blank

Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata u akad. godini 2019./2020.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1 i projekta 2018-1-HR01-KA103-046926, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 04. veljače 2019. objavljuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu studijskog boravka u inozemstvu tijekom zimskog semestra akademske godine 2019./2020. i/ili obavljanja stručne prakse u inozemstvu.

Natječaj, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranici Sveučilišta:

http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2019-2020/

Obavijest

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 22. veljače 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

KRISTIJANA DUJMENOVIĆA, dr. med. dent., pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina, na Katedri za dentalnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„ORALNA SKRB U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu 6. ožujka 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Zdravstvena njega starijih osoba pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E, na 2. katu u Kabinetu vještina 3-Pedijatrija Zavoda za sestrinstvo.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. doc. dr. sc. Marko Matijević, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Bruno Vidaković, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-08
Osijek, 27. veljače 2019.

Natječaj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, raspisuje

N A T J E Č A J

-    za prijam jednog zaposlenika na položajno radno mjesto I. vrste – Rukovoditelj (šef) Odsjeka u središnjoj službi (Tajnik Fakulteta), na neodređeno vrijeme (pola radnog vremena)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
-    završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (mag. iur.)
-    najmanje pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
-    poznavanje rada na računalu.
Uz prijavu na natječaj pristupnici obavezno prilažu:
-    životopis
-    presliku diplome
-    dokaz o državljanstvu (presliku domovnice)
-    presliku rodnog lista
-    elektronički zapis s podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) ne stariji od dana objave natječaja
-    odgovarajući dokaz o radu na istim ili sličnim poslovima za koje je raspisan natječaj
-    ako je pristupnik u mirovini prilaže rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( čl. 99, stavak (3)  Zakona o mirovinskom osiguranju – pročišćeni tekst (NN 157/13,151/14,33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18. i  115/18.).
Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (NN 93/14. i 127/17.)
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao i dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni na Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavljeni pristupnici bit će obaviješteni o rezulatima natječaja u roku od 8 dana od dana njegova završetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve pristupnike na natječaj i putem elektronske pošte.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave se dostavljaju na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, 31000 Osijek, s naznakom „Prijava na natječaj za položajno radno mjesto tajnika Fakulteta.“

U Osijeku,  27.02.2019.

Sveučilište Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku  
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Odluka

Na temelju članka 30. stavka 3. podstavka 11. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 14. točki 3. podtočki 45. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju provedenog natječajnog postupka i na prijedlog Povjerenstva za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručni referent za studente preddiplomskih studija za rad na dislociranom studiju sestrinstva u Novoj Gradišci na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rok od 6 mjeseci na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek prof. dr. sc. Aleksandar Včev donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručni referent za studente preddiplomskih studija za rad na dislociranom studiju sestrinstva u Novoj Gradišci na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rok od 6 mjeseci na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Puni sadržaj Odluke možete preuzeti ovdje: Odluka o izboru (.pdf)

Prezentacija ERASMUS+ 2019./2020.

Sveučilišta J. J. Strossmayera poziva na prezentaciju o Erasmus+ programu studentske razmjene u inozemstvu  te o mogućnosti ostvarivanja financijskih potpora u okviru navedenog programa. 

Prezentacija će se održati u srijedu, 27. veljače 2019. godine, na Filozofskom fakultetu u Osijeku, u svečanoj dvorani na 2. katu, s početkom u 12:00 sati

Centar za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i kardiovaskularnu rehabilitaciju u Orahovici

 

U Orahovici održan sastanak u svrhu otvaranja budućeg Sveučilišnog Centra za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i kardiovaskularnu rehabilitaciju u Orahovici

 

U srijedu, 20. veljače 2019. godine, održan je sastanak u prostorijama Crvenog križa u Orahovici na kojemu su među ostalima bili prisutni dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, prim. dr. med. s prodekanom doc. dr. sc. Ivanom Miloložom, prof. dr. sc. Goran Krstačić, prim. dr. med., ravnatelj poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju „Srčana“ u Zagrebu i suradnicima, te orahovačka gradonačelnica Ana-Marija Petin te profesori predavači na orahovačkom studiju Fizioterapije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u svrhu otvaranja budućeg Sveučilišnog Centra za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i kardiovaskularnu rehabilitaciju u Orahovici.
Na sastanku je donesen zaključak kako je ustanova ovakvog tipa neophodna u ovom dijelu Republike Hrvatske, jer trenutno postoje samo tri ovakve ustanove, tj. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Specijalna bolnica Thalassotherapia u Opatiji, a jedini poliklinički oblik zbrinjavanja ovih bolesnika radi Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju „Srčana“ u Zagrebu.
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u suradnji s Gradom Orahovicom namjerava otvoriti u Orahovici jedan takav centar u zgradi na adresi Trg pl. Mihalovića 1 gdje se sada nalaze Gradska knjižnica i muzejska zbirka.
Do ideje o takvom centru je došlo na radnoj skupini Hrvatskog kardiološkog društva u Opatiji, gdje se govorilo o problemu rehabilitacije u Hrvatskoj, jer tri navedene ustanove ne mogu zadovoljiti potrebe cijele Hrvatske, a pošto je Virovitičko-podravska županija pri vrhu ljestvice po umrlima od srčano-žilnih bolesti ideja je da se otvori u Orahovici gdje će svakako biti dobar spoj sa studijem fizioterapije čiji će studenti moći pohađati praktični rad i kada završe studij raditi u ovakvoj jednoj ustanovi.
Na radnom sastanku u Orahovici prof. dr. sc. Goran Krstačić održao je prezentaciju o programu koji bi se izvodio u budućem Centru.
S obzirom na ranije pregovore, dogovoreno je da fakultet podnese zahtjev Gradu Orahovici za prijenos vlasništva zgrade, a sa izabranim arhitektom obišli su se objekti budućeg Centra i zgrade sveučilišta te analizirala moguća adaptacija prostora u spomenutu namjenu.
Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev predstavio je ideju gradonačelnici Orahovice Ani-Mariji Petin i suradnicima, te su se svi složili s prijedlozima predstavnika Fakulteta, naglasivši iznimnu važnost ovog projekta za Orahovicu i širu okolicu koji bi olakšao mogućnost prevencije, tj. liječenja kardiovaskularnih bolesti na području Slavonije, a Orahovica bi dobila na značenju ne samo kao zdravstveni centar u užem smislu nego i centar koji bi razvijao i zdravstveni turizam.
Orahovica je svakako dobro mjesto za ovakav projekt jer je i u prošlosti zbog geografskog smještaja i prirodnih pogodnosti kao i zbog kvalitete zraka bila mjesto za liječenje plućnih bolesti na mjestu današnjeg Edukacijskog centra na Merkuru, a i sada je po kvaliteti zraka na samom vrhu ljestvice na području RH.
Dekan Včev i njegovi suradnici izrazili su zadovoljstvo pruženom potporom od strane Grada Orahovice s gradonačelnicom Petin na čelu.

 

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Zavodu za integrativnu medicinu
- jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti

2. na Katedri za kirurgiju
2.1. - jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija
2.2. - jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane fizikalna medicina i rehabilitacija

 

Puni sadržaj natječaja: Natječaj, veljača 2019 (.pdf)

Ispravak dijela natječaja

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

OBJAVLJUJE ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

objavljenog dana 31. siječnja 2019. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1. veljače 2019. godine u „Narodnim novinama“ broj 12/2019, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora te 2. veljače u „Glasu Slavonije“.

Puni tekst ispravka: Ispravak dijela natječaja (.pdf)

webmail studomat