Natječaj za izbor višeg laboranta

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK


raspisuje


N A T J E Č A J


za izbor 


dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste - viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Katedri za dentalnu medicinu


Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.)


Kandidati su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

- završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili tehničkih znanosti,

- 1 godina radnog iskustva. 


Na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.fdmz.hr naveden je opis poslova radnog mjesta II. vrste - viši laborant.  


Uz Prijavu na Natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

- životopis,

- izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe, 

- preslika identifikacijske isprave

- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja 

- popunjen i potpisan Obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja.


Obrazac Privole objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek www.fdmz.hr   

Na Natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.


Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu na javni natječaj.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka.


Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su uz prijavu na Natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.fdmz.hr.  Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati kandidatima na Natječaju.


Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se u  roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E, 31 000 Osijek,  s naznakom: “prijava na natječaj za višeg laboranta“.


Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek www.fdmz.hr .


Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).  Kandidati natječaja koji ne prilože potpisanu Privolu smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu na Natječaj.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Simpozij