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Rok prijave je 30 dana od dana objave natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).


Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta ili naslovnog zvanja)“

 

KLASA: 112-01/18-01/22
URBROJ: 2158/97-97-05-18-01
Osijek, 7. studenog 2018.

webmail studomat