blank

Pedagogija, didaktika i metodika odgoja

 • Upoznati studente s osnovama pedagoških znanosti, osnovama didaktike i osnovama metodike odgoja, te strategijama poučavanja u kreiranju odgojno-obrazovnih  tj. zdravstveno odgojnih aktivnosti  kao temelj za rad u odgojno-obrazovnom procesu, zdravstvenom odgoju i edukaciji.
 • Pedagogija znanost o odgoju
  Odnos naslijeđa i odgoja. Teorije nativizma, empirizma, konvergencije i dinamička teorija. Odgoj, socijalizacija, samoaktivnost. Antropološke osnove odgoja. Zakoni filogeneze i ontogeneze u odgoju. Razvoj i maturacija, preuranjivanje i kašnjenje. Bitne odrednice odgoja. Pedagogijska znanost i pedagogijski sustav. Pedagogijska interdisciplinarnost.

  Temeljni pedagogijski pojmovi
  Sličnosti i razlike između odgoja i socijalizacije. Odgoj, obrazovanje, izobrazba. Intencionalni i funkcionalni odgoj. Nastava. Didaktika i metodike. Učenje i poučavanje. Kurikulum. Učitelj, učenik, roditelj. Savjetovanje, pomoć.

  Institucionalni i vaninstitucionalni odgoj
  Obitelj, vrtić, škola. Grupa vršnjaka, masovni mediji, slobodno vrijeme i potrošnja. Pedagogija profesionalnog obrazovanja. Vaninstitucionalni odgojni rad. Odgoj odraslih. Pluralistička socijalizacija.

  Što je didaktika. Didaktika kao grana pedagogije. Odnos pedagogije, didaktike i metodike.
  Odnos filozofije, društvenih znanosti i znanosti o čovjeku prema pedagogiji, teorijske orijentacije u didaktici.

  Teorija kurikuluma
  Društveni i individualni aspekt cilja i zadataka. Izbor sadržaja i aktivnosti.
  Pojam plana i programa. Odnos programa i udžbenika. Odnos nastavnika i programa.
  Dinamika odgojno-obrazovnog procesa
  Ispitivanje interesa i potreba, programiranje, planiranje, pripremanje.
  Organizacija – makro i mikro artikulacija.
  Izvođenje odgojnog - obrazovnog procesa.
  Načela za organizaciju i izvođenje.
  Sumativna i formativna evaluacija. Praćenje, ocjenjivanje i vođenje učenika.

  Socijalni oblici i strategije
  Socijalni oblici za nastavnike (individualni, tandemski, timski).
  Socijalni oblici za učenike (radionica, grupni, individualni).
  Strategije odgoja (egzistencije, socijalizacije, individuacije).
  Strategije obrazovanja (učenja, doživljaja, vježbanja i stvaranja).
  Uvjeti odgojno-obrazovnog procesa
  Prirodna i društvena sredina, izleti i ekskurzije, okolina škole, prostori u školi, učionica
  Vizualni mediji, auditivni, audio-vizualni, tekstualni, računala.
  Autoritarna, demokratska, nasilna i nenasilna komunikacija.
  Socijalna klima, emocionalna klima.
  Odnos teorije i prakse

  Teorijski uvod u Metodiku
  Metodika u sustavu znanosti, teorije čovjeka, čovjek dobar ili zao i uloga odgoja, teorije društva, zdravo društvo i društvena uloga odgoja
  Što je odgoj
  Različito shvaćanje odgoja, cilj i zadaci odgoja

  Područja odgoja
  Egzistencijalni odgoj: zdravstveni  i radni odgoj, samozaštitni  i ekološki odgoj
  Socijalni odgoj: odgoj za život u zajednici i spolni odgoj, rješavanje sukoba i
  odgoj za mir
  Humanistički odgoj: odgoj pozitivne slike o sebi, odgoj za ljudska prava
  Činitelji odgoja
  Obiteljska zajednica, dječje grupe i učenička zajednica, učitelji

  Metode odgoja
  Pojam metoda odgoja
  Strategija egzistencije: metoda zdravog načina života, metoda praktičnih radova, metoda sigurnosti
  Strategija socijalizacije: metoda komunikacije, metoda afirmacije, metoda kooperacije
  Strategija individuacije: metoda slušanja i razgovora, metoda poticanja, metoda terapije


