blank

Ekonomika u zdravstvu 1

 • Cilj ovog predmeta je studentima prikazati sustav zdravstva i međuovisnosti s ekonomskim zakonitostima i zdravstvenom politikom te prikaz funkcioniranja samog sustava.
 • Počinje širom slikom dinamičnog procesa planiranja za zdravlje od makrookruženja i trendova, preko ocjene zdravstvenih potreba populacije koju opslužujemo i raspoloživih resursa, ključnih dionika i politika (koji sustav određuju) pa finalno, sve do organizacije i funkcioniranja samoga zdravstvenoga sustava, rukovođenja u sustavu te njegova financiranja.
 • Obvezna literatura:
  1.    Šogorić S.  Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika. Medicinska naklada, Zagreb, 2016.

  Dopunska literatura:
  1.    Kovačić L.: Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti. Medicinska naklada, Zagreb, 2003.
  2.    Zakonski akti koji reguliraju pitanja predmetnog područja u Republici Hrvatskoj.
  3.    Objavljena recentna stručno-znanstvena istraživanja iz predmetnog područja.
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Opisati i objasniti međuodnos između ekonomskih zakonitosti i sustava zdravstvene zaštite
  • Prikazati osobitosti gospodarenja u zdravstvu i opisati ocjenjivanje ekonomičnosti u zdravstvu
  • Definirati i nabrojiti pokazatelje zdravstvenog stanja populacije, opisati postupak ocjene zdravstvenog stanja populacije te nabrojiti i objasniti glavne razloge za njegovo provođenje
  • Prikazati načela zdravstvene zaštite, definirati i nabrojiti njezine ciljeve te nabrojiti i opisati pojedine razine zdravstvene zaštite
  • Definirati i opisati mjere zdravstvene zaštite i medicinsku tehnologiju te objasniti odnos između medicinske tehnologije i organizacije zdravstvene zaštite
  • Objasniti proces planiranja u zdravstvu te identificirati njegovo značenje i važnost
  • Definirati i objasniti pojam racionalizacije zdravstvene zaštite
  • Opisati organizaciju zdravstvene zaštite te nabrojiti i objasniti osnovne elemente zdravstvenog sustava i njegovo funkcioniranje
  • Identificirati partnere u sustavu zdravstva te objasniti njihove uloge i značenje
  • Definirati i objasniti svrhu i ciljeve sustava zdravstvene zaštite
  • Nabrojiti i opisati razine zdravstvene zaštite te pojedine zdravstvene ustanove i organizacije koje djeluju na spomenutim razinama
  • Nabrojiti i opisati osnovne elemente modela financiranja zdravstvene zaštite te osnovne sustave financiranja zdravstvene zaštite u suvremenim zemljama
  • Opisati proces provođenja zdravstvene zaštite te identificirati i prikazati značenje i važnost timskog rada i komunikacije u kontekstu istoga
  • Opisati proces upravljanja u zdravstvenoj zaštiti te objasniti njegove specifičnosti
  • Opisati proces vrjednovanja u zdravstvu te objasniti njegovu važnost i ulogu kao razloge za njegovo provođenje
  • Opisati sustav osiguranja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite te identificirati i objasniti njegovu važnost
  • Definirati i opisati temeljne postavke socijalne i zdravstvene politike
  • Identificirati zdravstvene potrebe posebno ranjivih populacijskih podskupina te opisati organizacijske i legislativne okvire za odgovaranje zdravstvenog sustava na iste
  • Opisati i objasniti međuodnos zdravstvenog sustava te lokalne i regionalne samouprave
  • Identificirati i objasniti ulogu različitih profesionalnih organizacija u sustavu zdravstva
  • Opisati i objasniti međuodnos Hrvatskog crvenog križa te njegovih lokalnih i regionalnih organizacija i zdravstvenog sustava
  • Prikazati i objasniti osobitosti zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj
  • Opisati i objasniti međuodnos organizacija civilnog društva i zdravstvenog sustava
  • Prikazati ustroj, objasniti ulogu i opisati djelovanje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske
  • Prikazati organizaciju i opisati djelokrug rada patronažne službe te identificirati i objasniti njezinu ulogu u promociji i unaprjeđenju zdravlja te prevenciji bolesti
  • Prikazati organizaciju, objasniti ulogu te opisati djelokrug rada državnih zdravstvenih zavoda
  • Prikazati organizaciju, objasniti ulogu te opisati djelokrug rada zavoda za javno zdravstvo s naglaskom na identificiranje i prikazivanje različitih aktivnosti promocije i unaprjeđenja zdravlja zajednice te prevencije bolesti u zajednici koje isti provode
  • Prikazati i objasniti sustav osiguranja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite (organizacijski i legislativni okvir)

webmail studomat