blank

Kvaliteta rada u sestrinstvu

 • Uvesti studenta u znanstvenu metodologiju analitičkog i kritičkog promišljanja o pružanju zdravstvene njege i odabiru optimalnog modela za određenu skupinu pacijenata.
 • Kolegij sadrži gradivo iz sljedećih područja: međuljudski odnosi, metode analize i evaluacije, klinička supervizija; učenje i razvijanje strategije kliničke supervizije; analiza vještina i kritička evaluacija sestrinske prakse; upravljanje ljudskim resursima; planiranje i nadzor nad provođenjem zdravstvene njege; izgradnja tima; teorije promjena i upravljanje promjenama; upravljanje kvalitetom zdravstvene njege; upravljanje rizicima; unapređivanje rada na radnom mjestu: mentora, istraživača, nastavnika i dr.; utjecaj političkih i ekonomskih faktora na radnu organizaciju
 • Obvezna literatura:
  1.    Čulig, J. Nastavni tekstovi – Menadžment u sestrinstvu. Visoka zdravstvena škola, 2003.
  2.    Čulig, J. Zovko, V. Priručnik za procjenu radnog učinka, ZZJZ,Zagreb, 2002.  

  Dopunska literatura:
  1.    Bond, M, Holland, S: Skills of Clinical Supervision for Nurses, Buckingham, Open University ress, 1998.
  2.    Hogg, C. Patients, Powers and Politics, Sage Pubs, Ltd., 1999.
 • Nakon završenog kolegija student će moći:
  • znanstveno analizirati i stvarati zaključke o prednostima i nedostacima određenog modela zdravstvene njege;
  • kritički procijeniti kvalitetu zdravstvene njege te utvrditi moguće promjene na lokalnoj i nacionalnoj;
  • kritički procijeniti sustav kvalitete informiranja bolesnika;
  • kritički procijeniti  i primijeniti etičko – legalne principe u zdravstvenoj njezi;
  • kritički procijeniti primjenu propisanih vještina/algoritama i utvrditi potrebe za mogućim izmjenama;
  • razvijati sustave samoprocjene i procjene rada pojedinca;
  • sustavno utvrđivati potrebe za stručnim osobljem, u skladu s potrebama zdravstvene njege

webmail studomat