blank

Gerontologija

 • Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za rad sa starijim osobama
 • Uvod
  Definicija gerontologije
  Starenje stanovništva: kriteriji starenja, demografske promjene u pojedinim skupinama zemalja
  Utjecaj starenja stanovništva na funkcioniranje države i zdravstvenog sustava

  Osnove komunikacijskih vještina s pacijentima starije životne dobi
  Komunikacija s posebnim skupinama pacijenata (oštećen sluh i vid)
  Osnove hrvatskog znakovanog jezika
  Teorije starenja
  Biološko, socijalno i tjelesno starenje
  Kognitivne funkcije i starenje
  Starenje i društvo – predrasude prema starijim osobama

  Vježbe
  Ateroskleroza i posljedićno nastali poremećaji i bolesti u starijih osoba
  Bolesti srca i krvožilnog sustava u starijoj životnoj dobi
  Vježbe
  Endokrini poremećaji starije životne dobi
  Modeli skrbi za starije osobe
  Neurološki poremećaji u starijoj životnoj dobi
  Psihijatrijski poremećaji u starijoj životnoj dobi
  Poremećaji osjetila u starosti

  Zdravstveno ponašanje u starosti
 • Obavezna literatura: Hadžić, I. i sur: Gerijatrija, Slap, 2005.

  Dopunska literatura: Despot Lučanin, J.:Iskustvo starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. 2003.
 •  

  Datum

  Tip roka

  1.

  28.6.2016.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  2.

  5.7.2016.

  redoviti rok

  3.

  21.7.2016.

  redoviti rok

  4.

  13.9.2016.

  redoviti rok

  5.

  28.9.2016.

  redoviti rok

 • Doc.dr.sc. Gordana Bujišić
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Komunicirati sa starijom osobom
  • Odrediti pristup i najbolji tretman starije osobe
  • Prepoznati senzoričke, motoričke i intelektualne nedostatke
  • Prepoznati simptome bolesti karakterističnih za stariju životnu dob

webmail studomat