  Evaluacija
  Vrednovanje odgojnog procesa, vrednovanje odgojnog učinka, vođenje

  Metodika u praksi

  Primjena metodičkih načela u praksi
 • Obvezna literatura:
  1.    Giesecke, H. (1993.), Uvod u pedagogiju. Zagreb: Educa.
  2.    Gudjons, H. (1994.), Pedagogija-temeljna znanja. Zagreb: Educa. Poglavlje 8, str. 171.-185.
  3.    Mialaret, G. (1989.), Uvod u edukacijske znanosti. Zagreb: Školske novine. Poglavlja 1 i 2, str. 17.-34.
  4.    Mijatović, A. (ur.) (1999.), Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor. Poglavlja 1, str. 13.-37; 4 i 5, str. 101.-148; 7, 8, 9 str. 175.-244.5.
  5.    Bognar, L./Matijević, M. (2005.) Didaktika, Školska knjiga, Zagreb
  6.    Jelavić, F. (1995.) Didaktičke osnove nastave, Naklada Slap, Jastrebarsko
  7.    Bognar, L. (2001.) Metodika odgoja, Pedagoški fakultet, Osijek
  8.    Bognar, L. (2001.) Metodika odgoja, Pedagoški fakultet, Osijek Legrand,L. (1995.) Moralna izobrazba danas, Ima li to smisla? EDUCA, Zagreb
  9.    Mougniotte, A. (1995.) Odgajati za demokraciju, EDUCA, Zagreb
  10.    Perotti, A. (1995.) Interkulturalni odgoj i obrazovanje, EDUCA, Zagreb
  11.    Miller, A. (1995.) Drama djetinjstva, EDUCA, Zagreb

  Dopunska literatura:
  1.    Cindrić, M. (1995.), Profesija učitelj u svijetu i u Hrvatskoj. Velika Gorica-Zagreb: Persona.
  2.    Glasser, W. (1994.), Kvalitetna škola. Zagreb: Educa.
  3.    Marsh, C. (1994.), Kurikulum - temeljni pojmovi. Zagreb: Educa.
  4.    Munjiza, E., Peko, A. (2004.), Stavovi mladih prema drugim narodima u multikulturalnoj istočnoj Slavoniji. Napredak, 145 (3): 305.-314.
  5.    Mušanović, M. (2001.), Pedagogija profesionalnog obrazovanja. Rijeka: Graftrade.
  6.    Ogbu, J. G. (1989.), Pedagoška antropologija. Zagreb: Školske novine.
  7.    Rosić, V., Zloković, J. (2002,), Prilozi obiteljskoj pedagogiji. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju.
  8.    Rosić, V., Zloković, J. (2003.), Modeli suradnje obitelji i škole. Đakovo: Tempo d.o.o.
  9.    Redovito pratiti dva pedagoška časopisa u Hrvatskoj i po mogućnosti jedan svjetski. Peko, A./Pintarić, A. (1999.) Uvod u didaktiku hrvatskog jezika, Pedagoški fakultet, Osijek
  10.    Desforges, C. (2001.) Uspješno učenje i poučavanje: psihologijski pristupi, Educa, Zagreb
  11.    Terhart, E. (2001.) Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb
  12.    Bognar, L./Hugo, M./Jerkelund, C./Munjiza, E./Peko, A./Vodopija, I. (2004.) Problemi mladih Slavonije i Baranje, Filozofski fakultet; Osijek       
  13.    Čudina-Obradović, M./Težak, D. (1995.) Mirotvorni razred, Znamen, Zagreb
  • Opisati definiciju Pedagogije
  • Objasniti odnos naslijeđa i odgoja.
  • Opisati teorije nativizma, empirizma, konvergencije i dinamička teorija.
  • Opisati temeljne pedagogijske pojmove.
  • Objasniti Institucionalni i vaninstitucionalni odgoj
  • Opisati pojam didaktika
  • Objasniti odnos pedagogije, didaktike i metodike
  • Opisati odnos filozofije, društvenih znanosti i znanosti o čovjeku prema pedagogiji, teorijske orijentacije u didaktici.
  • Objasniti teoriju kurikuluma.
  • Objasniti prirodnu i društvenu sredinu, izlete i ekskurzije, okolinu škole, prostore u školi, učionica.
  • Stvoriti uvjete odgojno-obrazovnog procesa, socijalnu klima, emocionalnu klimu.
  • Razlikovati socijalne oblike i strategije odgoja i obrazovanja, nastavna sredstva i pomagala
  • Objasniti odnos teorije i prakse
  • Opisati Metodiku u sustavu znanosti, teorije čovjeka, čovjek dobar ili zao i uloga odgoja, teorije društva, zdravo društvo i društvena uloga odgoja. Različito shvaćanje odgoja, cilj i zadaci odgoja
  • Objasniti područja, činitelje i metode odgoja
  • Objasniti vrednovanje odgojnog procesa, vrednovanje odgojnog učinka, vođenje
  • Objasniti odnos teorije i prakse
  • Primijeniti metodička načela u praksi
  • Primijeniti spoznaje u kreiranju nastavne jedinice
  • Razlikovati socijalne oblike i strategije odgoja i obrazovanja, nastavna sredstva i pomagala
  • Koristiti socijalne oblike i strategije odgoja, nastavna sredstva i pomagala
  • Organizirati akcijsko istraživanje
  • Provesti primjenjivo akcijsko istraživanje
  • Planirati zdravstveno odgojnu aktivnost
  • Pripremiti zdravstveno odgojnu aktivnost
  • Izvesti zdravstveno odgojnu aktivnost
  • Vrednovati zdravstveno odgojnu aktivnost

webmail studomat